SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Achillesferse - pięta Achillesa
Ariadnefaden - nić Ariadny
Augiasstall - stajnia Augiasza
Damoklesschwert - miecz Damoklesa
das Orakel von Delphi - wyrocznia delficka
das trojanische Pferd - koń trojański
Füllhorn - róg obfitości
goldenes Vlies - złote runo
gordischer Knoten - węzeł gordyjski
zwölf Arbeiten des Herakles - dwanaście prac Heraklesa
Ikarusflügel - skrzydła Ikara
Kassandraruf - proroctwo Kasandry
Lorbeerkranz - wieniec laurowy
Nessoshemd - koszula Dejaniry
Sisyphusarbeit - syzyfowa praca

 
bitte przysłówek proszę; bitte? słucham?; wie bitte? co proszę?
bitten czasownik bittet, bat, hat gebeten prosić; um etwas bitten prosić o coś; für jemanden bitten wstawiać się za kimś; bitte sehr! proszę bardzo!; auf Bitten von na prośbę (kogoś);

ODMIANA: PRÄS ich bitte, du bittest, er bittet, wir bitten, ihr bittet, sie bitten; IMPERF er bat, du batest, er bat, wir baten, ihr batet, sie baten; PERF er hat gebeten; KONJ I ich bitte, du bittest, er bitte, wir bitten, ihr bittet, sie bitten; KONJ II ich bäte, du bätest, er bäte, wir bäten, ihr bätet, sie bäten
Stück das (PL die Stücke) sztuka, kawałek, sztuka teatralna, pej. osoba; ein Stück Kuchen, bitte poproszę kawałek ciasta; ein freches Stück bezczelna osoba; am Stück w jednym kawałku, bez przerwy, ciągiem
eintreten czasownik tritt ein, trat ein, ist eingetreten wchodzić, wydarzać się, zdarzać się, występować, następować; mit jemandem in Verhandlungen eintreten rozpoczynać z kimś negocjacje; bitte, treten Sie ein! proszę wejść!; in eine Partei eintreten wstępować do partii; plötzlich trat Stille ein nagle nastąpiła cisza; sein Tod war am frühen Morgen eingetreten jego śmierć nastąpiła wczesnym rankiem; es trat eine Besserung ihres Befindens ein nastąpiła poprawa jego samopoczucia
euch zaimek was, wam, sobie, siebie, się; setzt euch bitte usiądźcie proszę
leuchten czasownik leuchtet, leuchtete, hat geleuchtet świecić, świecić się, fosforyzować, odbijać się, oświetlać; die Kerze leuchtet świeca pali się; der Mond leuchtet ins Zimmer Księżyc oświetla pokój; vor Freude leuchten przen. promieniować radością; mit einer Taschenlampe jemandem ins Gesicht leuchten świecić komuś latarką w twarz; kannst du mir bitte einmal leuchten? możesz mi poświecić?
Tasse die (PL die Tassen) filiżanka; eine Tasse Tee/Kaffee bitte poproszę filiżankę herbaty/kawy
durch przyimek + AKK przez, poprzez; durch eine Straße/die Tür gehen przechodzić przez ulicę/drzwi; etwas durch ein Sieb gießen przesiewać coś przez sito; durch die Nase atmen oddychać przez nos; etwas durch die Post schicken wysyłać coś pocztą; etwas durch das Los entscheiden decydować o czymś poprzez losowanie; durch Argumente überzeugen przekonywać argumentami; durch Ausdauer sein Ziel erreichen osiągać swój cel wytrwałością; vier durch zwei ist zwei cztery przez dwa równa się dwa; das Haus wurde durch Bomben zerstört dom został zniszczony przez bomby; durch Zufall przez przypadek; durch den ganzen Tag przez cały dzień; kann ich bitte durch? czy mogę przejść?
wie przysłówek, spójnik jak, gdy, kiedy; wie alt bist du? ile masz lat?; wie bitte? słucham?; wie üblich jak zwykle
Fahrer der (PL die Fahrer) mot. kierowca, kierujący, szofer, motorniczy, maszynista, motocyklista, rowerzysta; er ist ein sicherer Fahrer on jest bezpiecznym kierowcą; sie saß neben dem Fahrer siedziała przy kierowcy; während der Fahrt bitte nicht mit dem Fahrer sprechen w trakcie jazdy prosimy nie rozmawiać z kierowcą; der Fahrer war sofort tot kierowca/kierujący poniósł śmierć na miejscu; der Fahrer war in seinem Auto eingeklemmt kierowca był zakleszczony w swoim samochodzie
sehr przysłówek (mehr, am meisten) bardzo, wielce; bitte sehr proszę bardzo; sehr gern bardzo chętnie; er spricht Deutsch sehr gut on bardzo dobrze mówi po niemiecku
buchstabieren czasownik buchstabiert, buchstabierte, hat buchstabiert literować, sylabizować; buchstabieren Sie, bitte! proszę przeliterować!; wie buchstabiert man das? jak to się pisze?
Rechnung die (PL die Rechnungen) rachunek, obliczenie, rachuba, faktura; die Rechnung bitte! rachunek proszę!; Proformarechnung faktura pro forma; in Rechnung ziehen uwzględniać, brać w rachubę; etwas (DAT) Rechnung tragen uwzględniać coś; eine Rechnung ausstellen wystawiać rachunek, wystawiać fakturę; jemandem etwas in Rechnung stellen wystawiać komuś rachunek za coś; mit jemandem eine Rechnung zu begleichen haben mieć z kimś rachunki do wyrównania
Nächste der/die (PL die Nächsten) bliźni, następny / następna; die Liebe zum Nächsten rel. miłość bliźniego; jeder ist sich selbst der Nächste każdy sobie rzepkę skrobie, bliższa ciału koszula niż sukmana; der/die Nächste bitte! następny/następna proszę!
ausstellen czasownik stellt aus, stellte aus, hat ausgestellt wystawiać, sporządzać; den Personalausweis ausstellen wystawiać dowód osobisty; stellen Sie bitte eine Rechnung aus proszę wystawić rachunek
wiederholen czasownik wiederholt, wiederholte, hat wiederholt powtarzać, rekapitulować; (holt wieder, holte wieder, hat wiedergeholt) odbierać, odzyskiwać, zabierać; wiederholen Sie bitte! proszę powtórzyć!
nicht przysłówek nie; nicht mehr już nie; es ist nicht möglich to niemożliwe; nicht sehr nie bardzo; nicht schlecht nieźle; warum nicht? dlaczego nie?; bitte nicht! proszę nie!; wenn nicht, dann nicht pot. jak nie to nie, bez łaski
Information die (PL die Informationen) informacja, informowanie; Informationen über jemanden einholen zasięgać o kimś informacji; Informationen geben podawać/dostarczać informacje; Informationen weitergeben przekazywać informacje; Frau Schmidt wird gebeten, sich an der Information zu melden pani Schmidt proszona jest o zgłoszenie się do informacji; wenden Sie sich bitte an die Information proszę udać się do informacji; ich hätte gerne eine Information chciałbym uzyskać informację
b.w. skrót od bitte wenden verte
aufrücken czasownik rückt auf, rückte auf, ist aufgerückt posuwać się do przodu, awansować; bitte aufrücken! proszę posunąć się do przodu!; zur Weltspitze aufrücken awansować do światowej czołówki
weshalb przysłówek dlaczego, czemu, dlatego; sag mir bitte, weshalb du geweint hast powiedz proszę, czemu płakałeś; sie war plötzlich krank geworden, weshalb sie nicht kommen konnte nagle zachorowała, dlatego nie mogła przyjść
verzeihen czasownik verzeiht, verzieh, hat verziehen przebaczać, wybaczać, darować; die Sünden verzeihen odpuszczać grzechy; verzeihen Sie bitte! przepraszam, pan/pani wybaczy!
drängeln czasownik drängelt, drängelte, hat gedrängelt pchać się, popychać, nalegać, ponaglać; bitte nicht drängeln! proszę się nie pchać!
Espresso der (PL die Espressos/Espressi) espresso; zwei Espresso bitte poproszę dwa espresso
gegenstandslos przymiotnik, przysłówek nieuzasadniony, bezprzedmiotowy, abstrakcyjny, abstrakcyjnie; betrachten Sie dieses Schreiben bitte als gegenstandslos prosimy uznać to pismo za bezprzedmiotowe
Bitte die (PL die Bitten) prośba; an jemanden eine Bitte haben mieć prośbę do kogoś; ich habe eine Bitte an Sie mam do pana/pani/państwa prośbę; auf seine Bitte hin na jego prośbę; eine höfliche Bitte uprzejma prośba; eine Bitte um Hilfe/Verzeihung prośba o pomoc/przebaczenie; eine Bitte an jemanden richten kierować prośbę do kogoś; jemandem eine Bitte abschlagen odrzucać czyjąś prośbę
abschlagen czasownik schlägt ab, schlug ab, hat abgeschlagen odbijać, odpierać atak, odmawiać, odrzucać; den Putz abschlagen zbijać tynk; eine Bitte abschlagen odrzucić prośbę
Folge die (PL die Folgen) następstwo, ciąg, kolejność, skutek, konsekwencja, odcinek (serialu); etwas zur Folge haben pociągnąć za sobą; einem Befehl/einer Bitte Folge leisten wykonywać rozkaz/spełniać prośbę; der Einladung Folge leisten przyjmować zaproszenie
erhören czasownik erhört, erhörte, hat erhört wysłuchiwać eine Bitte prośbę
stattgeben czasownik gibt statt, gab statt, hat stattgegeben uwzględniać einer Bitte prośbę, przychylać się einem Antrag do wniosku

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
bitte, roch, złość, Lebensunterhaltungskosten, renifer, japonki, Unterstrich, rentier, Brand, ersticken, roden, pingwin, verschleiern, Thema, awans, Nest, alibi, czipsy, jäten, profitiert, nasienie, regnen, heiraten, gestellungspflichtig, aufschrauben, verheiratet

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków