Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 05-09 11:32

Haseł: 67815
R E K L A M A


R E K L A M A

1. nehmen czasownik nimmt, nahm, hat genommen brać, przyjmować, zabierać, zażywać; unter den Arm nehmen brać pod rękę; das Abendmahl nehmen rel. przyjmować Komunię; zur Kenntnis nehmen przyjmować do wiadomości; jemanden nehmen, wie er ist przyjąć kogoś z dobrodziejstwem inwentarza
2. beiseite przysłówek na boku, na stronie; Scherz beiseite! żarty na bok!; beiseite lassen nie brać pod uwagę; etwas beiseite schieben nie brać pod uwagę, odłożyć
3. heiraten czasownik heiratet, heiratete, hat geheiratet żenić się, wychodzić za mąż; standesamtlich heiraten brać ślub cywilny; kirchlich heiraten brać ślub kościelny; jemanden heiraten pojąć kogoś za żonę/męża
4. Verwahrung die (nur Singular) przechowanie, depozyt, protest, zastrzeżenie; in Verwahrung geben oddawać na przechowanie, oddawać w depozyt; in Verwahrung nehmen brać na przechowanie, brać w depozyt
5. teilnehmen czasownik nimmt teil, nahm teil, hat teilgenommen uczestniczyć, brać udział; an etwas teilnehmen uczestniczyć w czymś, brać w czymś udział
6. Korn das (PL die Körner) ziarnko, ziarno, zboże, mil. muszka; jemanden/etwas aufs Korn nehmen pot. przen. brać kogoś na celownik, brać kogoś na muszkę
7. übernehmen czasownik übernimmt, übernahm, hat übernommen przejmować, obejmować, brać na siebie, podejmować się; keine Verantwortung übernehmen nie brać na siebie odpowiedzialności; sich übernehmen przeliczyć się ze swoimi możliwościami
8. beteiligen czasownik beteiligt, beteiligte, hat beteiligt; sich beteiligen brać udział, udzielać się, mieć udziały; sich an der Diskusion beteiligen brać udział w dyskusji; sich mit einundfünfzig Prozent an einer Gesellschaft beteiligen mieć w spółce pięćdziesiąt jeden procent udziałów
9. Betracht der (nur Singular) w zwrotach (nicht) in Betracht kommen (nie) wchodzić w rachubę; in Betracht ziehen brać pod rozwagę, uwzględniać coś; außer Betracht lassen/bleiben nie brać pod uwagę / pozostawać nieuwzględnionym
10. ungut przymiotnik niepomyślny; ein ungutes Gefühl niemiłe uczucie, złe przeczucie; nichts für ungut! proszę nie brać tego za złe!
11. Besitz der (PL die Besitze) własność, posiadanie, posiadłość; privater/staatlicher Besitz własność prywatna/publiczna; etwas in Besitz nehmen/von etwas Besitz ergreifen brać coś w posiadanie; im Besitz von etwas sein/etwas in Besitz haben być w posiadaniu czegoś; in jemandes Besitz übergehen przechodzić w czyjeś posiadanie
12. verübeln czasownik verübelt, verübelte, hat verübelt brać za złe
13. duschen czasownik duscht, duschte, hat geduscht brać prysznic
14. Vorbild das (PL die Vorbilder) wzór, przykład, prototyp, model; nach dem Vorbild za przykładem, na wzór; sich DAT jemanden zum Vorbild nehmen brać sobie kogoś za przykład; ohne Vorbild bezprecedensowy, bez precedensu
15. Kimme die (PL die Kimmen) mil. szczerbina, szczerbinka; über Kimme und Korn zielen celować przez szczerbinkę i muszkę; jemanden auf der Kimme haben pot. brać kogoś na celownik
16. Rauschgift das (PL die Rauschgifte) narkotyk, środek odurzający; Rauschgift nehmen brać narkotyki
17. Vergeltung die (PL die Vergeltungen) odpłacenie się, odwzajemnienie, odwzajemnienie się, odpłata, odwet, rewanż, represja, retorsja; Vergeltung üben brać odwet
18. beiseitelassen czasownik lässt beiseite, ließ beiseite, hat beiseitegelassen nie brać pod uwagę
19. Lupe die (PL die Lupen) lupa; jemanden/etwas unter die Lupe nehmen pot. brać kogoś/coś pod lupę
20. wörtlich przysłówek, przysłówek dosłowny, co do słowa, dosłownie, słowo w słowo; wörtliche Rede jęz. mowa niezależna; eine wörtliche Übersetzung dosłowne tłumaczenie; etwas wörtlich zitieren cytować coś dosłownie; du darfst nicht alles so wörtlich nehmen nie możesz wszystkiego brać tak dosłownie
21. Erwägung die (PL die Erwägungen) rozważanie; etwas in Erwägung ziehen brać coś pod uwagę
22. zugreifen czasownik greift zu, griff zu, hat zugegriffen chwytać, łapać, brać, częstować się, wkraczać; greifen Sie zu! proszę się częstować!
23. abbummeln czasownik bummelt ab, bummelte ab, hat abgebummelt brać wolne za nadgodziny
24. freimachen czasownik macht frei, machte frei, hat freigemacht zwalniać, opłacać; sich freimachen brać sobie wolne
25. herkommen czasownik kommt her, kam her, ist hergekommen przychodzić, pochodzić von z, pot. brać się
26. ernst przymiotnik, przysłówek poważny, na serio, poważnie; ernstes Gesicht poważna mina; etwas ernst nehmen brać coś poważnie; ernste Zeiten ciężkie czasy; ernst zu nehmend poważny, ważny, istotny
27. Ansatz der (PL die Ansätze) zaczątek, zarodek (choroby), biol. zawiązek, założenie wstępne, podejście (do problemu), osad, odkładanie się, gromadzenie się, rozbieg, rozpęd, tech. nasadka, przedłużacz, przystawka; einen Ansatz nehmen brać rozbieg, rozpędzać się
28. zugrunde przysłówek zugrunde gehen ginąć, marnieć, upadać, sczeznąć; zugrunde legen brać za podstawę; das römische Weltreich ist trotz seiner Macht und seines Reichtums zugrunde gegangen Cesarstwo Rzymskie upadło pomimo swojej potęgi i bogactwa
29. verantworten czasownik verantwortet, verantwortete, hat verantwortet brać na siebie odpowiedzialność; sich verantworten odpowiadać, ponosić odpowiedzialność
30. Anwalt der (PL die Anwälte) adwokat, rzecznik; sich (DAT) einen Anwalt nehmen brać sobie adwokata; Anwalt der Gegenpartei adwokat strony przeciwnej

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A