Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 10-25 22:00

Haseł: 68750
R E K L A M A


R E K L A M A

1. Aas das (PL die Aase) padlina; (PL die Äser) przen. ścierwo; kein Aas wird kommen pot. nawet pies z kulawą nogą nie przyjdzie
2. abbekommen czasownik bekommt ab, bekam ab, hat abgebekommen pot. otrzymywać swoją część, obrywać, dostawać za swoje
3. abhanden przysłówek abhanden kommen ginąć, zapodziewać się, zawieruszać się
4. abhandenkommen czasownik kommt abhanden, kam abhanden, ist abhandengekommen ginąć, zapodziewać się, zawieruszać się
5. abkommen czasownik kommt ab, kam ab, ist abgekommen oddalać się, wychodzić z mody, zwalniać się; vom Wege abkommen zbłądzić; vom Thema abkommen odbiegać od tematu
6. Abkommen das (PL die Abkommen) układ, umowa
7. Anfall der (PL die Anfälle) napad, atak; einen epileptischen Anfall bekommen dostać napadu epilepsji; einen Anfall von Hysterie haben mieć atak histerii; einen Lachanfall kriegen pot. dostać napadu śmiechu; (nur Singular) nakład, ilość, wielkość, prawn. nabycie, przypadnięcie; der Anfall an Arbeit war sehr gering nakład pracy był niewielki
8. angeben czasownik gibt an, gab an, hat angegeben podawać, nadawać, twierdzić, deklarować, zgłaszać, pot. przechwalać się, chełpić się, sport serwować; Personalien/seine Adresse podawać dane osobwe/swój adres; etwas als Grund angeben podawać coś jako powód; die Richtung/das Tempo angeben nadawać kierunek/tempo; etwas nicht mit Bestimmtheit angeben können nie móc stwierdzić czegoś z pewnością; zur angegebenen Zeit kommen przybyć w podanym czasie; einen Diebstahl angeben zgłaszać kradzież; gib bloß nicht so an! nie przechwalaj tak się!
9. ankommen czasownik kommt an, kam an, ist angekommen przybywać, przyjeżdżać, dojeżdżać, nadchodzić, przychodzić, zbliżać się, być przyjętym, dawać sobie radę, dorównywać, zależeć; gut/übel ankommen dobrze/źle trafić; es kommt mich schwer an przychodzi mi to z trudem; es kommt darauf an to zależy; es kommt auf das Wetter an to zależy od pogody
10. Antwort die (PL die Antworten) odpowiedź; keine Antwort bekommen nie otrzymać odpowiedzi; eine Antwort geben dać odpowiedź, odpowiedzieć; die Antwort verweigern odmawiać udzielenia odpowiedzi; eine witzige/kluge Antwort dowcipna/mądra odpowiedź
11. Assoziierungsabkommen das (PL die Assoziierungsabkommen) umowa stowarzyszeniowa
12. Atomteststoppabkommen das (PL die Atomteststoppabkommen) polit. układ o zakazie prób jądrowych
13. aufbekommen czasownik bekommt auf, bekam auf, hat aufbekommen zdołać otworzyć, otrzymywać zadanie; die Hausaufgabe aufbekommen dostawać pracę domową
14. aufkommen czasownik kommt auf, kam auf, ist aufgekommen wstawać, podnosić się, powracać do zdrowia, wydźwignąć się, powstawać, nasuwać się, pojawiać się, nastawać, zbliżać się; den Verdacht nicht aufkommen lassen nie dopuszczać podejrzenia
15. Ausbruch der (PL die Ausbrüche) wybuch, ucieczka; zum Ausbruch kommen wybuchnąć
16. auskommen czasownik kommt aus, kam aus, hat ausgekommen wystarczać, żyć w zgodzie; mit jemandem gut auskommen żyć z kimś w zgodzie; ich komme mit zwanzig Euro aus wystarczy mi dwadzieścia Euro
17. Auskommen das (nur Singular) środki utrzymania, egzystencja; gutes Auskommen haben być dobrze sytuowanym
18. beikommen czasownik kommt bei, kam bei, ist beigekommen radzić sobie jemandem / einer Sache z kimś / czymś
19. bekommen czasownik bekommt, bekam, hat bekommen dostawać, otrzymywać, uzyskać; (ist bekommen) służyć, wychodzić na zdrowie; die Nachricht bekommen, dass... otrzymywać wiadomość że..., dostawać wiadomość, że...; ein Kind bekommen urodzić dziecko; eine Krankheit bekommen nabawić się choroby; Lust bekommen nabierać ochoty; das wird dir gut bekommen to ci dobrze zrobi; Kälte bekommt mir nicht chłód mi nie służy
20. Besinnung die (nur Singular) świadomość, przytomność, zastanowienie, zastanowienie się; zur Besinnung kommen odzyskać przytomność; ohne Besinnung bez namysłu
21. Besucher der (PL die Besucher) odwiedzający, zwiedzający, gość, klient; ein nächtlicher Besucher nocny gość; etwa 1 000 Besucher waren zu der Ausstellung gekommen około 1000 odwiedzających przyszło na wystawę
22. Betracht der (nur Singular) w zwrotach (nicht) in Betracht kommen (nie) wchodzić w rachubę; in Betracht ziehen brać pod rozwagę, uwzględniać coś; außer Betracht lassen/bleiben nie brać pod uwagę / pozostawać nieuwzględnionym
23. Breitseite die (PL die Breitseiten) bok, burta, mil. salwa burtowa; volle Breitseite bekommen przen. doświadczyć sytuacji kryzysowej
24. Bruttoeinkommen das (PL die Bruttoeinkommen) dochód brutto
25. davonkommen czasownik kommt davon, kam davon, ist davongekommen wychodzić cało z opresji, wychodzić bez szwanku; mit einem blauen Auge davonkommen pot. wychodzić obronną ręką
26. dazukommen czasownik kommt dazu, kam dazu, ist dazugekommen nadchodzić, dochodzić do; dazu kommt noch, dass sie gelogen hat do tego dochodzi jeszcze to, że kłamała
27. dazwischenkommen czasownik kommt dazwischen, kam dazwischen, ist dazwischengekommen wchodzić w drogę, stawać na przeszkodzie, nieoczekiwanie nastąpić, przen. wypaść, wyskoczyć; leider ist mir etwas dazwischengekommen niestety coś mi wypadło/wyskoczyło; ich nehme teil, wenn mir nichts dazwischenkommt wezmę udział, jeśli nic mi nie wypadnie/wyskoczy; ich bin mit dem Finger dazwischengekommen przytrzasnąłem sobie palec
28. Dollaraufkommen das (PL die Dollaraufkommen) przychody w dolarach, wpływy w dolarach
29. drankommen czasownik kommt dran, kam dran, ist drangekommen pot. dosięgnąć an etwas (AKK) do czegoś, być pytanym (w szkole); kommst du dran? sięgniesz?; du kommst dran teraz twoja kolej; was kommt im Unterricht dran? co będzie przerabiane na lekcji?
30. draufkommen czasownik kommt drauf, kam drauf, hat draufgekommen wpaść na ślad jemandem czyjś; die Polizei ist ihm sehr schnell draufgekommen policja szybko wpadła na jego ślad
31. durchbekommen czasownik bekommt durch, bekam durch, hat durchbekommen pot. przecinać, rozcinać
32. durcheinander kommen czasownik kommt durcheinander, kam durcheinander, ist durcheinander gekommen mieszać się
33. durcheinanderkommen czasownik kommt durcheinander, kam durcheinander, ist durcheinandergekommen PATRZ NP durcheinander kommen
34. durchkommen czasownik kommt durch, kam durch, ist durchgekommen przechodzić, przejeżdżać, przebywać; (durchkommt, durchkam, ist durchkommen) wybrnąć z czegoś szczęśliwie, zdać egzamin
35. Durchschnittseinkommen das (PL die Durchschnittseinkommen) średni dochód
36. Einkommen das (PL die Einkommen) dochód
37. einräumen czasownik räumt ein, räumte ein, hat eingeräumt układać, umieszczać, ustawiać, meblować, przyznawać, udzielać; den Vorrang / Kredit / Nutzungsrechte einräumen przyznawać pierwszeństwo / kredyt / prawo użytkowania; jemandem Rechte einräumen przyznawać komuś prawa; er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war musiał przyznać, że przybył znacznie za późno; die Manipulation einräumen przyznać się do manipulacji
38. Einsatz der (PL die Einsätze) wkładka, wkład, wstawka, stawka, wsad, zastosowanie, użycie, akcja, operacja, zaangażowanie; zum Einsatz kommen wchodzić do akcji, być stosowanym; politischer Einsatz polityczne zaangażowanie
39. Einsicht die (PL die Einsichten) wgląd, wejrzenie, rozsądek, zrozumienie; zu der Einsicht kommen, dass... zrozumieć, że...
40. emporkommen czasownik kommt, kam empor, ist emporgekommen podnosić się, wznosić się, wschodzić (o roślinie), przen. robić karierę, wybijać się, dorabiać się
41. entgegenkommen czasownik kommt entgegen, kam entgegen, ist entgegengekommen nadchodzić z naprzeciwka; jemandem entgegenkommen wychodzić komuś naprzeciw; jemandem freundlich entgegenkommen zachowywać się wobec kogoś życzliwie
42. Entgegenkommen das (nur Singular) przychylność, zrozumienie, ustępstwo
43. entkommen czasownik entkommt, entkam, ist entkommen uciekać
44. Erdölvorkommen das (PL die Erdölvorkommen) złoże ropy naftowej; (nur Singular) występowanie ropy naftowej
45. Erkenntnis die (PL die Erkenntnisse) poznanie, zrozumienie, rozeznanie, rozpoznanie; zu der Erkenntnis kommen, dass... dochodzić do przekonania, że...; eine gesicherte Erkenntnis silne przekonanie; nach ersten Erkenntnissen po wstępnym rozpoznaniu
46. Flottenabkommen das (PL die Flottenabkommen) konwencja morska
47. Fortkommen das (nur Singular) kariera, powodzenie
48. Frage die (PL die Fragen) pytanie, kwestia, zagadnienie; eine Frage an jemanden richten kierować do kogoś pytanie; eine Frage zu etwas haben mieć pytanie dotyczące czegoś; etwas in Frage stellen poddawać coś w wątpliwość, kwestionować coś, stawiać coś pod znakiem zapytania, kontestować coś; eine rhetorische Frage pytanie retoryczne; in Frage kommen wchodzić w rachubę
49. freikommen czasownik kommt frei, kam frei, ist freigekommen uwalniać się, być uwolnionym, być uniewinnionym
50. Friedensabkommen das (PL die Friedensabkommen) układ pokojowy; ein Friedensabkommen treffen/schließen zawierać układ pokojowy
51. Fuß der (PL die Füße) stopa, noga, podstawa, cokół, podnóże; zu Fuß pieszo, piechotą; der Fuß des Berges podnóże góry; Fuß fassen przen. zapuszczać korzenie, osiadać na stałe; bei Fuß! do nogi!; Kalte Füße bekommen pot. mieć pietra, dostać pietra
52. Geheimnis das (PL die Geheimnisse) tajemnica; hinter das Geheimnis kommen odkryć tajemnicę
53. gekommen czasownik forma Partizip Perfekt czasownika kommen
54. Gemeinschaftsabkommen das (PL die Gemeinschaftsabkommen) układ zbiorowy
55. Geschmack der (PL die Geschmäcke) smak, zmysł smaku, gust; Geschmack haben mieć gust; einen guten/schlechten Geschmack haben mieć dobry/zły gust; das ist nicht nach meinem Geschmack to nie jest w moim guście; auf den Geschmack kommen zasmakować w czymś
56. Glatze die (PL die Glatzen) łysina; eine Glatze bekommen/haben łysieć / mieć łysinę
57. Griff der (PL die Griffe) rękojeść, trzonek, rączka, ucho, chwyt, uchwyt, klamka; einen guten Griff tun pot. dobrze trafić; etwas im Griff haben pot. mieć coś w małym palcu, znać się na czymś, mieć nad czymś kontrolę; ein Problem in den Griff bekommen pot. dać sobie radę z problemem
