SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Affenhitze - potworny upał
das Augustwetter - sierpniowa pogoda
die Dürre - susza
das Erfrischungsgetränk - napój chłodzący
der Hitzschlag - udar cieplny
die Hitze - upał
die Hitzewelle - fala upałów
die Klimaanlage - klimatyzacja
der Sommerhimmel - letnie niebo
das Sonnenbad - kąpiel słoneczna
der Sonnenbrand - oparzenie słoneczne
die Sonnenbräune - opalenizna
der Sonnenstich - udar słoneczny
der Spätsommer - późne lato
der Waldbrand - pożar lasu

 
Eigenschaft die (PL die Eigenschaften) właściwość, cecha, przymiot, charakter, funkcja, rola; eine gute/schlechte Eigenschaft dobra/zła cecha; sie hat auch gute Eigenschaften ona ma również dobre cechy; Wasser hat die Eigenschaft, bei 0°C zu gefrieren woda ma taką właściwość, że przy 0°C zamarza; er ist in amtlicher Eigenschaft hier on jest tu w charakterze urzędnika, on jest tu urzędowo
Passform die (nur Singular) dopasowanie; eine gute Passform haben mieć dobry krój, dobrze leżeć
Besserung die (PL die Besserungen) poprawa, polepszenie; gute Besserung! szybkiego powrotu do zdrowia!
Tat die (PL die Taten) czyn, uczynek; eine gute Tat tun zrobić dobry uczynek; jemanden auf frischer Tat ertappen przyłapać kogoś na gorącym uczynku; zur Tat schreiten przejść do czynu; eine edle/böse Tat szlachetny/zły czyn; ein Mann der Tat człowiek czynu; der Angeklagte hat die Tat gestanden oskarżony przyznał się do czynu
vollbringen czasownik vollbringt, vollbrachte, hat vollbracht dokonywać, spełniać, uskuteczniać, pot. wyczyniać; eine gute Tat vollbringen spełniać dobry uczynek
Kinderstube die (nur Singular) kindersztuba, wychowanie; eine gute Kinderstube haben być dobrze wychowanym
Esserin die (PL die Esserinnen); sie ist eine gute/schlechte Esserin ona dużo/mało jada
Presse die (PL die Pressen) prasa (także: gazety), tłocznia; hydraulische Presse prasa hydrauliczna; eine gute Presse haben przen. mieć dobrą prasę
Laune die (PL die Launen) nastrój, humor, kaprys, fantazja; gute Laune haben mieć dobry humor/nastrój, być w dobrym humorze/nastroju; schlechte Laune haben mieć zły humor/nastrój, być w złym humorze/nastroju; die Launen des Wetters kaprysy pogody; Launen haben mieć kaprysy; je nach Lust und Laune zależnie od nastroju
Aussprache die (PL die Aussprachen) wymowa, akcent; die Aussprache ist in Lautschrift angegeben wymowa jest podana w transkrypcji fonetycznej; eine gute/deutliche Aussprache haben mieć dobrą/wyraźną wymowę; eine englische Aussprache angielski akcent
gut przymiotnik, przysłówek (besser, beste) dobry, dobrze; gute Absichten dobre zamiary; guter Verlauf pomyślny przebieg; gut aussehend dobrze wyglądający, przystojny; ganz gut całkiem dobry, całkiem dobrze, nieźle; zu viel des Guten tun pot. przedobrzać; mach's gut! pot. trzymaj się!, powodzenia!; nicht so gut nie tak dobrze, nie za dobrze
Reise die (PL die Reisen) podróż; auf der Reise w podróży; sich auf die Reise machen udawać się w podróż; eine Reise ins Ausland podróż za granicę; glückliche/gute Reise! szczęśliwej/dobrej podróży!
erhalten czasownik erhält, erhielt, hat erhalten otrzymywać, dostawać, utrzymywać, zachowywać, konserwować; von etwas Kenntnis erhalten dowiedzieć się o czymś; von jemandem ein Lob erhalten otrzymać od kogoś pochwałę; ein Gehalt/eine Geldstrafe erhalten otrzymać pensję/karę pieniężną; Urlaub erhalten dostać urlop; Teer erhält man aus Kohle smołę otrzymuje się z węgla; jemanden am Leben erhalten utrzymać kogoś przy życiu; sich erhalten utrzymywać się; diese Sitte hat sich erhalten ten zwyczaj utrzymał się; den Frieden erhalten utrzymywać pokój; erhalte dir deine gute Laune! nie trać dobrego nastroju!; eine große Familie zu erhalten haben mieć dużą rodzinę do utrzymania
Nacht die (PL die Nächte) noc; gute Nacht dobranoc
Figur die (PL die Figuren) figura, rzeźba, postać; gute Figur haben mieć dobrą figurę
Absicht die (PL die Absichten) zamiar, intencja; gute Absichten haben mieć dobre zamiary; in der Absicht, etwas zu tun z zamiarem zrobienia czegoś; etwas mit/ohne Absicht tun czynić coś celowo, czynić coś umyślnie / czynić coś nieumyślnie feste Absicht haben mieć silny zamiar, być zdeterminowanym
Erholung die (nur Singular) odpoczynek, wypoczynek, rekreacja, rekonwalescencja, poprawa zdrowia; zur Erholung dla wypoczynku; zur Erholung an die See/in die Berge fahren jechać na wypoczynek nad morze/w góry; gute Erholung! udanych wakacji!; wirtschaftliche Erholung wzrost gospodarczy
es zaimek ono, je, to; es regnet pada (deszcz); es gibt in der Stadt eine gute Schule w mieście jest dobra szkoła; so ist es otóż to
Fahrt die (PL die Fahrten) jazda, podróż, przejażdżka, przejazd, prędkość, szybkość; gute Fahrt! szczęśliwej podróży!, szerokiej drogi!; eine Fahrt antreten rozpoczynać podróż; auf der Fahrt w czasie podróży; mit voller Fahrt z największą szybkością; an Fahrt aufnehmen przen. nabierać tempa; einfache Fahrt podróż w jedną stronę, bilet w jedną stronę
beibringen czasownik bringt bei, brachte bei, hat beigebracht wpajać, uczyć, zadawać, przedstawiać, przedkładać; jemandem gute Manieren beibringen wpajać komuś dobre maniery; eine Wunde beibringen zadawać ranę
Partie die (PL die Partien) sport muz. partia, runda, rola (w sztuce teatralnej), partia (towaru); gute Partie dobra partia
überströmen czasownik überströmt, überströmte, hat überströmt zalewać, rozlewać się; der Fluss überströmte die Wiesen rzeka zalała łąki; strömt über, strömte über, ist übergeströmt lit. przelewać się; seine gute Laune ist auf alle übergeströmt przen. jego dobry nastrój udzielił się wszystkim
Gute das (nur Singular) dobro; der/die dobry/dobra (mężczyzna, kobieta); alles Gute! wszystkiego dobrego!; mein Guter mój drogi
Güte die (nur Singular) dobroć, jakość
Lebensweg der (PL die Lebenswege) droga życiowa; jemandem alles Gute für den weiteren Lebensweg wünschen życzyć komuś wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia
Geburtstag der (PL die Geburtstage) urodziny, dzień urodzin; zum Geburtstag na urodziny, urodzinowy; seinen Geburtstag feiern obchodzić urodziny; alles Gute zum Geburtstag! wszystkiego dobrego w dniu urodzin!

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Situation, krzesło, uprzedzenie, diagram, Gehalt, verzichten, błędnie, gemein, süchtig, zulässig, mylnie, anulowanie, lohnt, błędny, Beförderung, błędnik, zamek, abgeschlossen, nichtsahnend, Sehnsucht, herzhaft, wybierać się, fräsen, fracht, Teufel, Tilgung

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 19-08-2023 14:02
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków