angesichts przyimek + GEN wobec, w obliczu, odnośnie; angesichts der Gefahr w obliczu niebezpieczeństwa; angesichts der Tatsache wobec faktu
dagegen przysłówek przeciw temu, przeciwko temu, w porównaniu z, wobec, w zamian, w przeciwieństwie (do czegoś); spójnik natomiast, zaś; dagegen sein, dass... być przeciw temu, żeby...; hoffentlich hast du nichts dagegen mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu; sie sprach fließend Französisch, dagegen konnte sie kein Englisch płynnie mówiła po francusku, natomiast nie znała angielskiego
gegenüberstehen czasownik steht gegenüber, stand gegenüber, hat gegenübergestanden stać naprzeciw; einem Problem gegenüberstehen stać wobec zagadnienia, być konfrontowanym z problemem; jemandem/etwas positiv/negativ gegenüberstehen być pozytywnie/negatywnie nastawionym do kogoś/czegoś; einer Sache (DAT) ratlos gegenüberstehen być wobec czegoś bezradnym; jemandem wohlwollend gegenüberstehen odnosić się życzliwie do kogoś
deutschfeindlich przymiotnik, przysłówek antyniemiecki, wrogi wobec Niemców, antyniemiecko, wrogo wobec Niemców
deutschfreundlich przymiotnik, przysłówek proniemiecki, przyjazny wobec Niemców, proniemiecko, przyjaźnie wobec Niemców
Unfallgegner der (PL die Unfallgegner) prawn. uczestnik wypadku wnoszący roszczenia wobec innego uczestnika, uczestnik wypadku wobec którego wnoszone są roszczenia
Unfallgegnerin die (PL die Unfallgegnerinnen) prawn. uczestniczka wypadku wnosząca roszczenia wobec innego uczestnika, uczestniczka wypadku wobec której wnoszone są roszczenia
Vereinsmeierei die (nur Singular) pot. klubowy fanatyzm, nadmierna lojalność wobec swojej organizacji
Anbetracht der (nur Singular) in Anbetracht dessen wobec tego, ze względu na to
Fettnäpfchen das (nur Singular) gafa, faux pas; bei jemandem ins Fettnäpfchen treten przen. urazić kogoś swoją wypowiedzią, popełnić wobec kogoś gafę
füglich przysłówek zatem, wobec tego, słusznie
europafeindlich przymiotnik wrogi wobec dalszej integracji europejskiej, eurosceptyczny
Europafeindlichkeit die (nur Singular) wrogość wobec dalszej integracji europejskiej, eurosceptycyzm
Flüchtlingspolitik die (nur Singular) polityka wobec uchodźców
Staatsgewalt die (nur Singular) przymus państwowy, władza państwowa; Widerstand gegen die Staatsgewalt prawn. opór wobec władzy państwowej, obywatelskie nieposłuszeństwo
obwalten czasownik obwaltet/waltet ob, obwaltete/waltete ob, hat obwaltet/obgewaltet dawn. zaistnieć, zachodzić; unter den obwaltenden Umständen w danych okolicznościach, wobec tego
gleichgültig przymiotnik obojętny, nieczuły, błahy; sich gleichgültig gegen jemanden/jemandem gegenüber benehmen zachowywać się obojętnie wobec kogoś; ein gleichgültiges Gesicht machen robić obojętną minę; über gleichgültige Dinge sprechen rozmawiać o błahych rzeczach; sie ist ihm nicht gleichgültig lit. ona nie jest mu obojętna
versündigen czasownik versündigt, versündigte, hat versündigt; sich versündigen grzeszyć an einer Sache/an jemandem przeciwko czemuś/wobec kogoś
demgegenüber przysłówek natomiast, wobec powyższego, z drugiej strony zaś
Pflicht die (PL die Pflichten) obowiązek, powinność; jemanden in die Pflicht nehmen nakładać na kogoś obowiązek; Pflichten gegenüber dem Staat obowiązki wobec państwa; Wahrheit oder Pflicht? prawda czy wyzwanie? (tytuł gry)
wohlgesinnt przymiotnik dobrze usposobiony jemandem wobec kogoś, życzliwy, przychylny
wohlgesonnen przymiotnik dobrze usposobiony jemandem wobec kogoś, życzliwy, przychylny
Fremdenfeindlichkeit die (nur Singular) ksenofobia, wrogość wobec obcych
Fremdenhass der (nur Singular) ksenofobia, wrogość wobec obcych
gegeneinander przysłówek jeden przeciw drugiemu, wobec siebie nawzajem
Außenzoll der (PL die Außenzölle) cło państw Unii Europejskiej wobec krajów trzecich
frankophil przymiotnik frankofilski, przyjazny wobec Francuzów
entgegenkommen czasownik kommt entgegen, kam entgegen, ist entgegengekommen nadchodzić z naprzeciwka; jemandem entgegenkommen wychodzić komuś naprzeciw; jemandem freundlich entgegenkommen zachowywać się wobec kogoś życzliwie
Misstrauen das (nur Singular) brak zaufania, niedowierzanie, nieufność; gegen jemanden/etwas Misstrauen hegen żywić wobec kogoś/czegoś nieufność
gegenüber przyimek + DAT naprzeciwko; gegenüber dem Bahnhof naprzeciwko dworca; jemandem/einer Sache gegenüber w stosunku do kogoś/czegoś, wobec kogoś/czegoś


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historiąZaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Quiz - rodzajniki | Oceń Słownik | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków