Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 01-14 01:22

Haseł: 68980
R E K L A M A


R E K L A M A

1. gegen przyimek + AKK przeciw, przeciwko, około; gegen jemanden/etwas sein być przeciwko komuś/czemuś; ich habe nichts gegen ihn nie mam nic przeciw niemu; gegen den Strom pod prąd; gegen die Sonne schauen patrzeć pod słońce; das ist gegen das Gesetz to jest sprzeczne z prawem; gegen die Tür schlagen walić w drzwi; gegen Kaution za kaucją; der Regen klatscht gegen das Fenster deszcz stuka w okno
2. wider przyimek + AKK przeciw, wbrew; wider Willen mimo woli
3. widereinander przysłówek jeden przeciw drugiemu, przeciw sobie
4. aufstehen czasownik steht auf, stand auf, ist aufgestanden wstawać; vom Tisch/Stuhl aufstehen wstawać od stołu/z krzesła; aus dem Bett aufstehen wstawać z łóżka; früh aufstehen wcześnie wstawać; gegen jemanden aufstehen powstawać przeciw komuś, buntować się przeciw komuś; (hat aufgestanden) stać otworem (drzwi)
5. dagegen przysłówek przeciw temu, przeciwko temu, w porównaniu z, wobec, w zamian, w przeciwieństwie (do czegoś); spójnik natomiast, zaś; dagegen sein, dass... być przeciw temu, żeby...; hoffentlich hast du nichts dagegen mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu; sie sprach fließend Französisch, dagegen konnte sie kein Englisch płynnie mówiła po francusku, natomiast nie znała angielskiego
6. aufbäumen czasownik bäumt auf, bäumte auf, hat aufgebäumt; sich aufbäumen stawać dęba; das Pferd bäumte sich jäh auf koń nagle stanął dęba; sich gegen sein Schicksal aufbäumen buntować się przeciw losowi; alles in ihr bäumte sich dagegen auf wszystko się w niej burzyło przeciw temu
7. aufbegehren czasownik begehrt auf, begehrte auf, hat aufbegehrt gorąco protestować gegen jemanden/etwas przeciw komuś/czemuś, obruszać się gegen jemanden/etwas na kogoś/coś
8. hetzen czasownik hetzt, hetzte, hat/ist gehetzt spieszyć się, poganiać, ganiać / pędzić; gegen jemanden/etwas hetzen podburzać przeciw komuś/czemuś; nach Hause hetzen pędzić do domu
9. Hetzschrift die (PL die Hetzschriften) pamflet, pismo podburzające przeciw komuś
10. eifern czasownik eifert, eiferte, hat geeifert być gorliwym, unosić się, występować gegen jemanden przeciw komuś
11. Verstoß der (PL die Verstöße) uchybienie, naruszenie, wykroczenie; Verstoß gegen das Reglement uchybienie regulaminu, naruszenie regulaminu, wykroczenie przeciw regulaminowi
12. Front die (PL die Fronten) front, fasada, elewacja; an der Front na froncie; gegen etwas Front machen występować przeciw czemuś
13. intrigieren czasownik intrigiert, intrigierte, hat intrigiert intrygować gegen jemanden przeciw komuś
14. Hassrede die (PL die Hassreden) mowa nienawiści, pot. hejt; eine Hassrede gegen Minderheiten mowa nienawiści przeciw mniejszościom
15. Bandwurmmittel das (PL die Bandwurmmittel) środek przeciw tasiemcom
16. meutern czasownik meutert, meuterte, hat gemeutert buntować się gegen jemanden przeciw komuś
17. zeugen czasownik zeugt, zeugte, hat gezeugt świadczyć, zeznawać, płodzić; für jemanden / gegen jemanden zeugen zeznawać na czyjąś korzyść / przeciw komuś; von etwas zeugen świadczyć o kimś; einen Sohn zeugen spłodzić syna
18. opponieren czasownik opponiert, opponierte, hat opponiert oponować gegen etwas przeciw czemuś
19. Für das (nur Singular); das Für und Wider za i przeciw
20. aussprechen czasownik spricht aus, sprach aus, hat ausgesprochen wymawiać, wypowiadać, wyrażać się; sich aussprechen wypowiadać się gegen/für przeciw/za
21. einschreiten czasownik schreitet ein, schritt ein, ist eingeschritten wkraczać, interweniować, wtrącać się; gegen jemanden einschreiten występować przeciw komuś
22. wogegen przysłówek przeciw czemu, przeciwko czemu; wogegen sollten wir uns wehren? przed czym powinniśmy się bronić?; wogegen hilft das? na co to pomoże?; spójnik podczas gdy
23. gegeneinander przysłówek jeden przeciw drugiemu, wobec siebie nawzajem
24. gelten czasownik gilt, galt, hat gegolten mieć ważność, mieć wartość, być wartym, obowiązywać, znaczyć, mieć znaczenie, mieć moc prawną; für jemanden gelten uchodzić za kogoś; die Fahrkarte gilt drei Tage bilet jest ważny trzy dni; jemandem/einer Sache gelten skupiać się na kimś/czymś, dotyczyć kogoś/czegoś, być wymierzonym przeciw komuś/czemuś, być skierowanym do kogoś/czegoś; der Beifall galt den Schauspielern aplauz był skierowany do aktorów; für jemanden/für etwas gelten dotyczyć kogoś/czegoś, odnosić się do kogoś/czegoś
25. argumentieren czasownik argumentiert, argumentierte, hat argumentiert argumentować für/gegen etwas za czymś / przeciw czemuś
26. Neinstimme die (PL die Neinstimmen) głos przeciw
27. aufwiegeln czasownik wiegelt auf, wiegelte auf, hat aufgewiegelt buntować, podburzać, podżegać jemanden gegen jemanden kogoś przeciw komuś
28. kämpfen czasownik kämpft, kämpfte, hat gekämpft walczyć, zmagać się für jemanden/gegen jemanden za kogoś/przeciw komuś; um etwas kämpfen walczyć o coś; für das Vaterland kämpfen walczyć za ojczyznę; mit dem Tod/mit den Tränen kämpfen przen. walczyć ze śmiercią/ze łzami; für eine bessere Zukunft walczyć o lepszą przyszłość; die Mannschaft kämpft gegen einen sehr starken Gegner sport drużyna walczy z bardzo mocnym przeciwnikiem; wie eine Löwenmutter kämpfen walczyć jak lwica
29. Gegenmittel das (PL die Gegenmittel) środek (przeciw)
30. auflehnen czasownik sich auflehnen; lehnt sich auf, lehnte sich auf, hat sich aufgelehnt opierać się, buntować się gegen jemanden komuś / przeciw komuś

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A