Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 12-13 23:42

Haseł: 67005
R E K L A M A


R E K L A M A

1. zusammensetzen czasownik setzt zusammen, setzte zusammen, hat zusammengesetzt składać, montować, formować, zestawiać; sich zusammensetzen zasiadać razem, przen. naradzać się, składać się aus etwas z czegoś
2. aufbahren czasownik bahrt auf, bahrte auf, hat aufgebahrt składać na marach, wystawiać na katafalku; einen Toten aufbahren wystawiać trumnę ze zmarłym
3. reklamieren czasownik reklamiert, reklamierte, hat reklamiert reklamować (z powodu złej jakości), składać reklamację; gegen etwas reklamieren protestować przeciwko czemuś
4. beantragen czasownik beantragt, beantragte, hat beantragt składać wniosek, wnioskować, składać podanie; ein Gesetz beantragen wnosić projekt ustawy
5. faltbar przymiotnik dający się złożyć, składany
6. falten czasownik faltet, faltete, hat gefaltet składać, fałdować, marszczyć; die Stirn falten marszczyć czoło; die Hände zum Gebet falten składać ręce do modlitwy
7. zusammenklappen czasownik klappt zusammen, klappte zusammen, hat zusammengeklappt składać; (ist zusammengeklappt) pot. oklapnąć, załamywać się
8. einreichen czasownik reicht ein, reichte ein, hat eingereicht składać (w urzędzie); einen Antrag einreichen składać wniosek
9. quittieren czasownik quittiert, quittierte, hat quittiert także pot. kwitować; den Dienst quittieren dawn. składać urząd, podawać się do dymisji; den Empfang einer Sendung quittieren kwitować odbiór przesyłki; eine Kritik mit einem Achselzucken quittieren skwitować krytykę wzruszeniem ramion
10. zusammenlegen czasownik legt zusammen, legte zusammen, hat zusammengelegt składać, zbierać, łączyć, jednoczyć, scalać, komasować
11. referieren czasownik referiert, referierte, hat referiert referować, wygłaszać referat, składać sprawozdanie, odwoływać się auf etwas (AKK) do czegoś
12. leisten czasownik leistet, leistete, hat geleistet wykonywać pracę, wywiązywać się, dokonywać, świadczyć, wyświadczać, tech. mieć określoną moc; sich (DAT) etwas leisten können móc sobie na coś pozwolić; eine Unterschrift leisten składać podpis; Widerstand leisten stawiać opór; Hilfe leisten udzielać pomocy
13. Opfer das (PL die Opfer) ofiara; etwas (DAT) zum Opfer fallen paść ofiarą czegoś; jemandem etwas zum Opfer bringen składać coś komuś w ofierze; zahlreiche Opfer fordern pochłaniać wiele ofiar
14. vorsprechen czasownik spricht vor, sprach vor, hat vorgesprochen recytować, uczyć wymowy, składać wizytę, zgłaszać się
15. huldigen czasownik huldigt, huldigte, hat gehuldigt hołdować, składać hołd
16. zusammenfalten czasownik faltet zusammen, faltete zusammen, hat zusammengefaltet składać die Serviette/Zeitung serwetkę/gazetę
17. verschränken czasownik verschränkt, verschränkte, hat verschränkt składać na krzyż, krzyżować; die Arme verschränken krzyżować ręce
18. Bestellung die (PL die Bestellungen) zamówienie, ustanowienie; eine Bestellung aufgeben składać zamówienie
19. ablagern czasownik lagert ab, lagerte ab, hat abgelagert składać, nanosić; sich ablagern osadzać się, osiadać, odkładać się
20. anzeigen czasownik zeigt an, zeigte an, hat angezeigt ogłaszać w prasie, składać doniesienie; jemanden anzeigen zadenuncjować kogoś
21. bindend przymiotnik wiążący; eine bindende Zusage machen złożyć wiążącą obietnicę
22. verbeugen czasownik verbeugt, verbeugte, hat verbeugt; sich verbeugen kłaniać się, składać ukłon
23. legen czasownik legt, legte, hat gelegt kłaść, składać; etwas auf den Tisch legen kłaść coś na stole; etwas auf den Teller legen nakładać coś na talerz; Gewicht auf etwas legen przywiązywać do czegoś wagę; Eier legen znosić jaja; etwas unter etwas (AKK) legen podkładać coś pod coś; eine Bombe/Feuer legen podkładać bombę/ogień
24. ablegen czasownik legt ab, legte ab, hat abgelegt zdawać (egzamin), odkładać, zdejmować, zwracać; Eid ablegen składać przysięgę; die Beichte ablegen spowiadać się
25. Amt das (PL die Ämter) urząd, posada, obowiązek, powinność, wydział, rel. suma; von Amts wegen z urzędu; das Auswärtige Amt Ministerstwo Spraw Zagranicznych; im Amt sein sprawować urząd; seines Amtes walten lit. sprawować swój urząd; öffentliches Amt urząd publiczny; sein Amt niederlegen złożyć urząd
26. kniffen czasownik knifft, kniffte, hat geknifft zaginać, składać einen Bogen Papier arkusz papieru
27. lagern czasownik lagert, lagerte, hat gelagert obozować, magazynować, składować, układać, spoczywać
28. schwören czasownik schwört, schwor, hat geschworen przysięgać; auf jemanden/etwas schwören przysięgać na kogoś/coś; vor Gericht schwören przysięgać przed sądem; er schwor auf die Bibel przysiągł na Biblię; einen Eid schwören składać przysięgę; einen Meineid schwören popełniać krzywoprzysięstwo; jemandem etwas schwören ślubować komuś; sich (DAT) Treue schwören przysięgać sobie wierność
29. zusammenschlagen czasownik schlägt zusammen, schlug zusammen, hat zusammengeschlagen uderzać o siebie, dotkliwie pobić, rozbijać, tłuc, potrzaskać; die Hacken zusammenschlagen trzasnąć obcasami; das Tischtuch zusammenschlagen składać obrus; die Hände über dem Kopf zusammenschlagen załamywać ręce; ein Gestell zusammenschlagen zbijać rusztowanie
30. Schwur der (PL die Schwüre) przysięga; den Schwur leisten/ablegen składać przysięgę

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A