SŁOWNIK DEPL.PL
 


 
Liebe die (PL die Lieben) miłość; Liebe macht blind miłość czyni ślepym, miłość jest ślepa; Liebe geht durch den Magen przez żołądek do serca; die Liebe erklären wyznawać miłość
Glut die (PL die Gluten) skwar, upał, także przen. żar, płomień; die Glut der Liebe płomień miłości, żar miłości
Heirat die (PL die Heiraten) ślub, zawarcie małżeństwa, małżeństwo; eine Heirat aus Liebe małżeństwo z miłości; vor seiner Heirat hat er ein unstetes Leben geführt przed swoim ślubem prowadził nieustatkowane życie
brennen czasownik brennt, brannte, hat gebrannt palić, palić się, płonąć, gorzeć, pałać, parzyć, piec, wypalać, wypalać znak, piętnować, bot. zool. wywoływać oparzenie; sich brennen oparzyć się; eine CD brennen wypalać płytę CD; vor Liebe brennen pałać miłością; der Boden brennt ihr unter den Füßen grunt jej się pali pod nogami
voller przymiotnik pełen, przepełniony; ein Herz voller Liebe serce przepełnione miłością; das Kleid ist voller Flecken sukienka jest cała w plamach
Nächste der/die (PL die Nächsten) bliźni, następny / następna; die Liebe zum Nächsten rel. miłość bliźniego; jeder ist sich selbst der Nächste każdy sobie rzepkę skrobie, bliższa ciału koszula niż sukmana; der/die Nächste bitte! następny/następna proszę!
hegen czasownik hegt, hegte, hat gehegt chronić, pielęgnować, odczuwać; Liebe für jemanden hegen żywić miłość do kogoś; einen Wunsch hegen odczuwać pragnienie; Zweifel hegen mieć wątpliwości; lang gehegt długo pielęgnowany, żywiony od dawna; ein lang gehegter Wunsch od dawna odczuwane pragnienie
Verherrlichung die (PL die Verherrlichungen) gloryfikacja; Verherrlichung der Liebe apoteoza miłości
rosten czasownik rostet, rostete, hat/ist gerostet rdzewieć; alte Liebe rostet nicht stara miłość nie rdzewieje
platonisch przymiotnik platoniczny; platonische Liebe miłość platoniczna
zuwenden czasownik wendet zu, wandte zu, hat zugewandt zwracać, obdarzać, przyznawać, udzielać, zajmować się; jemandem das Gesicht zuwenden zwracać twarz ku komuś; jemandem seine Liebe zuwenden darzyć kogoś miłością; eine Unterstützung zuwenden udzielać wsparcia; sich zuwenden zwracać się, obracać się, zajmować się
lieben czasownik liebt, liebte, hat geliebt kochać, lubić; ich liebe Agathe (AKK) kocham Agatę; ich liebe dich kocham cię

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Erzieherin, winkeln, rozproszenie, anlehnen, powiązany, untergraben, pandemia, Fixpunkte, Siena, Fichte, pana, , einsperren, Termini, abgesprochen, Schwanz, krótko, beschämend, Ausdehnung, jugendlich, Berufsberatung, Seelchen, Zustellung, Betitelung, stac, mieć rację

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków