życ - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 03-05 15:25

  • Haseł: 58325


1. leben czasownik lebt, lebte, hat gelebt żyć; leben und leben lassen żyć i dać żyć innym
2. auskommen czasownik kommt aus, kam aus, hat ausgekommen wystarczać, żyć w zgodzie; mit jemandem gut auskommen żyć z kimś w zgodzie; ich komme mit zwanzig Euro aus wystarczy mi dwadzieścia Euro
3. Eintracht die (nur Singular) zgoda, jednomyślność; in Eintracht leben żyć w zgodzie
4. zusammen przysłówek razem, wspólnie, wraz z; zusammen sein być razem, przebywać razem, żyć razem; wir arbeiten zusammen pracujemy razem; das macht zusammen fünf Euro to wynosi razem pięć euro
5. lebenswert przymiotnik warty przeżycia, warty żeby żyć; eine lebenswerte Zukunft warta przeżycia przyszłość; das Leben ist lebenswert życie warte jest, żeby je przeżyć
6. fortleben czasownik lebt fort, lebte fort, hat fortgelebt istnieć dalej, żyć dalej, trwać in jemandem/etwas w kimś/czymś
7. Luxus der (nur Singular) luksus; im Luxus leben żyć w luksusie
8. tot przymiotnik, przysłówek martwy, zmarły, obumarły, wymarły, zdechły, nieczynny, opustoszały, bezludny, martwo; tot geboren martwo urodzony; tot sein być martwym, nie żyć
9. dastehen czasownik steht da, stand da, hat dagestanden stać, pozostawać, znajdować się; ohne Mittel dastehen pozostawać bez środków do życia; allein dastehen być odosobnionym, żyć samotnie; schweigend dastehen stać w milczeniu
10. Pump der (PL die Pumpe) pot. pożyczka, kredyt; auf Pump nehmen brać na kredyt; auf Pump leben żyć z pożyczek
11. Diaspora die (nur Singular) diaspora; in der Diaspora leben żyć w diasporze
12. Exil das (PL die Exile) wygnanie, emigracja; im Exil leben żyć na wygnaniu
13. Aufwand der (PL die Aufwände) wydatek, nakład, zbytek; ohne Aufwand leben żyć skromnie
14. Armutsgrenze die (PL die Armutsgrenzen) granica ubóstwa; unterhalb Armutsgrenze leben żyć poniżej granicy ubóstwa
15. Gegenwart die (nur Singular) teraźniejszość, współczesność, obecność, jęz. czas teraźniejszy; die Kunst/Dichtung der Gegenwart współczesna sztuka/poezja; in der Gegenwart/nur für die Gegenwart leben żyć tylko teraźniejszością; in ihrer/deiner Gegenwart w jej/twojej obecności; in Gegenwart der Gäste w obecności gości
16. isolieren czasownik isoliert, isolierte, hat isoliert izolować; isoliert leben żyć w odosobnieniu


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.