Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 01-11 23:12

Haseł: 67120
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Aufgebot das (PL die Aufgebote) duża grupa, zapowiedzi; ein großes Aufgebot von Freiwilligen duża grupa ochotników; das Aufgebot bestellen dawać na zapowiedzi
2. Großaufgebot das (PL die Großaufgebote) duża grupa (zmobilizowana w jakimś celu); ein Großaufgebot an Polizisten duża grupa policjantów
3. Stallung die (PL die Stallungen) duża stajnia, obora, duży chlew
4. Kantersieg der (PL die Kantersiege) sport łatwa wygrana, wygrana dużą przewagą
5. übertreiben czasownik übertreibt, übertrieb, hat übertrieben przesadzać; ohne zu übertreiben bez przesady; das ist stark übertrieben to duża przesada
6. Zahl die (PL die Zahlen) liczba, ilość, cyfra; die Zahl Drei liczba trzy; arabische/römische Zahlen cyfry arabskie/rzymskie; eine durch 3 teilbare Zahl liczba podzielna przez 3; in großer Zahl w dużej liczbie; die Zahl der Mitglieder/Unfälle wächst ständig liczba członków/wypadków stale rośnie; eine große Zahl Besucher war/waren gekommen przybyła duża liczba gości
7. Untiefe die (PL die Untiefen) mielizna, płycizna, bród, ławica, przen. lit. otchłań, duża głębina
8. rasen czasownik rast, raste, ist gerast pędzić, gnać; (hat gerast) szaleć; gegen/in (AKK) etwas rasen wpadać na/w coś z dużą prędkością
9. Kapitalbuchstabe die (PL die Kapitalbuchstaben) duża litera
10. Haufen der (PL die Haufen) kupa, stos, duża ilość, masa
11. Verantwortung die (nur Singular) odpowiedzialność; eine große Verantwortung duża odpowiedzialność; für jemanden/etwas die Verantwortung tragen być za kogoś/coś odpowiedzialnym, ponosić odpowiedzialność za kogoś/coś; die Eltern haben/tragen die Verantwortung für ihre Kinder rodzice odpowiadają za swoje dzieci; jemanden für etwas zur Verantwortung ziehen pociągać kogoś do odpowiedzialności za coś; für jemanden/etwas die Verantwortung übernehmen przejmować odpowiedzialność za kogoś/coś; aus der Verantwortung entlassen zwalniać z odpowiedzialności; auf eigene Verantwortung na własną odpowiedzialność; er trägt die volle Verantwortung für den Unfall on ponosi pełną odpowiedzialność za wypadek; eine rechtsextremistische Gruppe hat die Verantwortung für den Anschlag übernommen skrajnie prawicowa grupa wzięła na siebie odpowiedzialność za atak
12. erfreuen czasownik erfreut, erfreute, hat erfreut ucieszyć, cieszyć; jemanden mit etwas erfreuen ucieszyć kogoś czymś; sich an (DAT) etwas erfreuen ucieszyć się czymś; sich großer (GEN) Beliebtheit erfreuen cieszyć się dużą popularnością
13. Großschanze die (PL die Großschanzen) sport duża skocznia narciarska
14. Heerschar die (PL die Heerscharen, mst PL) dawn. zastęp, oddział, wojsko, pot. przen. chmara; ganze Heerscharen cały tłum, duża liczba; die himmlischen Heerscharen rel. zastępy anielskie
15. Bedeutung die (PL die Bedeutungen) znaczenie, sens, doniosłość, waga, ważność; Bedeutung eines Wortes znaczenie słowa; Bedeutung eines Ereignisses doniosłość zdarzenia; einer Sache große Bedeutung beimessen przywiązywać do czegoś dużą wagę
16. Großveranstaltung die (PL die Großveranstaltungen) duża impreza
17. Wert der (PL die Werte) wartość, waga, znaczenie; den Wert von etwas schätzen szacować wartość czegoś; Aktien steigen/fallen im Wert akcje zyskują/tracą na wartości; seinen Wert behalten/verlieren utrzymywać/tracić swoją wartość; etwas unter seinem Wert verkaufen sprzedawać coś poniżej swojej wartości; bleibende/dauernde Werte trwałe wartości; geistige Werte wartości duchowe; der künstlerische Wert eines Films wartość artystyczna filmu; die mittleren Werte des Wasserstandes średnie wartości stanu wody; großen Wert auf etwas legen przykładać dużą wagę do czegoś, cenić coś
18. draufhaben czasownik hat drauf, hatte drauf, hat draufgehabt; etwas draufhaben pot. umieć coś, mieć coś opanowane, mieć coś w swoim repertuarze; hohes Tempo draufhaben pot. jechać z dużą prędkością; seinen Text draufhaben znać swój tekst
19. Lagerkoller der (PL die Lagerkoller) pot. szał spowodowany przebywaniem w zamknięciu z dużą liczbą ludzi
20. erhalten czasownik erhält, erhielt, hat erhalten otrzymywać, dostawać, utrzymywać, zachowywać, konserwować; von etwas Kenntnis erhalten dowiedzieć się o czymś; von jemandem ein Lob erhalten otrzymać od kogoś pochwałę; ein Gehalt/eine Geldstrafe erhalten otrzymać pensję/karę pieniężną; Urlaub erhalten dostać urlop; Teer erhält man aus Kohle smołę otrzymuje się z węgla; jemanden am Leben erhalten utrzymać kogoś przy życiu; sich erhalten utrzymywać się; diese Sitte hat sich erhalten ten zwyczaj utrzymał się; den Frieden erhalten utrzymywać pokój; erhalte dir deine gute Laune! nie trać dobrego nastroju!; eine große Familie zu erhalten haben mieć dużą rodzinę do utrzymania
21. Menge die (PL die Mengen) ilość, masa, tłum, mnóstwo, mat. zbiór, mnogość; eine Menge Geld masa pieniędzy; die vielfache/große Menge duża ilość
22. Woge die (PL die Wogen) duża fala, bałwan; schäumende Wogen spienione bałwany; die Wogen der Erregung przen. porywy ekscytacji; die Wogen glätten przen. zażegnać spór
23. Zibebe die (PL die Zibeben) dawn. austr. płd-niem. duży rodzynek, duża rodzynka
24. flächendeckend przymiotnik szeroki, o szerokim zasięgu, rozległy, na dużą skalę, na terenie całego kraju, obejmujący cały kraj
25. Abstand der (PL die Abstände) odległość, odstęp, dystans, różnica, odstępne; Abstand halten zachować odstęp; Abstand des Alters różnica wieku; mit großem Abstand führen prowadzić z dużą przewagą; von etwas Abstand nehmen odstępować od czegoś, pomijać coś; mit einzeiligem Abstand schreiben pisać z odstępem jednego wiersza
26. Fahrzeug das (PL die Fahrzeuge) pojazd; ein Fahrzeug untersuchen sprawdzać pojazd; das Fahrzeug bewegte sich mit hoher Geschwindigkeit pojazd poruszał się z dużą prędkością; ein Fahrzeug steuern kierować pojazdem
27. hochverschuldet przymiotnik zadłużony na dużą sumę

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A