•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 05-17 02:06

  • Haseł: 66095


1. einschalten czasownik schaltet ein, schaltete ein, hat eingeschaltet włączać, wtrącać; Lich einschalten włączać światło; sich (AKK) in ein Gespräch einschalten włączać się do rozmowy, wtrącać się do rozmowy
2. eingliedern czasownik gliedert ein, gliederte ein, hat eingegliedert włączać, wcielać; sich eingliedern włączać się
3. anschalten czasownik schaltet an, schaltete an, hat angeschaltet włączać, zapalać (światło), podłączać
4. involvieren czasownik involviert, involvierte, hat involviert włączać, obejmować, wplątywać, wciągać, uwikłać
5. einbegreifen czasownik begreift ein, begriff ein, hat einbegriffen włączać; die Versandkosten einbegriffen włącznie z kosztami przesyłki; im Preis ist das Frühstück einbegriffen śniadanie jest wliczone w cenę
6. einbeziehen czasownik bezieht ein, bezog ein, hat einbezogen włączać, uwzględniać; etwas in seine Pläne einbeziehen uwzględniać coś w swoich planach
7. zuordnen czasownik ordnet zu, ordnete zu, hat zugeordnet włączać, szeregować, przyporządkowywać
8. starten czasownik startet, startete, hat gestartet startować, włączać, uruchamiać, pot. odpalać; jemanden starten dawać komuś sygnał do startu; den Computer neu starten resetować komputer, restartować komputer; den Motor starten uruchamiać silnik
9. anlassen czasownik lässt an, ließ an, hat angelassen puszczać w ruch, uruchamiać, włączać, zapuszczać, puszczać; den Mantel/die Schuhe anlassen nie zdejmować płaszcza/butów; sich anlassen zanosić się; die Ernte lässt sich gut an zapowiadają się dobre żniwa
10. angliedern czasownik gliedert an, gliederte an, hat angegliedert przyłączać, włączać einer Sache do czegoś
11. einlegen czasownik legt ein, legte ein, hat eingelegt wkładać, włączać, układać, inkrustować, gastr. konserwować, marynować; Protest einlegen wnosić protest; einen Gang einlegen wrzucać bieg
12. anstellen czasownik stellt an, stellte an, hat angestellt przystawiać eine Leiter an den/am Baum anstellen drabinę do drzewa, włączać, uruchamiać, nastawiać, zatrudniać, przyjmować do pracy, angażować; sich anstellen, um etwas zu kaufen ustawiać się w kolejce, żeby coś kupić; sich an der Haltestelle anstellen ustawić się na przystanku; das Gas/das Wasser anstellen odkręcać gaz/wodę; das Radio/die Heizung anstellen włączać radio/ogrzewanie; jemanden als Sachbearbeiter anstellen zatrudniać kogoś jako referenta; sie ist im Krankenhaus angestellt ona jest zatrudniona w szpitalu; Nachforschungen/Vermutungen anstellen przeprowadzać badania/snuć przypuszczenia
13. einfädeln czasownik fädelt ein, fädelte ein, hat eingefädelt nawlekać (nitkę), planować, aranżować, inicjować; sich einfädeln włączać się do ruchu
14. schalten czasownik schaltet, schaltete, hat geschaltet przełączać, włączać bieg, pot. rządzić, kapować
15. vorschalten czasownik schaltet vor, schaltete vor, hat vorgeschaltet tech. włączać przed czymś, instalować przed czymś einen Widerstand opornik
16. einordnen czasownik ordnet ein, ordnete ein, hat eingeordnet porządkować, klasyfikować, umieszczać na swoim miejscu; sich einordnen włączać się
17. abblenden czasownik blendet ab, blendete ab, hat abgeblendet przytłumiać światło, fot. przysłaniać, mot. włączać światła mijania
18. einreihen czasownik reiht ein, reihte ein, hat eingereiht zaszeregowywać, klasyfikować, włączać in eine Sammlung do zbioru; sich einreihen przyłączać się; jemanden unter die Künstler einreihen zaliczyć kogoś do artystów; sich in eine Schlange einreihen stawać w kolejce
19. Heizung die (nur Singular) ogrzewanie, ciepłownictwo; (PL die Heizungen) ogrzewanie (instalacja), pot. grzejnik, kaloryfer; eine elektrische Heizung ogrzewanie elektryczne; die Heizung einschalten/abschalten włączać/wyłączać ogrzewanie; Miete mit Heizung czynsz z ogrzewaniem
20. eingemeinden czasownik gemeindet ein, gemeindete ein, hat eingemeindet włączać do gminy
21. kuppeln czasownik kuppelt, kuppelte, hat gekuppelt sprzęgać, włączać sprzęgło, przen. swatać, kojarzyć, stręczyć, rajfurzyć
22. Radio das (PL die Radios) radio; Radio hören słuchać radia; ich habe die Nachricht im Radio gehört słyszałem wiadomość w radiu; das Radio einschalten/ausschalten włączać/wyłączać radio; er arbeitet bei Radio Bremen on pracuje w radiu Bremen; sein Radio ist defekt jego radio jest uszkodzone
23. anmachen czasownik macht an, machte an, hat angemacht przymocowywać, umieszczać, włączać, zapalać, gastr. przyprawiać, pot. podrywać
24. zupacken czasownik packt zu, packte zu, hat zugepackt chwytać, łapać, włączać się, pomagać bei etwas w czymś
25. einblenden czasownik blendet ein, blendete ein, hat eingeblendet wyświetlać, wmontowywać, włączać etwas in etwas (AKK) coś do czegoś
26. stummschalten czasownik schaltet stumm, schaltete stumm, hat stummgeschaltet wyciszać (urządzenie), włączać tryb cichy

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu