SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Baum - drzewo
die Brombeere - jeżyna
der Dachs - borsuk
die Eiche - dąb
das Eichhörnchen - wiewiórka
die Fichte - świerk
die Heidelbeere - borówka czernica
die Kiefer - sosna
das Moos - mech
der Pilz - grzyb
das Reh - sarna
der Specht - dzięcioł
die Tanne - jodła
der Wald - las
die Waldameise - mrówka rudnica

 
seinige przymiotnik jego, swój; das Seinige jego mienie, to co do niego należy, swój obowiązek; die Seinigen jego rodzina, swoja rodzina, jego najbliżsi
ihn zaimek jego, go
seine zaimek jego
seiner zaimek jego
seines zaimek jego
eintreten czasownik tritt ein, trat ein, ist eingetreten wchodzić, wydarzać się, zdarzać się, występować, następować; mit jemandem in Verhandlungen eintreten rozpoczynać z kimś negocjacje; bitte, treten Sie ein! proszę wejść!; in eine Partei eintreten wstępować do partii; plötzlich trat Stille ein nagle nastąpiła cisza; sein Tod war am frühen Morgen eingetreten jego śmierć nastąpiła wczesnym rankiem; es trat eine Besserung ihres Befindens ein nastąpiła poprawa jego samopoczucia
einführen czasownik führt ein, führte ein, hat eingeführt wprowadzać, przywozić, importować; neue Technologien einführen wprowadzać nowe technologie, implementować nowe technologie; jemanden in die Grundlagen der Pädagogik einführen wprowadzać kogoś w podstawy pedagogiki; jemanden in seine Arbeit einführen zaznajamiać kogoś z jego pracą, wdrażać kogoś w jego pracę
Veranlassung die (PL die Veranlassungen) powód, spowodowanie, pretekst, sposobność, polecenie, zarządzenie; auf seine Veranlassung za jego sprawą, z jego polecenia
Schulleistung die (PL die Schulleistungen) szkolne osiągnięcie; seine Eltern sind nicht zufrieden mit seinen Schulleistungen jego rodzice nie są zadowoleni z jego szkolnych wyników
sein czasownik (ist, war, ist gewesen) być; gut/klug/nett sein być dobrym/mądrym/uprzejmym; ein Kind sein być dzieckiem; aus Warschau sein pochodzić z Warszawy; 2 und 2 ist 4 2 plus 2 jest 4; ich bin 30 Jahre alt mam 30 lat; wir sind Freunde jesteśmy przyjaciółmi; es wäre schön, wenn... byłoby miło, gdyby...; etwas sein lassen zostawiać coś;

ODMIANA: PRÄS ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind; IMPERF er war, du warst, er war, wir waren, ihr wart, sie waren; PERF er ist gewesen; KONJ I ich sei, du seist/seiest, er sei, wir seien, ihr seiet, sie seien; KONJ II ich wäre, du wärest/wärst, er wäre, wir wären, ihr wäret/wärt, sie wären

zaimek jego, swój; sein Bruder jego brat; sein Ziel erreichen osiągnąć swój cel; jemandem sein Wort geben dawać komuś swoje słowo; seiner Zeit voraus sein wyprzedzać swoją epokę
gegenübersehen czasownik sieht gegenüber, sah gegenüber, hat gegenübergesehen; sich gegenübersehen znaleźć się naprzeciw, być konfrontowanym jemandem/einer Sache kogoś/czegoś/z kimś/czymś; plötzlich sah er sich seiner Frau gegenüber nagle stanęła przed nim jego żona, nagle pojawiła się przed nim jego żona; sie sieht sich einer großen Herausforderung gegenüber stanęła przed dużym wyzwaniem
dessen zaimek tego, którego, jego; der Junge, dessen Mutter krank ist chłopiec, którego matka jest chora; mein Onkel und dessen Haus mój wujek i jego dom
verkrallen czasownik verkrallt, verkrallte, hat verkrallt; sich verkrallen zanurzyć rękę, wbić się pazurami in etwas w coś; sie verkrallte sich mit den Händen in seinen Haaren zanurzyła ręce w jego włosy; der Autofahrer hat sich im Lenkrad verkrallt kierowca trzymał się kurczowo kierownicy
Vergangenheit die (PL die Vergangenheiten) przeszłość, jęz. czas przeszły; in der Vergangenheit w przeszłości; die jüngste Vergangenheit niedaleka przeszłość; eine bewegte Vergangenheit haben mieć burzliwą przeszłość; sie hat mit der Vergangenheit gebrochen zerwała ze swoją przeszłością; seine politische/kriminelle Vergangenheit jego polityczna/kryminalna przeszłość
Verunglimpfung die (PL die Verunglimpfungen) zniesławienie, szkalowanie, uwłaczanie; Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole prawn. znieważenie państwa i jego symboli
falsch przymiotnik, przysłówek fałszywy, podrobiony, sfałszowany, błędny, zły, nieprawidłowy, niewłaściwy, nieszczery, obłudny, źle, fałszywie, obłudnie; falscher Alarm fałszywy alarm; falsch singen fałszować, śpiewać fałszywie; unter falschem Namen reisen podróżować pod fałszywym nazwiskiem; falsche Bescheidenheit fałszywa skromność; falsche Banknoten fałszywe banknoty; sein Pass war falsch jego paszport był sfałszowany; in den falschen Bus einsteigen wsiadać do złego autobusu; falsch berechnen błędnie obliczać
gellen czasownik gellt, gellte, hat gegellt brzmieć przenikliwie, rozbrzmiewać echem, świdrować głosem; ein Pfiff gellte durch die Nacht gwizd rozległ się pośród nocy; seine Stimme gellte mir in den Ohren jego głos świdrował mi w uszach; sie schrie, dass das ganze Haus gellte jej krzyk rozbrzmiewał w całym domu
sonderbar przymiotnik, przysłówek dziwny, osobliwy, dziwnie, osobliwie; sonderbar aussehen dziwnie wyglądać; ein sonderbarer Mensch dziwny człowiek; ich finde es sonderbar, dass du nichts gesagt hast uważam to za dziwne, że nic nie powiedziałeś; sein Benehmen war sonderbar jego zachowanie było dziwne
wimmeln czasownik wimmelt, wimmelte, hat gewimmelt roić się, mrowić się; seine Arbeit wimmelt von Fehlern w jego pracy roi się od błędów
Klasse die (PL die Klassen) klasa, kategoria; ich bin in der dritten Klasse jestem w trzeciej klasie; ein Mädchen aus seiner Klasse dziewczyna z jego klasy; etwas in Klassen einteilen klasyfikować coś; erster/zweiter Klasse fahren jechać pierwszą/drugą klasą; neu in der Klasse sein być nowym w klasie; eine Klasse repetieren repetować klasę; die besitzende Klasse klasa posiadająca; die A-Klasse von Mercedes ist ein Newcomer mercedes klasy A debiutuje na rynku
Nähe die (nur Singular) bliskość; in der Nähe w pobliżu; ganz in der Nähe całkiem blisko, w sąsiedztwie; Nähe kommen zbliżać się; Nähe stehen być zaprzyjaźnionym, być bliskim; aus nächster Nähe/aus der Nähe z bliska; in seiner/ihrer Nähe w jego/jej obecności
Hoheit die (PL die Hoheiten) władza, majestat; seine/ihre königliche Hoheit jego/jej królewska wysokość
herausragen czasownik ragt heraus, ragte heraus, hat herausgeragt wystawać, wyróżniać się; dort, wo die Brücke gewesen war, ragten nur noch die Pfeiler heraus tam, gdzie kiedyś był most, wystawały jeszcze tylko filary; seine Leistung ragte weit über den Durchschnitt heraus jego wydolność znacznie przewyższała przeciętną
Feder die (PL die Federn) pióro (ptasie), pióro, stalówka, pierze, pot. bety, pościel, tech. resor, sprężyna; die Feder führen sekretarzować, protokołować; mit der Feder piórem; sich mit fremden Federn schmücken stroić się w cudze piórka; das stammt aus seiner Feder to wyszło spod jego pióra; alle Federn spielen lassen przen. poruszyć wszystkie sprężyny
einweisen czasownik weist ein, wies ein, hat eingewiesen kierować, skierować; jemanden in ein Krankenhaus einweisen skierować kogoś do szpitala; jemanden in seine Aufgaben einweisen wprowadzać kogoś w jego zadania
mitprägen czasownik prägt mit, prägte mit, hat mitgeprägt współkształtować, współtworzyć, uczestniczyć w kształtowaniu; dieses Erlebnis hat seine Persönlichkeit mitgeprägt to przeżycie wpłynęło na jego osobowość
Evaluation die (PL die Evaluationen) ewaluacja (badanie wartości działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego doskonalenia bądź lepszego zrozumienia)
Evaluierung die (PL die Evaluierungen) ewaluacja (badanie wartości działania lub obiektu z punktu widzenia przyjętych kryteriów, w celu jego doskonalenia bądź lepszego zrozumienia)
antworten czasownik antwortet, antwortete, hat geantwortet odpowiadać; jemandem auf seine Frage antworten odpowiadać komuś na jego pytanie
Majestät die (PL die Majestäten) majestat; Seine Majestät! Jego Wysokość!

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
einmalig, begutachten, Eimer, besonders, zusammentragen, umschreiben, papa, einzigartig, umtauschen, absprechen, pendant, umgestellt, Wartung, Polizei, antreffen, Haltbarkeit, Kundendienst, Nachtigall, martwić, Lerche, szkic, Uhr, Flieder, beschwert, hauchdünn, Beschwerden

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 13-04-2024 23:53


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków