•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 09-16 21:13

  • Haseł: 66545


1. herausstellen czasownik stellt heraus, stellte heraus, hat herausgestellt wystawiać, wysuwać na pierwszy plan, uwypuklać, usuwać (z boiska), wykluczać (z gry); sich herausstellen okazywać się
2. raushalten czasownik hält raus, hielt raus, hat rausgehalten pot. wystawiać; sich heraushalten pot. trzymać się z daleka
3. ausstellen czasownik stellt aus, stellte aus, hat ausgestellt wystawiać
4. heraushalten czasownik hält heraus, hielt heraus, hat herausgehalten wystawiać; sich heraushalten pot. trzymać się z daleka
5. hinhalten czasownik hält hin, hielt hin, hat hingehalten podawać, wystawiać, zwlekać, zwodzić
6. ausfertigen czasownik fertigt aus, fertigte aus, hat ausgefertigt sporządzać, wystawiać
7. aufbahren czasownik bahrt auf, bahrte auf, hat aufgebahrt składać na marach, wystawiać na katafalku; einen Toten aufbahren wystawiać trumnę ze zmarłym
8. setzen czasownik setzt, setzte, hat gesetzt sadzać, kłaść, sadzić, stawiać, wystawiać; sich setzen siadać, zasiadać; einen Termin setzen ustalać termin, wyznaczać termin; ein Denkmal setzen stawiać pomnik, wystawiać pomnik; ins Werk setzen wprowadzać w czyn, uskuteczniać
9. Rechnung die (PL die Rechnungen) rachunek, obliczenie, rachuba, faktura; die Rechnung bitte! rachunek proszę!; Proformarechnung faktura pro forma; in Rechnung ziehen uwzględniać, brać w rachubę; etwas (DAT) Rechnung tragen uwzględniać coś; eine Rechnung ausstellen wystawiać rachunek, wystawiać fakturę; mit jemandem eine Rechnung zu begleichen haben mieć z kimś rachunki do wyrównania
10. Gefahr die (PL die Gefahren) niebezpieczeństwo, ryzyko; auf eigene Gefahr na własne ryzyko; in Gefahr bringen narażać na niebezpieczeństwo; Gefahr bringend grożący niebezpieczeństwem, niebezpieczny; in Gefahr geraten / Gefahr laufen narażać się na niebezpieczeństwo, wystawiać się na ryzyko, ryzykować
11. ausbieten czasownik bietet aus, bot aus, hat ausgeboten wystawiać na aukcji
12. versteigern czasownik versteigert, versteigerte, hat versteigert licytować; etwas versteigern lassen wystawiać coś na aukcji; etwas versteigern licytować coś
13. erbauen czasownik erbaut, erbaute, hat erbaut budować, wznosić, wystawiać, pot. pokrzepiać na duchu; sich erbauen cieszyć się an + DAT z
14. versuchen czasownik versucht, versuchte, hat versucht próbować, usiłować, wypróbowywać, wystawiać na próbę, kusić, doświadczać; etwas versuchen próbować czegoś
15. aussetzen czasownik setzt aus, setzte aus, hat ausgesetzt porzucać, wysadzać, wyznaczać, narażać, odraczać; Pflanzen aussetzen wysadzać rośliny; das Allerheiligste aussetzen wystawiać Najświętszy Sakrament; eine Kur aussetzen przerywać kurację; sich der Gefahr aussetzen narażać się na niebezpieczeństwo; eine Frist aussetzen wyznaczać termin; an jemandem/etwas etwas auszusetzen haben mieć komuś/czemuś coś do zarzucenia; daran ist nichts auszusetzen temu nic nie można zarzucić
16. aufführen czasownik führt auf, führte auf, hat aufgeführt wystawiać na scenie, inscenizować, cytować; sich aufführen zachowywać się, prowadzić się
17. Versuchung die (PL die Versuchungen) pokusa, kuszenie, pokuszenie; er geriet in Versuchung zu... brała go pokusa, by...; in Versuchung bringen wystawiać na pokuszenie
18. bestrahlen czasownik bestrahlt, bestrahlte, hat bestrahlt napromieniać, naświetlać, wystawiać na działanie promieni, opromieniać
19. feilbieten czasownik bietet feil, bot feil, hat feilgeboten wystawiać na sprzedaż
20. krankschreiben czasownik schreibt krank, schrieb krank, hat krankgeschrieben wystawiać zwolnienie lekarskie jemanden komuś
21. herausbringen czasownik bringt heraus, brachte heraus, hat herausgebracht wynosić, wyprowadzać, pot. odkrywać, wydobywać na jaw; ein Buch herausbringen wydawać książkę; ein Drama herausbringen wystawiać dramat
22. Probe die (PL die Proben) próba, test, próbka; jemanden auf die Probe stellen wystawiać kogoś na próbę; eine Probe entnehmen pobierać próbkę
23. attestieren czasownik attestiert, attestierte, hat attestiert wystawiać atest, poświadczać, zaświadczać

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu