SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Anemone - zawilec
die Forsythie - forsycja
die Frühjahrstagundnachtgleiche - równonoc wiosenna
der Frühling - wiosna
die Hyazinthe - hiacynt
das Kätzchen - bazia
keimen - kiełkować
die Knospe - pąk, pączek
der Krokus - krokus
die Narzisse - narcyz
die Schlüsselblume - pierwiosnek
das Schneeglöckchen - przebiśnieg
sprießen - wschodzić, wypuszczać pędy
die Tulpe - tulipan
der Vorfrühling - przedwiośnie

 
gut przymiotnik, przysłówek (besser, beste) dobry, dobrze; gute Absichten dobre zamiary; guter Verlauf pomyślny przebieg; gut aussehend dobrze wyglądający, przystojny; ganz gut całkiem dobry, całkiem dobrze, nieźle; zu viel des Guten tun pot. przedobrzać; mach's gut! pot. trzymaj się!, powodzenia!; nicht so gut nie tak dobrze, nie za dobrze
gutartig przymiotnik dobry, dobrotliwy, łagodny
Gute das (nur Singular) dobro; der/die dobry/dobra (mężczyzna, kobieta); alles Gute! wszystkiego dobrego!; mein Guter mój drogi
klingen czasownik klingt, klang, hat geklungen dzwonić, dźwięczeć, brzmieć; das klingt wie ein Märchen to brzmi jak bajka; das klingt nach einer guten Idee to brzmi jak dobry pomysł, to wygląda na dobry pomysł
gesund przymiotnik, przysłówek (gesunder/gesünder, gesundeste/gesündeste) zdrowy, dobry dla zdrowia, w dobrej kondycji, zdrowo; ein gesundes Kind zdrowe dziecko; gesunde Zähne zdrowe zęby; gesund und munter sein być zdrowym i rześkim; sie hat einen gesunden Appetit ona ma dobry apetyt; eine gesunde Lebensweise zdrowy tryb życia; gesund leben żyć zdrowo; Obst essen ist gesund jedzenie owoców jest zdrowe; der gesunde Menschenverstand przen. zdrowy rozsądek; ein gesunder Ehrgeiz przen. zdrowa ambicja; gesundes Misstrauen uzasadniona nieufność
Geschmack der (PL die Geschmäcke) smak, zmysł smaku, gust; Geschmack haben mieć gust; einen guten/schlechten Geschmack haben mieć dobry/zły gust; das ist nicht nach meinem Geschmack to nie jest w moim guście; auf den Geschmack kommen zasmakować w czymś
Passform die (nur Singular) dopasowanie; eine gute Passform haben mieć dobry krój, dobrze leżeć
Omen das (PL die Omen/Omina) lit. omen; das ist ein gutes/schlechtes Omen to jest dobry/zły omen
Charakter der (PL die Charaktere) charakter, osobowość, właściwość, postać; einen guten/schwierigen Charakter haben mieć dobry/trudny charakter; etwas formt den Charakter coś kształtuje charakter; der bösartige Charakter einer Geschwulst złośliwa postać nowotworu; die Besprechung hatte vertraulichen Charakter narada miała poufny charakter; die Charaktere in einem Roman bohaterowie powieści
Tat die (PL die Taten) czyn, uczynek; eine gute Tat tun zrobić dobry uczynek; jemanden auf frischer Tat ertappen przyłapać kogoś na gorącym uczynku; zur Tat schreiten przejść do czynu; eine edle/böse Tat szlachetny/zły czyn; ein Mann der Tat człowiek czynu; der Angeklagte hat die Tat gestanden oskarżony przyznał się do czynu
geben czasownik gibt, gab, hat gegeben dawać, dać jemandem etwas (AKK) komuś coś; nadawać, podawać; es gibt... jest... (Singular) / są... (Plural); wann gibt es Essen? kiedy będzie jedzenie?; in Druck geben oddawać do druku; sich natürlich geben zachowywać się naturalnie; jemandem Schuld geben przypisywać komuś winę; ein gutes Beispiel geben dawać dobry przykład; das gibt es doch nicht! pot. nie ma mowy!, nie wierzę!
Tag der (PL die Tage) dzień; guten Tag! dzień dobry!; eines Tages jednego dnia; am Tag w ciągu dnia; Tag der Deutschen Einheit dzień zjednoczenia Niemiec; der offenen Tür Tag drzwi otwarte, dzień otwarty; Tag und Nacht przez całą dobę, doba; das (PL die Tags) infor. tag, znacznik, etykieta; über/unter Tage nad/pod ziemią (w żargonie górniczym); bessere Tage gesehen haben pot. lepsze czasy mieć już za sobą, dni świetności mieć za sobą
vollbringen czasownik vollbringt, vollbrachte, hat vollbracht dokonywać, spełniać, uskuteczniać, pot. wyczyniać; eine gute Tat vollbringen spełniać dobry uczynek
Abend der (PL die Abende) wieczór; guten Abend dobry wieczór; am Abend wieczorem; gestern Abend wczoraj wieczorem; Heiliger Abend/der Heilige Abend rel. Wigilia Bożego Narodzenia
Laune die (PL die Launen) nastrój, humor, kaprys, fantazja; gute Laune haben mieć dobry humor/nastrój, być w dobrym humorze/nastroju; schlechte Laune haben mieć zły humor/nastrój, być w złym humorze/nastroju; die Launen des Wetters kaprysy pogody; Launen haben mieć kaprysy; je nach Lust und Laune zależnie od nastroju
sehen czasownik sieht, sah, hat gesehen widzieć, patrzeć, spoglądać, dostrzegać, spostrzegać, miarkować, oglądać, obserwować; es ist zu sehen widać; gut sehen mieć dobry wzrok; ins Gesicht sehen patrzeć w twarz; sie sieht doppelt dwoi jej się w oczach; mal sehen zobaczymy, okaże się; ab und zu sehen widywać; schlecht sehen słabo widzieć, niedowiedzieć; auf dem rechten Auge schlecht sehen niedowidzieć na prawe oko; sich vom Sehen kennen znać się z widzenia; siehe oben/unten patrz wyżej/niżej; sich sehen lassen pokazać się; einen Film sehen oglądać film; na siehst du! no widzisz!; so gesehen z tego punktu widzenia, patrząc na to w ten sposób; nach jemandem/etwas sehen doglądać kogoś/czegoś, pilnować kogoś/czegoś; die Gefahr kommen sehen przeczuwać nadchodzące niebezpieczeństwo; ich habe es kommen sehen wiedziałem/wiedziałam, że tak się stanie
Bimbam heiliger Bimbam! pot. dobry Boże!
wohl przymiotnik, przysłówek zdrowy, sprawny, dobry, dobrze, chyba, zapewne, wprawdzie; sich wohl fühlen dobrze się czuć; das ist wohl möglich to całkiem możliwe; was mag wohl in ihm vorgehen? pot. co też on sobie myśli?
grüezi wykrzyknik szwajc. dzień dobry, pozdrawiam
Gutenmorgenkuss der (PL die Gutenmorgenküsse) pocałunek na dzień dobry
Wohltat die (PL die Wohltaten) dobry uczynek
fein przymiotnik subtelny, drobny, delikatny, dobry, smaczny, wytworny, wykwintny, miły, pot. fajny
Kauf der (PL die Käufe) kupno, zakup; ein guter Kauf dobry zakup; etwas in Kauf nehmen akceptować coś, uwzględniać coś
hören czasownik hört, hörte, hat gehört słyszeć, słuchać; Radio hören słuchać radia; Musik hören słuchać muzyki; Schritte hören słyszeć kroki; jemanden schon von Weitem hören słyszeć kogoś już z daleka; ich hörte, wie sie weinte słyszałem, jak płakała; gut/schlecht hören mieć dobry/słaby słuch; hör mal! pot. słuchaj no!; hören, dass... usłyszeć, że...; wie ich höre, ... jak słyszałem, ...; wie man hört, ... jak mówią, ...; ich kann das nicht mehr hören! nie mogę już tego słuchać!; auf dem rechten Ohr schwer hören niedosłyszeć na prawe ucho
Stimmung die (PL die Stimmungen) nastrój, usposobienie, nastroje społeczne, pot. dobry humor, miła atmosfera, muz. strój, strojenie; in Stimmung sein być w dobrym nastroju
Morgen der (PL die Morgen) poranek, ranek, rano, mórg, morga; am frühen Morgen wczesnym rankiem; guten Morgen! dzień dobry!; jeden Morgen każdego ranka
Bombengeschäft das (PL die Bombengeschäfte) bombowy interes; mit etwas ein Bombengeschäft machen pot. zrobić na czymś dobry interes
abgeben czasownik gibt ab, gab ab, hat abgegeben oddawać; den Mantel in der Garderobe abgeben oddawać płaszcz do szatni; einen Warnschuss abgeben oddać strzał ostrzegawczy; die abgegebenen Stimmen oddane głosy; seine Meinung abgeben wyrażać opinię; jemandem ein gutes Beispiel abgeben dawać komuś dobry przykład
überströmen czasownik überströmt, überströmte, hat überströmt zalewać, rozlewać się; der Fluss überströmte die Wiesen rzeka zalała łąki; strömt über, strömte über, ist übergeströmt lit. przelewać się; seine gute Laune ist auf alle übergeströmt przen. jego dobry nastrój udzielił się wszystkim

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
świetny, lecz, innego, verbocken, już, schwingen, starość, zainteresowanie, Hobbygärtner, imbecylny, entnommen, imbecylizm, ponadto, auswiegen, auswinden, parasolka, lider, kalosz, auswildern, gniazdo, Erwachsene, trąba, Roggen, akzeptabel, gąsienica, Barmherzigkeit

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 10-03-2024 12:30


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków