•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-10 07:25

  • Haseł: 65365


Testy językowe
1. schließen czasownik schließt, schloss, hat geschlossen zamykać, kończyć, zawierać, wypełniać, wnioskować; Frieden schließen zawierać pokój; Freundschaft schließen zawierać przyjaźń; sich schließen zamykać się; die Läden schließen zamykać sklepy
2. verschließen czasownik verschließt, verschloss, hat verschlossen zamykać, zamykać na klucz
3. dichtmachen czasownik macht dicht, machte dicht, hat dichtgemacht pot. zamykać; den Laden dichtmachen pot. zamykać sklep
4. einschließen czasownik schließt ein, schloss ein, hat eingeschlossen zamykać; sich einschließen zamykać się
5. absperren czasownik sperrt ab, sperrte ab, hat abgesperrt zamykać, blokować; die Straße absperren zamykać ulicę; sich absperren odgradzać się
6. abschließen czasownik schließt ab, schloss ab, hat abgeschlossen zamykać, kończyć, zawierać, stanowić zewnętrzną warstwę; einen Vertrag/Kredit abschließen zawierać umowę/umowę kredytową; seine Studien/sein Studium abschließen ukończyć studia; die Schule abschließen ukończyć szkołę
7. zumachen czasownik macht zu, machte zu, hat zugemacht zamykać; mach das Fenster zu! zamknij okno!; mach zu! pospiesz się!
8. zusperren czasownik sperrt zu, sperrte zu, hat zugesperrt płd-niem. szwajc. zamykać
9. stilllegen czasownik legt still, legte still, hat stillgelegt unieruchamiać, zamykać; die Fabrik stilllegen zamykać fabrykę
10. einsperren czasownik sperrt ein, sperrte ein, hat eingesperrt zamykać, aresztować
11. zutun czasownik tut zu, tat zu, hat zugetan pot. zamykać, dodawać; die ganze Nacht kein Auge zutun przez całą noc oka nie zmrużyć
12. sperren czasownik sperrt, sperrte, hat gesperrt blokować, zamykać; den Strom sperren odcinać prąd; einen Scheck sperren blokować czek; Produktion sperren wstrzymywać produkcję, zatrzymywać produkcję
13. herunterfahren czasownik fährt herunter, fuhr herunter, ist/hat heruntergefahren jechać (tu na dół) / zwozić (tu na dół), redukować, zmniejszać, infor. zamykać, kończyć; das Programm herunterfahren zamykać program; den Computer herunterfahren wyłączać komputer
14. wegdrücken czasownik drückt weg, drückte weg, hat weggedrückt odpychać, odsuwać, infor. pot. zamykać, psych. wypierać; jemanden wegdrücken pot. odrzucać połączenie od kogoś
15. zukriegen czasownik kriegt zu, kriegte zu, hat zugekriegt pot. domykać, dopinać, zamykać (z trudem)
16. zugehen czasownik geht zu, ging zu, ist zugegangen zamykać się, iść, dochodzić; auf jemanden zugehen zbliżać się do kogoś
17. Tür die (PL die Türen) drzwi; zur Tür hereintreten wejść przez drzwi; die Tür öffnen/schließen otwierać/zamykać drzwi
18. aussperren czasownik sperrt aus, sperrte aus, hat ausgesperrt nie wpuszczać, zamykać drzwi jemanden przed kimś, stosować lokaut
19. wegsperren czasownik sperrt weg, sperrte weg, hat weggesperrt separować, izolować, zamykać (w więzieniu, zakładzie psychiatrycznym)
20. zuklinken czasownik klinkt zu, klinkte zu, hat zugeklinkt zamykać na klamkę
21. Gewahrsam der (nur Singular) przechowanie, areszt, więzienie; etwas in Gewahrsam nehmen brać coś na przechowanie; jemanden in Gewahrsam setzen zamykać kogoś w areszcie
22. beschließen czasownik beschließt, beschloss, hat beschlossen kończyć, postanawiać, uchwalać; einen Zug beschließen zamykać pochód; ein Gesetz beschließen uchwalać ustawę
23. Grenze die (PL die Grenzen) granica, linia podziału; die Grenze sperren zamykać granicę; die Grenze verletzen naruszać granicę; eine Grenze ziehen wytyczać granicę; sich in Grenzen halten utrzymywać się w granicach, nie wykraczać poza limit
24. anführen czasownik führt an, führte an, hat angeführt dowodzić, prowadzić, zamykać w cudzysłowie, przen. wywodzić w pole, oszukiwać; Beispiele anführen przytaczać przykłady
25. auflassen czasownik lässt auf, ließ auf, hat aufgelassen nie zamykać, zostawiać otwartym, prawn. przenosić własność; Stellen des Fragebogens auflassen zostawiać niewypełnione rubryki ankiety; den Mantel auflassen pot. nie zapinać płaszcza
26. einkesseln czasownik kesselt ein, kesselte ein, hat eingekesselt mil. zamykać w kotle, osaczać, otoczyć
27. einstecken czasownik steckt ein, steckte ein, hat eingesteckt wtykać, wkładać, zagarniać, znosić (krytykę, porażkę), zamykać kogoś w więzieniu; einen Brief einstecken wrzucać list do skrzynki pocztowej
28. abrechnen czasownik rechnet ab, rechnete ab, hat abgerechnet odliczać, potrącać, odejmować, obliczać, rozliczać się, zamykać rachunek, przen. policzyć się, porachować się
29. zudrehen czasownik dreht zu, drehte zu, hat zugedreht zakręcać, przykręcać, dokręcać, zamykać
30. zufallen czasownik fällt zu, fiel zu, ist zugefallen zatrzaskiwać się, zamykać się, wypadać, przypadać jemandem komuś; ihr fielen die Augen zu oczy jej się zamykały

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.