SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

atmosphärische Front - front atmosferyczny
das Hoch - wyż
das Hochdruckgebiet - zatoka wyżowa
die Isohyete - izohieta
die Isotherme - izoterma
die Kaltfront - front chłodny
der Kumulonimbus - chmura kłębiasta deszczowa
der Kumulus - chmura kłębiasta
die Niederschlagsmenge - ilość opadów
der Niederschlagsmesser - deszczomierz
der Stratus - chmura warstwowa
das Tief - niż
das Tiefdruckgebiet - zatoka niżowa
die Warmfront - front ciepły
der Zirrus - chmura pierzasta

 
Neue der/die (PL die Neuen) nowy / nowa; das (nur Singular) nowe, to co nowe
NDH skrót od Neue Deutsche Härte muz. gatunek niemieckiej muzyki rockowej
Welt die (PL die Welten) świat; in der ganzen/in aller Welt bekannt sein być znanym w całym świecie; eine Reise um die Welt podróż dookoła świata; die Alte/Neue Welt przen. Stary/Nowy Świat (o kontynentach znanych przed odkryciem Ameryk/o Amerykach); auf die Welt kommen przychodzić na świat; (nur Singular) alle Welt spricht davon przen. cały świat o tym mówi; die ganze Welt hielt den Atem an przen. cały świat wstrzymał oddech; die Dritte Welt hist. Trzeci Świat; Länder der dritten Welt kraje Trzeciego Świata
Geschichte die (PL die Geschichten) historia, dzieje, opowieść, sprawa; Alte/ Mittlere/ Neue Geschichte historia starożytna/ średniowiecza/ współczesna
übersprühen czasownik übersprüht, übersprühte, hat übersprüht spryskiwać, pokrywać spryskując; alte Graffiti mit neuen übersprühen pokrywać stare graffiti nowym; sprüht über, sprühte über, ist übergesprüht kipieć, tryskać vor Freude radością; (hat übergesprüht) rozpryskiwać nad kimś; sie hatte sich das neue Parfüm übergesprüht spryskała się nowymi perfumami
umrüsten czasownik rüstet um, rüstete um, hat umgerüstet przezbrajać, przezbrajać się, przestawiać się auf neue Technik na nową technikę
Zeile die (PL die Zeilen) wiersz, linijka, wers, rząd, szereg; der Brief war nur wenige Zeilen lang list miał tylko kilka linijek długości; beim Lesen eine Zeile auslassen opuścić linijkę przy czytaniu; eine neue Zeile anfangen zacząć od nowego wiersza; jemandem ein paar Zeilen schreiben napisać do kogoś kilka linijek; mehrere Zeilen kleiner Häuser kilka rzędów małych domów
auftürmen czasownik türmt auf, türmte auf, hat aufgetürmt piętrzyć, spiętrzać, układać w stos; sich auftürmen piętrzyć się, spiętrzać się; immer neue Probleme türmen sich auf piętrzą się coraz to nowe problemy
Konstellation die (PL die Konstellationen) lit. układ, konstelacja; eine neue politische Konstellation nowy układ polityczny; die Planeten erscheinen in einer seltenen Konstellation planety pojawiły się w rzadkim układzie
aufbringen czasownik bringt auf, brachte auf, hat aufgebracht zdobywać, uzbierać, zbierać, otwierać, lansować, wznosić; Verständnis für etwas aufbringen zdobywać się na zrozumienie czegoś; eine neue Mode aufbringen wprowadzać nową modę
neu przymiotnik, przysłówek nowy, świeży, od nowa, na nowo, ponownie, niedawno; neu machen odnawiać; neu eröffnen ponownie odwierać; neue Sprachen języki nowożytne
Feature die/das (PL die Features) film dokumentalny, dodatek specjalny, infor. cecha, funkcja, właściwość; die neue Version der Software hat einige interessante zusätzliche Features nowa wersja oprogramowania posiada kilka interesujących dodatkowych funkcji
einführen czasownik führt ein, führte ein, hat eingeführt wprowadzać, przywozić, importować; neue Technologien einführen wprowadzać nowe technologie, implementować nowe technologie; jemanden in die Grundlagen der Pädagogik einführen wprowadzać kogoś w podstawy pedagogiki; jemanden in seine Arbeit einführen zaznajamiać kogoś z jego pracą, wdrażać kogoś w jego pracę
vorschweben czasownik schwebt vor, schwebte vor, hat vorgeschwebt stawać przed oczyma, mieć przed oczyma, marzyć, wyobrażać sobie; mir schwebt eine neue, bessere Welt vor wyobrażam sobie nowy, lepszy świat
eröffnen czasownik eröffnet, eröffnete, hat eröffnet otwierać, oznajmiać, wszczynać; etwas wieder eröffnen otwierać coś ponownie; ein neues Geschäft/eine Praxis otwierać nowy sklep/praktykę; ein Konto bei der Bank eröffnen otwierać/zakładać konto w banku; eine neue Straße für den Verkehr eröffnen otwierać dla ruchu nową ulicę; sie eröffnete mir ihre Absichten ujawniła mi swoje zamiary; der Notar eröffnete das Testament notariusz otworzył testament; eine Sitzung eröffnen otwierać/oficjalnie rozpoczynać posiedzenie
Rutsch der (PL die Rutsche) obsunięcie się; guten Rutsch! szerokiej drogi!; guten Rutsch ins neue Jahr! Szczęśliwego Nowego Roku!
durchführen czasownik führt durch, führte durch, hat durchgeführt przeprowadzać jemanden durch etwas kogoś przez coś; eine Aktion/eine Reform durchführen przeprowadzać akcję/reformę; eine Investition durchführen przeprowadzać inwestycję, realizować inwestycję; eine Operation/Messungen durchführen przeprowadzać operację/pomiary; er hat uns durch die ganze Ausstellung durchgeführt przeprowadził nas przez całą wystawę; die neue Autobahn führt mitten durch die Stadt durch nowa autostrada przebiega przez środek miasta
pushen czasownik pusht, pushte, hat gepusht pot. lansować, doprowadzać do sukcesu, żarg. handlować twardymi narkotykami; das neue Album pushen lansować nowy album; den Export pushen promować eksport; jemanden an die Spitze pushen doprowadzić kogoś na szczyt
Stellung die (PL die Stellungen) stanowisko, pozycja, posada, urząd, miejsce pracy, ustawienie; in liegender/kniender Stellung w pozycji leżącej/klęczącej; eine führende Stellung einnehmen zajmować kierownicze stanowisko; eine Stellung bekleiden piastować urząd; zu etwas Stellung nehmen ustosunkowywać się do czegoś; neue Stellungen beziehen mil. zajmować nowe pozycje; die Stellung halten stać na posterunku
Entlassungswelle die (PL die Entlassungswellen) fala zwolnień; die Gewerkschaften befürchten eine neue Entlassungswelle związki zawodowe obawiają się nowej fali zwolnień
Zehntausend das (PL die Zehntausende/Zehntausend) dziesiątka tysięcy; die oberen Zehntausend przen. wyższe sfery, socjeta; Zehntausende neue Jobs dziesiątki tysięcy nowych miejsc pracy

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
neuestens, siarka, policjantka, Krankenschwester, passende, Menschenhandel, Besucher, eindellen, Aushändigung, Archiv, delikt, Streifendienst, Eindeckung, Apparatebau, Apparatschik, unvergleichlich, jasne, zabytkowy, Skizze, gleichartig, Glätte, Browser, bedecken, pojawić się, unverfänglich, Aufgang

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 29-04-2024 23:10


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków