Wasser das (nur Singular) woda (ciecz); hartes/weiches Wasser twarda/miękka woda; kaltes Wasser zimna woda; siedendes/kochendes Wasser wrzątek, wrząca woda; etwas unter Wasser setzen zatapiać coś; Wasser lassen oddawać mocz; nahe am Wasser gebaut sein mieć oczy w mokrym miejscu, płakać o byle co; zu Wasser werden przen. spełznąć na niczym; das (PL die Wasser oder die Wässer) woda (zbiornik wodny); mit allen Wassern gewaschen sein przen. z niejednego pieca chleb jadać; das (PL die Wässer) woda (perfumy)
VE-Wasser skrót od vollentsalztes Wasser woda deminarelizowana
Fisch der (PL die Fische) ryba; sich wie ein Fisch im Wasser fühlen czuć się jak ryba w wodzie; munter wie ein Fisch im Wasser zdrów jak ryba; ein dicker Fisch sein pot. być grubą rybą; Fisch verarbeitende Industrie przetwórstwo rybne; der nasse Fisch żarg. nierozstrzygnięta zagadka kryminalna
destillieren czasownik destilliert, destillierte, hat destilliert destylować; destilliertes Wasser woda destylowana
zergehen czasownik zergeht, zerging, ist zergangen roztapiać się, rozpuszczać się, rozpływać się; etwas in Wasser zergehen lassen rozpuszczać coś w wodzie
glasklar przymiotnik/przysłówek przejrzysty jak szkło, krystaliczny, ewidentny, ewidentnie, dobitnie, zrozumiale; glasklares Wasser krystaliczna woda; glasklare Gebirgsluft krystalicznie czyste górskie powietrze
frieren czasownik friert, fror, hat gefroren marznąć (o człowieku); (ist gefroren) zamarzać; es friert jest mroźno; das Wasser friert woda zamarza; es friert mich marznę, zimno mi
Zuleitung die (PL die Zuleitungen) doprowadzenie von Wasser wody, przesłanie einer Nachricht wiadomości
kochen czasownik kocht, kochte, hat gekocht gotować, wygotowywać, gotować się, wrzeć; das Wasser zum Kochen bringen doprowadzać wodę do wrzenia; kochend heiß wrzący; vor Zorn kochen przen. kipieć gniewem
zischen czasownik zischt, zischte, hat gezischt syczeć, skwierczeć, pot. pić alkohol, tankować; die Schlange zischt wąż syczy; das Wasser zischte auf der heißen Herdplatte woda syczała na gorącej płycie kuchennej; der Dampf zischt aus dem Kessel para wydobywa się z sykiem z czajnika
schnellen czasownik schnellt, schnellte, ist geschnellt podrywać się, podskakiwać, raptownie wznosić się, wzbijać się; ein Fisch schnellt aus dem Wasser ryba wyskakuje z wody; die Preise schnellten in die Höhe ceny nagle podskoczyły; (hat geschnellt) prztykać mit den Fingern palcami, szybko rzucać, ciskać, miotać
Gefäß das (PL die Gefäße) naczynie, anat. naczynie krwionośne; ein Gefäß mit Wasser füllen napełnić naczynie wodą; ein venöses Gefäß żyła
lösen czasownik löst, löste, hat gelöst rozwiązywać, oddzielać, odkręcać, rozpuszczać; sich lösen rozwiązywać się, uwalniać się; eine Beziehung/Verlobung lösen zrywać związek/zaręczyny; eine Schraube lösen odkręcać śrubę; die Krawatte lösen rozwiązywać/poluzowywać krawat; die Handbremse lösen zwalniać hamulec ręczny; ein Rätsel/das Problem lösen rozwiązywać łamigłówkę/problem; ein Medikament in Wasser lösen rozpuszczać lek w wodzie; einen Fahrschein lösen kupować bilet
zusammenlaufen czasownik läuft zusammen, lief zusammen, ist zusammengelaufen zbiegać się, zlewać się, łączyć się, mat. przecinać się; das Wasser läuft mir im Mund zusammen pot. ślinka mi cieknie
aufsetzen czasownik setzt auf, setzte auf, hat aufgesetzt zakładać, wkładać, nastawiać (do gotowania); die Mütze aufsetzen założyć czapkę; heißes Wasser aufsetzen nastawić wodę; sich aufsetzen siadać prosto; einen Text aufsetzen sporządzać tekst
schöpfen czasownik schöpft, schöpfte, hat geschöpft czerpać, nabierać; Atem schöpfen zaczerpnąć tchu; Wasser aus dem Brunnen schöpfen czerpać wodę ze studni
demineralisiert czasownik demineralisiet, demineralisiete, hat gedemineralisiet demineralizowany; demineralisiertes Wasser woda demineralizowana; forma Partizip Perfekt czasownika demineralisieren
aufstauen czasownik staut auf, staute auf, hat aufgestaut spiętrzać, nagromadzać, gromadzić; sich aufstauen spiętrzać się, gromadzić się; das Wasser aufstauen spiętrzać wody
Eigenschaft die (PL die Eigenschaften) właściwość, cecha, przymiot, charakter, funkcja, rola; eine gute/schlechte Eigenschaft dobra/zła cecha; sie hat auch gute Eigenschaften ona ma również dobre cechy; Wasser hat die Eigenschaft, bei 0°C zu gefrieren woda ma taką właściwość, że przy 0°C zamarza; er ist in amtlicher Eigenschaft hier on jest tu w charakterze urzędnika, on jest tu urzędowo
stelzen czasownik stelzt, stelzte, ist gestelzt chodzić na szczudłach, brodzić, kroczyć; der Reiher stelzt durch das Wasser czapla brodzi w wodzie
fließend przymiotnik, przysłówek płynny, w płynie, płynnie; fließendes Deutsch płynny niemiecki; fließendes Wasser woda bieżąca
ablassen czasownik lässt ab, ließ ab, hat abgelassen wypuszczać, spuszczać; Wasser ablassen spuszczać wodę; von etwas ablassen odstępować od czegoś; Dampf ablassen pot. przen. wyładowywać się, odreagowywać
zulaufen czasownik läuft zu, lief zu, hat zugelaufen podbiegać, przybiegać, przybłąkać się, pobiec auf jemanden ku komuś; spitz zulaufen mieć ostre zakończenie, mieć spiczaste zakończenie; Wasser zulaufen lassen dolewać wody
zuleiten czasownik leitet zu, leitete zu, hat zugeleitet doprowadzać, przekazywać; Wasser zuleiten doprowadzać wodę; jemandem eine Nachricht zuleiten przekazywać komuś wiadomość
planen czasownik plant, plante, hat geplant planować, opracowywać plan, projektować; Ausgaben/ein Projekt/seine Zukunft planen planować wydatki/projekt/swoją przyszłość; etwas lange im Voraus planen planować coś z dużym wyprzedzeniem; jeder seiner Schritte war sorgfältig geplant każdy jego krok był starannie zaplanowany; hast du schon etwas für das Wochenende geplant? zaplanowałeś już coś na weekend?, masz już jakieś plany na weekend?; es lief alles wie geplant wszystko przebiegało zgodnie z planem; die geplante Reise fiel ins Wasser zaplanowana podróż spełzła na niczym
ableiten czasownik leitet ab, leitete ab, hat abgeleitet odprowadzać, wysuwać, wywodzić; Wasser ableiten odprowadzać wodę
still przymiotnik, przysłówek cichy, spokojny, milczący, cicho; stilles Wasser cicha woda, woda niegazowana
hinunterspülen czasownik spült hinunter, spülte hinunter, hat hinuntergespült spłukiwać, wylewać etwas den Ausguss/die Toilette coś do zlewu/toalety, pot. popijać die Tablette mit Wasser tabletkę wodą; seinen Kummer mit einem Schnaps hinunterspülen pot. topić troski w wódce
versetzen czasownik versetzt, versetzte, hat versetzt przestawiać, przenosić, promować, mieszać etwas mit Wasser coś z wodą; jemandem einen Tritt versetzen kopnąć kogoś; sich in jemandes Lage versetzen stawiać się w czyjejś sytuacji
vollsaugen czasownik saugt voll, saugte voll/sog voll, hat vollgesaugt/vollgesogen; sich vollsaugen nasiąknąć; der Schwamm hat sich mit Wasser vollgesaugt/vollgesogen gąbka nasiąknęła wodą


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historiąZaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Quiz - rodzajniki | Oceń Słownik | Polityka prywatności i zasady korzystania


                 


Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków