SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

dich zaimek ciebie, cię, siebie, się
deinethalben przysłówek dawn. z twojego powodu, przez ciebie, dla ciebie
deinetwegen przysłówek z twojego powodu, przez ciebie, dla ciebie
Marke die (PL die Marken) marka, żeton, gatunek, liczman, znaczek, numerek, punkt pomiarowy, wskazanie (podziałki); Marke Wein gatunek wina; eine bekannte Marke znana marka; am Pfeiler ist die Marke vom letzten Hochwasser zu sehen na słupie widać wskazanie ostatniego wysokiego stanu wody; unter 30-Prozent-Marke przen. poniżej granicy 30 procent; du bist vielleicht eine Marke! pot. z ciebie to dopiero oryginał!
schämen czasownik schämt, schämte, hat geschämt; sich schämen wstydzić się für jemanden/wegen etwas za kogoś/z powodu czegoś; sich einer Sache (GEN) nicht schämen nie wstydzić się czegoś; du solltest dich was schämen! pot. powinieneś się wstydzić!; schämen Sie sich nicht? nie wstyd panu/pani?; sich seiner Nacktheit schämen wstydzić się swojej nagości; ich schäme mich für dich wstydzę się za ciebie; sich vor sich selbst schämen wstydzić się przed samym sobą; schäm dich, so zu lügen! wstydź się, tak kłamać!
ähnlichschauen czasownik schaut ähnlich, schaute ähnlich, hat ähnlichgeschaut płd-niem. austr. być typowym jemandem dla kogoś; das schaut dir ähnlich! to typowe dla ciebie!
links przysłówek na lewo, po lewej stronie; links von dir na lewo od ciebie; links fahren jechać lewą stroną; etwas mit links machen przen. robić coś z łatwością
Entscheidung die (PL die Entscheidungen) decyzja, roztrzygnięcie, orzeczenie, postanowienie; eine Entscheidung treffen podejmować decyzję; die Entscheidung liegt bei dir decyzja należy do ciebie
willen przyimek + GEN; um seiner/deiner willen ze względu na niego/ciebie; um einer Idee willen w imię idei; um Gottes willen! pot. na miłość boską!
für przyimek + AKK dla, za, na; eine Sendung für Kinder audycja dla dzieci; das Buch ist für dich ta książka jest dla ciebie; für höhere Löhne kämpfen walczyć o wyższe płace; ein Medikament für Rheuma lek na reumatyzm; etwas für sinnvoll halten uważać coś za sensowne; jemanden für klug halten uważać kogoś za mądrego; für zwei arbeiten pracować za dwóch; etwas für 100 Euro kaufen kupować coś za 100 euro; für sein Alter ist das Kind sehr groß jak na swój wiek dziecko jest bardzo duże; für immer na zawsze; für einige Wochen verreisen wyjeżdżać na kilka tygodni; Tag für Tag um 6 Uhr aufstehen dzień w dzień wstawać o szóstej

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Verhaltensweise, Rauheit, stał, verhindert, gemeldet, jedynie, bereitgestellt, Quotient, zasługa, Gestein, proszek, barock, vereinfachen, vernehmen, zerreißen, Bratwurst, wyeliminowanie, Ladung, unentbehrlich, Einziehungsbescheid, all, bit, zukunftsfähig, wyobrażenie, token, ortsfest

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 06-12-2023 12:42


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków