Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 04-08 00:28

Haseł: 67650
R E K L A M A


R E K L A M A

1. leben czasownik lebt, lebte, hat gelebt żyć; leben und leben lassen żyć i dać żyć innym; von etwas leben żyć z czegoś, utrzymywać się z czegoś; sie lebt von seinen Eltern ona jest na utrzymaniu rodziców; man lebt nur einmal! raz się żyje!; sie lebt allein ona mieszka sama; man kann damit leben z tym da się żyć; in Berlin leben mieszkać w Berlinie; sein eigenes Leben leben żyć własnym życiem
2. auskommen czasownik kommt aus, kam aus, hat ausgekommen wystarczać, żyć w zgodzie; mit jemandem gut auskommen żyć z kimś w zgodzie; ich komme mit zwanzig Euro aus wystarczy mi dwadzieścia Euro
3. zehren czasownik zehrt, zehrte, hat gezehrt niszczyć, trawić, zużywać; von etwas zehren lit. żyć z czegoś, żyć czymś
4. gesund przymiotnik, przysłówek (gesunder/gesünder, gesundeste/gesündeste) zdrowy, dobry dla zdrowia, w dobrej kondycji, zdrowo; ein gesundes Kind zdrowe dziecko; gesunde Zähne zdrowe zęby; gesund und munter sein być zdrowym i rześkim; sie hat einen gesunden Appetit ona ma dobry apetyt; eine gesunde Lebensweise zdrowy tryb życia; gesund leben żyć zdrowo; Obst essen ist gesund jedzenie owoców jest zdrowe; der gesunde Menschenverstand przen. zdrowy rozsądek; ein gesunder Ehrgeiz przen. zdrowa ambicja; gesundes Misstrauen uzasadniona nieufność
5. Eintracht die (nur Singular) zgoda, jednomyślność; in Eintracht leben żyć w zgodzie
6. zusammen przysłówek razem, wspólnie, wraz z; zusammen sein być razem, przebywać razem, żyć razem; wir arbeiten zusammen pracujemy razem; das macht zusammen fünf Euro to wynosi razem pięć euro
7. gefährlich przymiotnik, przysłówek niebezpieczny, groźny, ryzykowny, niebezpiecznie, groźnie, ryzykownie; eine gefährliche Kurve niebezpieczny zakręt; eine gefährliche Situation niebezpieczna sytuacja; eine gefährliche Krankheit groźna choroba; ein gefährlicher Plan ryzykowny plan; gefährlich leben prowadzić ryzykowne życie, żyć na krawędzi; ein gefährlicher Verbrecher groźny przestępca
8. nassauern czasownik nassauert, nassauerte, hat genassauert pot. żyć na cudzy koszt, być darmozjadem, pasożytować, doić z pieniędzy
9. lebenswert przymiotnik warty przeżycia, warty żeby żyć; eine lebenswerte Zukunft warta przeżycia przyszłość; das Leben ist lebenswert życie warte jest, żeby je przeżyć
10. fortleben czasownik lebt fort, lebte fort, hat fortgelebt istnieć dalej, żyć dalej, trwać in jemandem/etwas w kimś/czymś
11. Koffer der (PL die Koffer) walizka, waliza; die Koffer packen pakować walizki, przen. wyjeżdżać; aus dem Koffer leben przen. żyć na walizkach
12. Luxus der (nur Singular) luksus; im Luxus leben żyć w luksusie
13. tot przymiotnik, przysłówek martwy, zmarły, obumarły, wymarły, zdechły, nieczynny, opustoszały, bezludny, martwo; tot geboren martwo urodzony; tot sein być martwym, nie żyć
14. dastehen czasownik steht da, stand da, hat dagestanden stać, pozostawać, znajdować się; ohne Mittel dastehen pozostawać bez środków do życia; allein dastehen być odosobnionym, żyć samotnie; schweigend dastehen stać w milczeniu; schlecht dastehen lassen źle wypaść, stawiać się w złym świetle
15. Pump der (PL die Pumpe) pot. pożyczka, kredyt; auf Pump nehmen brać na kredyt; auf Pump leben żyć z pożyczek
16. hartzen czasownik hartzt, hartzte, hat gehartzt pot. pej. żyć z zasiłku dla bezrobotnych, bumelować
17. abschotten czasownik schottet ab, schottete ab, hat abgeschottet zaopatrywać w grodzie (do kadłuba statku), izolować, przen. zabezpieczać; sich von der Welt/gegen äußere Einflüsse abschotten izolować się od świata/wpływów zewnętrznych; abgeschottet leben żyć w izolacji
18. Diaspora die (nur Singular) diaspora; in der Diaspora leben żyć w diasporze
19. Exil das (PL die Exile) wygnanie, emigracja; im Exil leben żyć na wygnaniu
20. Aufwand der (PL die Aufwände) wydatek, nakład, zbytek; ohne Aufwand leben żyć skromnie
21. Illusion die (PL die Illusionen) iluzja, złudzenie; sich einer Illusion (DAT) hingeben żyć iluzją; jemandem die Illusionen rauben pozbawiać kogoś złudzeń
22. Gott der (PL die Götter) rel. Bóg, bóg; an Gott glauben wierzyć w Boga; zu Gott beten modlić się do Boga; Gott sei Dank! dzięki Bogu!; grüß Gott! austr. płd-niem. szczęść Boże!; Gott hab ihn/sie selig! Panie świeć nad jego/jej duszą!; Gott behüte! uchowaj Boże!; hilf dir selbst, so hilft dir Gott strzeżonego Pan Bóg strzeże; Gottes Wege sind unergründlich niezbadane są wyroki Boże; wie Gott in Frankreich leben żyć jak u Pana Boga za piecem
23. Trennung die (PL die Trennungen) rozdzielenie, rozstanie, separacja; in Trennung leben żyć w separacji
24. Armutsgrenze die (PL die Armutsgrenzen) granica ubóstwa; unterhalb Armutsgrenze leben żyć poniżej granicy ubóstwa
25. Gegenwart die (nur Singular) teraźniejszość, współczesność, obecność, jęz. czas teraźniejszy; die Kunst/Dichtung der Gegenwart współczesna sztuka/poezja; in der Gegenwart/nur für die Gegenwart leben żyć tylko teraźniejszością; in ihrer/deiner Gegenwart w jej/twojej obecności; in Gegenwart der Gäste w obecności gości
26. schlicht przymiotnik, przysłówek skromny, niepozorny, zgrzebny, skromnie, niepozornie, zgrzebnie, prosto, po prostu; schlichte Eleganz prosta elegancja; in schlichten Verhältnissen leben żyć w skromnych warunkach; die schlichte Wahrheit szczera prawda; das ist schlicht sinnlos to po prostu bez sensu
27. isolieren czasownik isoliert, isolierte, hat isoliert izolować; isoliert leben żyć w odosobnieniu

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A