58. grübeln czasownik grübelt, grübelte, hat gegrübelt rozmyślać über etwas (AKK oder DAT) nad czymś; ins Grübeln kommen wpadać w zadumę, pogrążać się w zadumie
59. Handelsabkommen das (PL die Handelsabkommen) umowa handlowa
60. Haube die (PL die Hauben) czepek, kołpak; unter die Haube kommen dawn. żart. żenić się, wychodzić za mąż
61. Haupteinkommen das (PL die Haupteinkommen) główne źródło dochodu
62. heimkommen czasownik kommt heim, kam heim, ist heimgekommen powracać
63. herankommen czasownik kommt heran, kam heran, ist herangekommen zbliżać się
64. heraufkommen czasownik kommt herauf, kam herauf, ist heraufgekommen wchodzić (na górę), nadchodzić
65. herausbekommen czasownik bekommt heraus, bekam heraus, hat herausbekommen wydostawać, wydobywać, rozwiązywać (zagadkę); einen Fleck herausbekommen wywabiać plamę; ein Geheimnis herausbekommen odkrywać tajemnicę
66. herauskommen czasownik kommt heraus, kam heraus, ist herausgekommen wychodzić aus dem Haus z domu, pojawiać się, ukazywać się, pojawiać się (na rynku), wynikać; das kommt aufs Gleiche heraus pot. to na jedno wychodzi; es kam heraus, dass... okazało się, że...
67. herbekommen czasownik bekommt her, bekam her, hat herbekommen pot. dostać skądś
68. hereinbekommen czasownik bekommt herein, bekam herein, hat hereinbekommen pot. dostawać, odbierać; fast alle Sender hereinbekommen odbierać prawie wszystkie stacje
69. hereinkommen czasownik kommt herein, kam herein, ist hereingekommen wchodzić (do środka), pot. wpływać (pieniądze), przychodzić (dostawa)
70. herkommen czasownik kommt her, kam her, ist hergekommen przychodzić, pochodzić von z, pot. brać się
71. herüberkommen czasownik kommt herüber, kam herüber, ist herübergekommen przechodzić na tę stronę, przedostać się na tę stronę, przychodzić tu, docierać tu
72. herunterbekommen czasownik bekommt herunter, bekam herunter, hat herunterbekommen pot. znosić na dół, usuwać, przełykać
73. herunterkommen czasownik kommt herunter, kam herunter, ist heruntergekommen schodzić die Treppe po schodach, pot. mizernieć, niszczeć, zaniedbywać się, podupadać
74. herzlich przymiotnik, przysłówek serdeczny, serdecznie; herzlich willkommen! serdecznie witamy!
75. Herzschlag der (PL die Herzschläge) bicie serca, atak serca; einen Herzschlag bekommen dostać ataku serca
76. Hilfe die (PL die Hilfen) pomoc; mit Hilfe z pomocą; Hilfe leisten udzielać pomocy; zu Hilfe kommen przychodzić na pomoc; zu Hilfe rufen wzywać na pomoc; humanitäre Hilfe pomoc humanitarna
77. Himmel der (PL die Himmel) niebo; am Himmel na niebie; unter freiem Himmel schlafen spać pod gołym niebem; um Himmels Willen! wielkie nieba!; aus heiterem Himmel kommen pot. jak grom z jasnego nieba; im siebten Himmel sein pot. być w siódmym niebie
78. hinauskommen czasownik kommt hinaus, kam hinaus, ist hinausgekommen także przen. wychodzić; aus dem Haus hinauskommen wychodzić z domu; das kommt auf dasselbe hinaus to na to samo wychodzi
79. hinbekommen czasownik bekommt hin, bekam hin, hat hinbekommen pot. załatwiać, robić porządek etwas z czymś
80. hineinkommen czasownik kommt hinein, kam hinein, ist hineingekommen wchodzić, być umieszczanym in etwas w czymś
81. hinkommen czasownik kommt hin, kam hin, ist hingekommen docierać, zachodzić, iść, pot. zgadzać się
82. hinwegkommen czasownik kommt hinweg, kam hinweg, ist hinweggekommen przeboleć, przetrwać über den Winter zimę
83. hinzukommen czasownik kommt hinzu, kam hinzu, ist hinzugekommen przyłączać się, dochodzić
84. Husten der (PL die Husten; mst Singular) kaszel; feuchter/trockener Husten kaszel mokry/suchy; Husten bekommen/haben dostać kaszlu/mieć kaszel
85. Idee die (PL die Ideen) pomysł, idea; auf eine Idee kommen wpaść na pomysł
86. infrage przysłówek infrage kommen wchodzić w rachubę; infrage stellen podawać w wątpliwość, kwestionować, kontestować
87. Jahreseinkommen das (PL die Jahreseinkommen) dochód roczny
88. kam czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika kommen
89. kaum przysłówek zaledwie, prawie nie, chyba nie, ledwie, ledwo co, dopiero co; ich habe kaum geschlafen prawie nie spałem; ich kenne sie kaum ledwie ją znam; kaum jemand prawie nikt; ich glaube kaum, dass... trudno mi uwierzyć, że...; es kaum erwarten können nie móc się doczekać; er war kaum hereingekommen, als... ledwo co wszedł, kiedy...
