Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 10-17 15:47

Haseł: 68685
R E K L A M A


R E K L A M A

1. untereinander przysłówek między sobą, między siebie, wzajemnie; etwas untereinander teilen dzielić coś między siebie; etwas untereinander ausmachen uzgadniać coś między sobą
2. zwischen przyimek + DAT oder AKK pomiędzy, między, pośród, śród; der Preis beträgt zwischen 100 und 120 Euro cena wynosi od 100 do 120 euro
3. dazwischen przysłówek między tym, między to; der Unterschied dazwischen różnica pomiędzy tym
4. Brückentag der (PL die Brückentage) dzień roboczy między świętami; den Brückentag frei nehmen brać wolne między świętami
5. pendeln czasownik pendelt, pendelte, ist gependelt kursować, dojeżdżać (między dwiema stacjami); (hat gependelt) wahać się (o przedmiocie), machać (rękami); täglich zur Schule pendeln dojeżdżać codziennie do szkoły
6. Raumhöhe die (PL die Raumhöhen) wysokość pomieszczenia; lichte Raumhöhe wysokość prześwitu między stropem a podłogą
7. Rechtswidrigkeitszusammenhang der (nur Singular) prawn. związek między bezprawnością działania a skutkiem
8. Zeilenabstand der (PL die Zeilenabstände) interlinia, odstęp między wierszami
9. abgrenzen czasownik grenzt ab, grenzte ab, hat abgegrenzt odgraniczać, oddzielać; Pflichten gegeneinander abgrenzen ustalać między sobą zakres obowiązków
10. anderes przymiotnik inne, drugie; unter anderem między innymi; etwas anderes coś innego; zum einen..., zum anderen... po pierwsze..., po drugie...
11. Arbeitskampf der (PL die Arbeitskämpfe) walka ekonomiczna między pracownikami a pracodawcami, np. strajk
12. Stuhl der (PL die Stühle) krzesło, med. stolec; sich auf einen Stuhl setzen siadać na krześle; auf dem Stuhl sitzen siedzieć na krześle; der Heilige Stuhl rel. Stolica Apostolska; zahnärztlicher Stuhl fotel dentystyczny; der elektrische Stuhl krzesło elektryczne; zwischen zwei Stühlen sitzen przen. być między młotem a kowadłem
13. Staatskirchenvertrag der (PL die Staatskirchenverträge) umowa między państwem lub krajem związkowym a wspólnotą wyznaniową
14. Briefing das (PL die Briefings) krótka narada, briefing, rozmowa między agencją reklamową a zleceniodawcą
15. u.a. skrót od unter anderem/anderen między innymi
16. Zeitverschiebung die (PL die Zeitverschiebungen) różnica czasowa, przesunięcie w czasie, różnica między strafami czasowymi
17. Mensch der (PL die Menschen) człowiek; er ist auch nur ein Mensch on też jest tylko człowiekiem; eine nur dem Menschen eigene Fähigkeit zdolność specyficzna dla ludzi; der moderne Mensch współczesny człowiek; ein Mensch von Fleisch und Blut człowiek z krwi i kości; von Mensch zu Mensch między nami mówiąc, w zaufaniu; der Mensch lebt nicht vom Brot allein nie samym chlebem żyje człowiek; Mensch, da hast du aber Glück gehabt! pot. człowieku, ale miałeś szczęście!; Menschen ludzie
18. austeilen czasownik teilt aus, teilte aus, hat ausgeteilt rozdzielać, rozdawać unter jemanden między kogoś; Befehle austeilen wydawać rozkazy
19. Unterschied der (PL die Unterschiede) różnica, rozróżnienie; ohne Unterschied bez różnicy; einen Unterschied machen/ausmachen robić różnicę; das macht keinen Unterschied to nie robi różnicy; ein entscheidender/gewaltiger Unterschied decydująca/ogromna różnica; der kleine Unterschied żart. ta mała różnica (między kobietą i mężczyzną
20. Vertrauen das (nur Singular) zaufanie, ufność; voll Vertrauen pełen ufności; im Vertrauen w zaufaniu; im Vertrauen gesagt mówiąc między nami; zu jemandem Vertrauen haben mieć do kogoś zaufanie
21. Brücke die (PL die Brücken) most, mostek, pomost; eine Brücke über einen Fluss schlagen przerzucać most przez rzekę; eine Brücke zwischen den Völkern schlagen przen. budować pomost między narodami; alle Brücken hinter sich abbrechen przen. palić za sobą wszystkie mosty
22. hindurchführen czasownik führt hindurch, führte hindurch, hat hindurchgeführt prowadzić, przeprowadzać (przez coś, między)
23. Missverhältnis das (PL die Missverhältnisse) dysproporcja; in einem Missverhältnis stehen zur Realität mijać się z rzeczywistością; zwischen seinen Forderungen und seiner Leistung besteht ein krasses Missverhältnis między jego żądaniami a osiągnięciami istnieje rażąca dysproporcja
24. Sendepause die (PL die Sendepausen) przerwa między audycjami
25. Heranwachsende der/die (PL die Heranwachsenden) nastolatek, podrostek, prawn. młodociany/nastolatka, prawn. młodociana, osoba między 18 a 21 rokiem życia
26. hineingeraten czasownik gerät hinein, geriet hinein, hat hineingeraten dostawać się, wpadać in etwas między coś
27. unter przyimek + DAT/AKK pod, poniżej, pośród, wśród; unter dem Durchschnitt poniżej średniej; unter uns gesagt między nami mówiąc; unter Freunden wśród przyjaciół
28. Völkerverständigung die (PL die Völkerverständigungen) porozumienie między narodami
29. Priel der (PL die Priele) geo. wąski przesmyk wody między ławami piaskowymi

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A