für - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-28 21:02

  • Haseł: 58325


1. für przyimek + AKK dla, za
2. Für das (nur Singular); das Für und Wider za i przeciw
3. gelten czasownik gilt, galt, hat gegolten mieć ważność, mieć wartość, być wartym, obowiązywać, znaczyć, mieć znaczenie, mieć moc prawną; für jemanden gelten uchodzić za kogoś; die Fahrkarte gilt drei Tage bilet jest ważny trzy dni; jemandem/einer Sache gelten skupiać się na kimś/czymś, dotyczyć kogoś/czegoś, być wymierzonym przeciw komuś/czemuś; für jemanden/für etwas gelten dotyczyć kogoś/czegoś, odnosić się do kogoś/czegoś
4. Verständnis das (nur Singular) zrozumienie; Verständnis für etwas haben mieć zrozumienie dla czegoś; vielen Dank für Ihr Verständnis dziękujemy bardzo za Państwa zrozumienie / wyrozumiałość
5. begeistern czasownik begeistert, begeisterte, hat begeistert zachwycać, zapalać jemanden für etwas kogoś do czegoś; sich für etwas begeistern entuzjazmować się czymś, zachwycać się czymś, pasjonować się czymś
6. Bresche die (PL die Breschen) hist. wyłom; für jemanden/etwas eine Bresche schlagen wstawić się za kimś/czymś; für jemanden in die Bresche springen stanąć w obronie kogoś, wyręczyć kogoś
7. sorgen czasownik sorgt, sorgte, hat gesorgt troszczyć się, starać się, wywoływać, powodować; für etwas sorgen troszczyć się o coś; für jemanden sorgen dbać o kogoś; dafür sorgen, dass... dbać o to, by...; sich sorgen martwić się, niepokoić się; sich um jemanden sorgen martwić się o kogoś, niepokoić się o kogoś
8. Aufmerksamkeit die (nur Singular) uwaga, uprzejmość, grzeczność, zwrócenie uwagi; die (PL die Aufmerksamkeiten) upominek; Aufmerksamkeit für etwas zeigen/bekunden okazywać zainteresowanie czymś; jemandes Aufmerksamkeit erregen wzbudzać w kimś zainteresowanie; jemanden mit Aufmerksamkeiten überschütten/verwöhnen zasypywać/rozpieszczać kogoś upominkami; vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bardzo dziękuję za Państwa uwagę
9. Fall der (PL die Fälle) upadek, spadek, wypadek, okoliczność, przypadek (także gramatyczny), prawn. kazus, sprawa, przypadek prawny; für alle Fälle na wszelki wypadek; auf keinen Fall w żadnym wypadku; auf jeden Fall w każdym razie, na pewno, z pewnością; in den meisten Fällen w większości przypadków; für den Fall der Fälle na wszelki wypadek; im besten/schlimmsten Fall/Falle w najlepszym/najgorszym razie; das (PL die Fallen) żegl. fał
10. interessieren czasownik interessiert, interessierte, hat interessiert; sich interessieren interesować się; sich für etwas interessieren interesować się czymś
11. ungut przymiotnik niepomyślny; ein ungutes Gefühl niemiłe uczucie, złe przeczucie; nichts für ungut! proszę nie brać tego za złe!
12. Bauwesen das (nur Singular) budownictwo; Fachschule für Bauwesen technikum budowlane
13. dankbar przymiotnik, przysłówek wdzięczny, opłacający się, lukratywny, z uznaniem; dankbar für etwas (AKK) wdzięczny za coś
14. zurücklegen czasownik legt zurück, legte zurück, hat zurückgelegt odkładać; sich zurücklegen opierać się; Geld für etwas zurücklegen odkładać na coś pieniądze; eine Strecke zurücklegen pokonywać dystans, przebywać dystans
15. freigeben czasownik gibt frei, gab frei, hat freigegeben uwalniać, zwalniać, zezwalać; die Braut freigeben zwracać słowo narzeczonej; die Straße für den Verkehr freigeben otwierać ulicę dla ruchu
16. sensibilisieren czasownik sensibilisiert, sensibilisierte, hat sensibilisiert uwrażliwiać; jemanden für etwas sensibilisieren uwrażliwiać kogoś na coś
17. Siedlungszwecke PL cele osadnicze; für Siedlungszwecke dla celów osadniczych
18. Vergebung die (PL die Vergebungen) przebaczenie; jemanden um Vergebung für etwas bitten prosić kogoś o przebaczenie za coś
19. aufbewahren czasownik bewahrt auf, bewahrte auf, hat aufbewahrt przechowywać, zachowywać; ein Geheimnis aufbewahren dochowywać tajemnicy; etwas für die Nachwelt aufbewahren zachowywać coś dla potomności
20. Schufa skrót od Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung Wspólnota Ochrony Ogólnej Asekuracji Kredytowej, niemieckie biuro informacji kredytowej, rejestr dłużników
21. haftbar przymiotnik odpowiedzialny; für etwas haftbar sein być za coś odpowiedzialnym
22. Wort das (PL die Worte oder die Wörter) wyraz, słowo, słówko; Wort für Wort słowo w słowo; das ist mein letztes Wort to moje ostatnie słowo; das letzte Wort behalten przen. mieć ostatnie słowo; jemandem sein Wort geben dawać komuś swoje słowo
23. unfähig przymiotnik niezdolny; sie ist für diese Arbeit unfähig ona się nie nadaje do tej pracy; unfähig sein, etwas zu tun być niezdolnym do zrobienia czegokolwiek
24. möglich przymiotnik, przysłówek możliwy, przypuszczalny, możliwie; etwas für möglich halten uważać coś za możliwe; etwas möglich machen umożliwić coś
25. haften czasownik haftet, haftete, hat gehaftet przylegać; für etwas haften ręczyć za coś
26. aufbringen czasownik bringt auf, brachte auf, hat aufgebracht zdobywać, uzbierać, zbierać, otwierać, lansować, wznosić; Verständnis für etwas aufbringen zdobywać się na zrozumienie czegoś; eine neue Mode aufbringen wprowadzać nową modę
27. lau przymiotnik letni, ciepławy, rześki, orzeźwiający, przen. niewielki, umiarkowany, marny; für lau pot. za darmo, na próżno
28. Glaubenslehre die (nur Singular) dogmatyka; die Kongregation für die Glaubenslehre Kongregacja Nauki Wiary
29. berühmt przymiotnik sławny, słynny; für etwas berühmt sein słynąć z czegoś
30. Lebensweg der (PL die Lebenswege) droga życiowa; jemandem alles Gute für den weiteren Lebensweg wünschen życzyć komuś wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.