90. klarkommen czasownik kommt klar, kam klar, ist klargekommen radzić sobie, dawać sobie radę mit etwas z czymś
91. Koller der (PL die Koller) pot. szał; einen Koller bekommen wpaść w szał
92. kommen czasownik kommt, kam, ist gekommen przybywać, przychodzić, przyjeżdżać, nadchodzić, nadjeżdżać, pochodzić, wydostawać się; ums Leben kommen tracić życie (w wypadku); auf die Welt kommen przychodzić na świat; ich komme aus Polen pochodzę z Polski; da kommt der Zug jedzie pociąg; da kommt Agathe idzie Agata
93. Kommen das (nur Singular) przybycie, przyjazd, przyjście
94. kommt czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika kommen
95. Kompensationsabkommen das (PL die Kompensationsabkommen) umowa kompensacyjna, umowa offsetowa
96. Korb der (PL die Körbe) kosz, koszyk; einen Korb bekommen przen. dostać kosza
97. Kosten PL koszty, wydatki; auf eigene Kosten na własny koszt; die Kosten tragen/decken ponosić/pokrywać koszty; auf seine Kosten kommen wyjść na swoje; bei etwas nicht auf seine Kosten kommen być stratnym na czymś
98. Kreditabkommen das (PL die Kreditabkommen) prawn. umowa kredytowa
99. Kulturabkommen das (PL die Kulturabkommen) umowa o wymianie kulturalnej
100. Kurs der (PL die Kurse) kurs; den Kurs beibehalten/halten utrzymywać kurs; den Kurs wechseln zmieniać kurs; vom Kurs abkommen zbaczać/schodzić z kursu; Kurs auf Lübeck nehmen brać kurs na Lubekę, kierować się na Lubekę; einen Kurs besuchen/mitmachen uczęszczać na kurs; einen Kurs leiten prowadzić kurs; am Ende des Kurses findet eine Prüfung statt na końcu kursu ma miejsce egzamin; Euro steht zurzeit nicht mehr so hoch im Kurs wie früher ekon. kurs/notowanie euro nie jest tak wysoki/wysokie jak wcześniej; hohe/niedrige/stabile Kurse wysokie/niskie/stabilne kursy; die Kurse fallen/steigen notowania spadają/rosną; einen harten politischen Kurs fahren obierać twardy kurs polityczny
101. kurz przymiotnik, przysłówek (kürzer, am kürzesten) krótki, krótkotrwały, krótko, na krótko, krótkotrwale; kurz danach wkrótce potem; vor kurzem niedawno; kurz gefasst krótki, zwięzły, krótko, zwięźle; kurz und bündig krótko i węzłowato; es kurz machen nie przeciągać, streszczać się; bei etwas zu kurz kommen wyjść na czymś źle
102. laufen czasownik läuft, lief, ist gelaufen biec, biegać, biegnąć, pędzić, ganiać, gnać, chodzić, pot. lecieć, tech. iść, pracować; Ski laufen jeździć na nartach; das Laufen bieganie, bieg; er musste laufen, um den Bus noch zu bekommen musiał biec, żeby zdążyć na autobus; ein neuer Film läuft im Kino nowy film leci w kinie; wir sind 20 km gelaufen przeszliśmy 20 km; das Kind läuft schon dziecko już chodzi; das kleine Stück können wir doch laufen kawałek możemy przejść pieszo
103. Leben das (PL die Leben, mst Singular) życie; ums Leben kommen stracić życie; Leben in etwas bringen ożywiać coś>; jemandem das Leben retten ratować komuś życie; ein Leben lang przez całe życie; Leben spendend NP życiodajny
104. lebenslänglich przymiotnik, przysłówek dożywotni, na całe życie, dożywotnio; lebenslänglich verurteilt skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności, skazany na dożywocie; lebenslänglich bekommen pot. dostać dożywocie
105. Lebenszeichen das (PL die Lebenszeichen) znak życia; kein Lebenszeichen von sich geben nie dawać znaku życia; seit ihrer Abreise haben sie kein Lebenszeichen von ihr bekommen od wyjazdu nie odezwała się do nich
106. Licht das (nur Singular) światło, jasność; das (PL die Lichter) pot. oświetlenie, lampa; das Licht der Welt erblicken lit. ujrzeć światło dzienne; die Lichter der Großstadt światła wielkiego miasta; blasses Licht poświata; ans Licht kommen przen. wychodzić na światło dzienne; Licht in eine Sache bringen wyjaśniać sprawę
107. loskommen czasownik kommt los, kam los, ist losgekommen uwalniać się, wyrywać się, odrywać się; von jemandem loskommen uwalaniać się od kogoś
108. Macht die (PL die Mächte) władza, siła, moc, potęga, upoważnienie; an die Macht kommen dochodzić do władzy; die Macht ausüben/ergreifen sprawować/obejmować władzę; Macht über jemanden haben mieć nad kimś władzę; die Macht der Gewohnheit siła przyzwyczajenia; an der Macht bleiben utrzymywać się przy władzy
109. Mehreinkommen das (PL die Mehreinkommen) nadwyżka dochodów
110. meinetwegen przysłówek ze względu na mnie, co do mnie, jeżeli o mnie chodzi; er ist meinetwegen gekommen przyszedł ze względu na mnie; meinetwegen kann sie gehen jeżeli chodzi o mnie, to może sobie iść
111. Minus das (nur Singular) minus, deficyt, manko; ins Minus kommen osiągnąć deficyt
112. mitbekommen czasownik bekommt mit, bekam mit, hat mitbekommen dostawać, otrzymywać (na podróż), przen. rozumieć, chwytać sens, korzystać; sie hat davon wenig mitbekommen niewiele z tego zrozumiała
113. miteinander przysłówek razem; gut miteinander auskommen wytrzymywać ze sobą
114. mitkommen czasownik kommt mit, kam mit, ist mitgekommen przychodzić z kimś, towarzyszyć, pot. nadążać, pojmować, radzić sobie in Mathe z matmą; da komme ich nicht mehr mit pot. nie pojmuję tego
115. Mond der (PL die Monde) astr. księżyc, Księżyc, naturalny satelita; der Mond nimmt ab/zu Księżyca ubywa/przybywa; auf dem Mond landen wylądować na Księżycu; zum Mond fliegen lecieć na Księżyc; vom Mond kommen/gefallen sein pot. spaść z księżyca; in den Mond gucken pot. odejść z pustymi rękami/z kwitkiem
116. müssen czasownik (PRÄS ich muss = ja muszę, du musst = ty musisz, er musst = on musi, wir müssen = my musimy, ihr müsst = wy musicie, sie müssen = oni muszą; IMPERF er musste = on musiał; PERF er hat gemusst/müssen = on musiał) musieć, powinien; er musste es tun musiał to zrobić; ich muss immer um sieben Uhr aufstehen muszę codziennie wstawać o siódmej; es kam, wie es kommen musste stało się, co się stać musiało; muss das sein? czy musi tak być?; sie muss gleich kommen powinna zaraz przyjść; jemand muss es ihr gesagt haben ktoś musiał jej to powiedzieć, widocznie ktoś jej to powiedział (wyrażenie przypuszczenia); sie muss krank sein ona musi być chora, ona jest prawdopodobnie chora (wyrażenie przypuszczenia)
117. Nachkomme der (PL die Nachkommen) potomek
118. nachkommen czasownik kommt nach, kam nach, ist nachgekommen iść później, przychodzić później, spełniać, czynić zadość, wywiązywać się; seiner (DAT) Verantwortung nachkommen wywiązywać się ze swojej odpowiedzialności
119. Nähe die (nur Singular) bliskość; in der Nähe w pobliżu; ganz in der Nähe całkiem blisko, w sąsiedztwie; Nähe kommen zbliżać się; Nähe stehen być zaprzyjaźnionym, być bliskim
120. näherkommen czasownik kommt näher, kam näher, ist nähergekommen zbliżać się, poznawać bliżej einander/sich (DAT) siebie
121. Nationaleinkommen das (nur Singular) ekon. dochód narodowy
122. Nettoeinkommen das (PL die Nettoeinkommen) dochód netto
123. niederkommen czasownik kommt nieder, kam nieder, ist niedergekommen rodzić, powić mit einem Sohn syna
124. Ölvorkommen das (PL die Ölvorkommen) złoże ropy naftowej; (nur Singular) występowanie ropy naftowej
125. Packung die (PL die Packungen) opakowanie, paczka, med. okład, sport żarg. wielka przegrana; eine Packung Tee kaufen kupować opakowanie herbaty; etwas aus der Packung nehmen wyjmować coś z opakowania; eine Packung Zigaretten paczka papierosów; heiße Packungen gorące okłady; die Mannschaft hat eine gehörige/böse Packung bekommen/bezogen drużyna odniosła wielką przegraną
126. Passagieraufkommen das (PL die Passagieraufkommen) liczba pasażerów
127. Pro-Kopf-Einkommen das (PL die Pro-Kopf-Einkommen) dochód na głowę
128. Produktionsaufkommen das (PL die Produktionsaufkommen) wydajność produkcji
129. Prügel der (PL die Prügel) kij, pałka, lanie, baty; Prügel bekommen dostać cięgi, baty
130. Quere die (nur Singular) in die Quere kommen pot. wchodzić w drogę, włazić w paradę
131. raufkommen czasownik kommt, kam rauf, ist raufgekommen pot. wchodzić na górę
132. rauskommen czasownik kommt raus, kam raus, ist rausgekommen pot. wychodzić
133. Regen der (PL die Regen) deszcz; saurer Regen kwaśny deszcz, kwaśne deszcze; der Himmel/es sieht nach Regen aus zanosi się na deszcz; durch den Regen laufen biec w deszczu; aus dem/vom Regen in die Traufe kommen przen. wpaść z deszczu pod rynnę; jemanden im Regen stehen lassen przen. zostawić kogoś na lodzie; gefrierender Regen marznący deszcz
134. Regierungsabkommen das (PL die Regierungsabkommen) porozumienie międzyrządowe
135. reinkommen czasownik kommt rein, kam rein, ist reingekommen pot. wchodzić
136. Rohstoffabkommen das (PL die Rohstoffabkommen) ekon. umowa dotycząca surowców
137. rüberkommen czasownik kommt rüber, kam rüber, ist rübergekommen pot. przechodzić na tę stronę, przedostać się na tę stronę, przychodzić tu, docierać tu, wydawać, bulić; komm mal rüber chodź no tu; zu jemandem rüberkommen nasuwać się komuś
138. Rückführungsabkommen das (PL die Rückführungsabkommen) umowa o readmisji
139. Rücknahmeabkommen das (PL die Rücknahmeabkommen) umowa o readmisji
140. Rückübernahmeabkommen das (PL die Rückübernahmeabkommen) umowa o readmisji
141. Runde die (PL die Runden) koło, kółko, sport starcie, runda, okrążenie; über die Runde kommen pot. wiązać koniec z końcem; in privater Runde w prywatnym gronie
142. runterkommen czasownik kommt runter, kam runter, ist runtergekommen pot. schodzić, zmarnieć, podupaść, ochłonąć, uspokoić się; von den schlechten Noten runterkommen poprawiać złe oceny
143. Sache die (PL die Sachen) kwestia, sprawa, rzecz; zur Sache kommen przejść do rzeczy, przystąpić do rzeczy; das ist eine Sache des Geschmacks to kwestia smaku/rzecz gustu; sie packte ihre Sachen zusammen pot. spakowała swoje manatki; bewegliche Sachen rzeczy ruchome, ruchomości; unbewegliche Sachen rzeczy nieruchome, nieruchomości
144. Schlich der (PL die Schliche) ruda wzbogacona; Schliche pot. kruczki, sztuczki, wybiegi; jemandem auf die Schliche kommen poznać się na czyichś sztuczkach, przejrzeć czyjeś zamiary
145. Schuld die (PL die Schulden) wina, dług; sich (DAT) etwas zu Schulden kommen lassen dopuścić się czegoś, zawinić w czymś
146. Schwang der (nur Singular); im Schwang sein być w modzie; in Schwang kommen wchodzić w modę, stawać się zwyczajem
147. Schwierigkeit die (PL die Schwierigkeiten) trudność; jemanden in Schwierigkeiten bringen przysparzać komuś trudności; in Schwierigkeiten kommen/geraten popaść w kłopoty; Schwierigkeiten erfahren doświadczać trudności
148. Schwung der (PL die Schwünge) rozkołysanie, rozpęd, rozmach; in Schwung kommen nabrać rozmachu
149. Sicht die (nur Singular) widoczność, widok; (PL die Sichten) punkt widzenia, perspektywa; in Sicht kommen ukazywać się; in Sicht sein być w zasięgu wzroku; aus meiner Sicht z mojego punktu widzenia; auf/bei Sicht za okazaniem
150. Sinn der (PL die Sinne) zmysł, sens, znaczenie, myśl, przekonanie, zdanie; jemandem in den Sinn kommen przychodzić komuś do głowy; in diesem Sinne w tym sensie, w tym znaczeniu, w tym duchu; etwas im Sinn haben nosić się z zamiarem czegoś, zamierzać coś; einen Sinn ergeben mieć sens; die Sinne ansprechen przemawiać do zmysłów
151. Spendeaufkommen das (nur Singular) wpływy z datków
152. Sprache die (PL die Sprachen) język, mowa; welche Sprachen sprichst du? w jakich językach mówisz?; zur Sprache kommen być omawianym, być przedmiotem dyskusji; eine Sprache radebrechen mówić łamanym językiem
153. Steueraufkommen das (nur Singular) wpływy z podatków, dochody podatkowe
154. Stocken das (nur Singular) jąkanie się, urywanie się, zatrzymywanie się; ohne Stocken bez zająknięcia; ins Stocken kommen/geraten przen. kuleć, szwankować
155. Taste die (PL die Tasten) infor. muz. klawisz; eine Taste drücken nacisnąć klawisz; versehentlich auf eine Taste kommen przypadkowo nacisnąć klawisz; programmierbare Taste klawisz programowalny
156. Thema das (PL die Themen oder die Themata) temat; das Thema aufgreifen podejmować temat; vom Thema abschweifen/abkommen odbiegać od tematu; das Thema wechseln zmieniać temat; das gehört nicht zum Thema to nie należy do tematu; das Thema einer Fuge muz. temat fugi
157. Traufe die (PL die Traufen) okap dachowy, rynna; vom Regen in die Traufe kommen przen. wpaść z deszczu pod rynnę
158. Übereinkommen das (PL die Übereinkommen) porozumienie, ugoda, układ, umowa, konwencja; ein Übereinkommen erzielen dojść do porozumienia; ein Übereinkommen treffen zawrzeć układ
159. überkommen czasownik überkommt, überkam, hat überkommen nachodzić, ogarniać; przymiotnik tradycyjny; ein Gefühl der Furcht überkam mich ogarnęło mnie uczucie strachu
160. Übung die (PL die Übungen) ćwiczenie, wprawa, trening, ćwiczenia (wojskowe, na uczelni); Übung macht den Meister ćwiczenie czyni mistrza; zur Übung dla wprawy; aus der Übung kommen wychodzić z wprawy
161. Ufer das (PL die Ufer) brzeg; der Fluss tritt über die Ufer rzeka występuje z brzegów; sicher ans Ufer kommen dotrzeć bezpiecznie do brzegu; etwas ans Ufer schwemmen wyrzucać coś na brzeg; am Ufer stehen stać na brzegu; vom anderen Ufer sein pot. być gejem/lesbijką
162. umhinkommen czasownik kommt umhin, kam umhin, ist umhingekommen; nicht umhinkommen etwas zu tun być zmuszonym coś zrobić; ich komme nicht umhin, Ihnen zu sagen... muszę panu/pani powiedzieć...
163. umkommen czasownik kommt um, kam um, ist umgekommen ginąć, postradać życie, umierać, marnować się, niszczyć się, pot. marnieć, zdychać; vor Durst umkommen umierać z pragnienia
164. umsonst przysłówek za darmo, daremnie; etwas umsonst bekommen dostać coś za darmo; sich umsonst bemühen starać się na darmo
165. ungeschoren przysłówek ungeschoren davonkommen wyjść bez szwanku; jemanden ungeschoren lassen zostawić kogoś w spokoju
166. ungestraft przymiotnik, przysłówek bezkarny; ungestraft davonkommen uniknąć kary
167. unterkommen czasownik kommt unter, kam unter, ist untergekommen znajdować schronienie, znajdować nocleg, znajdować posadę
168. Unterkommen das (PL die Unterkommen) schronienie, przytułek, dach nad głową
169. unvollkommen przymiotnik, przysłówek niedoskonały, niekompletny, niedoskonale, niekompletnie
170. unwillkommen przymiotnik niemile widziany, niepożądany; ein unwillkommener Gast niepożądany gość
171. Verkehrsaufkommen das (nur Singular) natężenie ruchu
172. verkommen czasownik verkommt, verkam, ist verkommen podupadać, niszczeć, wykolejać się moralnie
173. Verlegenheit die (nur Singular) zakłopotanie, zażenowanie; (PL die Verlegenheiten) kłopot, tarapaty; in Verlegenheit kommen/geraten wpaść w zakłopotanie; jemanden in Verlegenheit bringen wprawić kogoś w zakłopotanie; sie brachte ihn mit ihren Fragen in Verlegenheit wprawiła go swoimi pytaniami w zakłopotanie; in finanzieller Verlegenheit sein być w tarapatach finansowych; vor Verlegenheit erröten czerwienić się z zażenowania
174. Vernunft die (nur Singular) rozsądek, rozum; zur Vernunft kommen opamiętać się; jemanden zur Vernunft bringen przemawiać komuś do rozsądku; das widerspricht der Vernunft to sprzeczne z rozsądkiem
175. Volkseinkommen das (nur Singular) ekon. dochód narodowy
176. vollkommen przymiotnik, przysłówek doskonały, całkowity, doskonale
177. voran przysłówek naprzód, na czele, na przedzie
178. vorangehen czasownik geht voran, ging voran, ist vorangegangen iść naprzód, kroczyć naprzód, kroczyć przodem, wyprzedzać, poprzedzać, czynić postępy
179. vorankommen czasownik kommt voran, kam voran, ist vorangekommen posuwać się do przodu, robić postępy
180. Vorankündigung die (PL die Vorankündigungen) zapowiedź
181. voranmelden czasownik meldet voran, meldete voran, hat vorangemeldet; sich voranmelden zgłaszać się uprzednio, rejestrować się uprzednio
182. Voranmeldung die (PL die Voranmeldungen) uprzednie zgłoszenie
183. Voranschlag der (PL die Voranschläge) kosztorys wstępny
184. voranschreiten czasownik schreitet voran, schritt voran, ist vorangeschritten kroczyć jemandem przed kimś, posuwać się naprzód, czynić postępy, rozwijać się
185. vorantragen czasownik trägt voran, trug voran, hat vorangetragen przekładać, przesuwać
186. vorantreiben czasownik treibt voran, trieb voran, hat vorangetrieben posuwać do przodu, posuwać naprzód, przyspieszać
187. vorbeikommen czasownik kommt vorbei, kam vorbei, ist vorbeigekommen przechodzić, wpadać, wdepnąć bei jemandem do kogoś
188. vorkommen czasownik kommt vor, kam vor, ist vorgekommen zdarzać się, trafiać się, występować, wydawać się; wieder vorkommen powtarzać się; es kommt mir so vor, dass... wydaje mi się, że...
189. Vorkommen das (PL die Vorkommen) występowanie, geo. złoże
190. Vorschein der (nur Singular); zum Vorschein kommen ujawniać się, wychodzić na jaw, odnaleźć się; zum Vorschein bringen ujawniać, wydobywać na jaw
191. Wegfall der (nur Singular) odpadnięcie, pominięcie, skasowanie, uchylenie, ustanie, zniesienie; in Wegfall kommen odpadać
192. weiterkommen czasownik kommt weiter, kam weiter, ist weitergekommen posuwać się do przodu, robić postępy
193. Welt die (PL die Welten) świat; in der ganzen/in aller Welt bekannt sein być znanym w całym świecie; eine Reise um die Welt podróż dookoła świata; die Alte/Neue Welt przen. Stary/Nowy Świat (o kontynentach znanych przed odkryciem Ameryk/o Amerykach); auf die Welt kommen przychodzić na świat; (nur Singular) alle Welt spricht davon przen. cały świat o tym mówi; die ganze Welt hielt den Atem an przen. cały świat wstrzymał oddech; die Dritte Welt hist. Trzeci Świat; Länder der dritten Welt kraje Trzeciego Świata
194. weshalb przysłówek dlaczego, czemu, dlatego; sag mir bitte, weshalb du geweint hast powiedz proszę, czemu płakałeś; sie war plötzlich krank geworden, weshalb sie nicht kommen konnte nagle zachorowała, dlatego nie mogła przyjść
195. wiederbekommen czasownik bekommt wieder, bekam wieder, hat wiederbekommen odzyskiwać, dostawać z powrotem
196. wiederkommen czasownik kommt wieder, kam wieder, ist wiedergekommen wracać, powracać, przychodzić ponownie
197. willkommen przymiotnik pożądany, mile widziany; herzlich willkommen! serdecznie witamy!; jemanden willkommen heißen witać kogoś serdecznie
198. Wirtschaftsabkommen das (PL die Wirtschaftsabkommen) umowa gospodarcza
199. Wutanfall der (PL die Wutanfälle) napad wściekłości; einen Wutanfall bekommen dostać napadu wściekłości
200. Zahl die (PL die Zahlen) liczba, ilość, cyfra; die Zahl Drei liczba trzy; arabische/römische Zahlen cyfry arabskie/rzymskie; eine durch 3 teilbare Zahl liczba podzielna przez 3; in großer Zahl w dużej liczbie; die Zahl der Mitglieder/Unfälle wächst ständig liczba członków/wypadków stale rośnie; eine große Zahl Besucher war/waren gekommen przybyła duża liczba gości
201. zu Stande zu Stande bringen doprowadzić do skutku; zu Stande kommen dochodzić do skutku
202. Zubehör das/der (PL die Zubehöre/szwajc. Zubehörden) wyposażenie, osprzęt, akcesoria; das Zubehör einer Küche/einer Werkstatt wyposażenie kuchni/warsztatu; ein Haus mit allem Zubehör dom z pełnym wyposażeniem; das Zubehör eines Fotoapparates akcesoria aparatu fotograficznego; er hat ein Fahrrad mit allem Zubehör geschenkt bekommen otrzymał w prezencie rower z pełnym osprzętem
203. Zug der (PL die Züge) pociąg, przeciąg, pochód, przesunięcie, pociągnięcie, ruch (w grze), haust; mit dem Zug pociągiem; den Zug verpassen spóźnić się na pociąg; im Zuge der Verhandlungen w toku pertraktacji; im besten Zuge sein pracować w najlepsze, być w dobrej formie; in Zuge kommen nabierać rozmachu; etwas mit/in einem Zug austrinken wypić coś jednym haustem; etwas in einem Zug machen zrobić coś z rozpędu
204. zugute przysłówek jemandem zugute kommen wychodzić komuś na dobre; jemandem etwas zugute halten nie poczytywać komuś czegoś za złe
205. zukommen czasownik kommt zu, kam zu, ist zugekommen podchodzić, należeć się; auf jemanden zukommen podchodzić do kogoś; jemandem etwas zukommen lassen przesyłać coś komuś
206. zurechtkommen czasownik kommt zurecht, kam zurecht, ist zurechtgekommen przychodzić na czas, dawać sobie radę, dogadywać się mit jemandem z kimś
207. zurückbekommen czasownik bekommt zurück, bekam zurück, hat zurückbekommen dostawać z powrotem, otrzymywać z powrotem
208. zurückkommen czasownik kommt zurück, kam zurück, ist zurückgekommen wracać, powracać
209. zusammenbekommen czasownik bekommt zusammen, bekam zusammen, hat zusammenbekommen pot. zbierać; eine Geschichte zusammenbekommen pot. potrafić odtworzyć historię
210. zusammenkommen czasownik kommt zusammen, kam zusammen, ist zusammengekommen spotykać się, schodzić się, zbierać się, zjeżdżać się
211. zustande przysłówek etwas zustande bringen doprowadzać coś do skutku, dokonywać czegoś; zustande kommen dochodzić do skutku; PATRZ NP zu Stande
212. Zustandekommen das (nur Singular) dojście do skutku
213. zutage przysłówek zutage bringen/fördern ujawniać, odkrywać, wydobywać na światło dzienne; zutage treten/kommen wychodzić na jaw
214. zuvorkommen czasownik kommt zuvor, kam zuvor, hat zuvorgekommen wyprzedzać, ubiegać, uprzedzać jemandem kogoś; einer Katastrophe zuvorkommen zapobiec katastrofie
215. zuwege przysłówek etwas zuwege bringen doprowadzać coś do skutku; mit etwas zuwege kommen uporać się z czymś; gut/schlecht zuwege sein pot. dobrze/źle się miewać
216. Glupschauge die (PL die Glupschaugen) płn-niem. wyłupiaste oko, wytrzeszczone oko; Glupschaugen bekommen/machen pot. wytrzeszczać oczy, wybałuszać gały
217. voranbringen czasownik bringt voran, brachte voran, hat vorangebracht posuwać naprzód die Entwicklung rozwój
218. Schererei die (PL die Scherereien, mst PL) pot. kłopoty, tarapaty; mit jemandem Scherereien bekommen mieć z kimś kłopoty, narazić się komuś
219. Grundeinkommen das (PL die Grundeinkommen) dochód podstawowy; das bedingungslose Grundeinkommen bezwarunkowy dochód podstawowy
220. heruntergekommen przymiotnik pej. zaniedbany, zmizerniały, zniszczony, obdarty; eine heruntergekommene Firma podupadła firma; die Familie war heruntergekommen rodzina była zaniedbana/obdarta; forma Partizip Perfekt czasownika herunterkommen
221. Klatsche die (PL die Klatschen) packa na muchy; eine richtige Klatsche bekommen pot. sport dostać porządne lanie
222. Umschweife PL ceregiele; ohne Umschweife bez ceregieli, bez ogródek; ohne Umschweife zur Sache kommen przejść od razu do rzeczy
223. Atomabkommen das (PL die Atomabkommen) polit. układ atomowy, porozumienie w sprawie broni nuklearnej
224. Teilausstieg der (nur Singular) częściowe wycofanie się, częściowa rezygnacja aus dem Atomabkommen z porozumienia w sprawie broni atomowej
225. leidtun czasownik tut leid, tat leid, hat leidgetan robić przykrość, wyrządzać przykrość, wzbudzać współczucie; es tut mir leid, dass ich nicht kommen kann jest mi przykro, że nie przyszedłem; es tut mir sehr, dass ich Sie gestört habe bardzo przepraszam, że Panu/Pani przeszkodziłem; die alte Frau tat ihm leid starsza kobieta wzbudziła w nim współczucie
226. zuschulden przysłówek sich (DAT) etwas zuschulden kommen lassen dopuszczać się czegoś, zawinić w czymś
227. hervorkommen czasownik kommt hervor, kam hervor, ist hervorgekommen wychodzić hinter etwas (DAT)/unter etwas (DAT) zza czegoś/spod czegoś
228. Schiss der (nur Singular) pot. wulg. gówno, sraczka; Schiss bekommen dostać sraczki, wystraszyć się, spanikować
229. Hölzchen das (PL die Hölzchen) drewienko; vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen przen. schodzić z tematu, gubić się w szczegółach
230. Beitragsaufkommen das (PL die Beitragsaufkommen) przychody ze składek
231. gleichkommen czasownik kommt gleich, kam gleich, ist gleichgekommen dorównywać, być równoznacznym einer Sache (DAT) z czymś
232. Extrawurst die (nur Singular); jemandem eine Extrawurst braten pot. faworyzować kogoś, traktować kogoś wyjątkowo; eine Extrawurst kriegen/bekommen pot. być faworyzowanym, być traktowanym wyjątkowo
233. Erzvorkommen das (PL die Erzvorkommen) złoże rudy
234. übereinkommen czasownik kommt überein, kam überein, hat übereingekommen lit. uzgadniać mit jemandem, etwas zu tun z kimś zrobienie czegoś
235. entgegenfahren czasownik fährt entgegen, fuhr entgegen, ist entgegengefahren; jemandem entgegenfahren jechać w czyimś kierunku; jemandem entgegengefahren kommen podjeżdżać ku komuś
236. herumkommen czasownik kommt herum, kam herum, ist herumgekommen obchodzić naokoło, objeżdżać naokoło um das Haus dom; um die Kurve nicht herumkommen pot. nie wyrobić się na zakręcie; um die Strafe herumkommen przen. uniknąć kary; darum herumkommen etwas zu tun unikać zrobienia czegoś; weit herumkommen zwiedzić kawał świata
237. Freihandelsabkommen das (PL die Freihandelsabkommen) ekon. umowa o wolnym handlu

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2021 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A