SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
kommen czasownik kommt, kam, ist gekommen przybywać, przychodzić, przyjeżdżać, nadchodzić, nadjeżdżać, pochodzić, wydostawać się; ums Leben kommen tracić życie (w wypadku); auf die Welt kommen przychodzić na świat; ich komme aus Polen pochodzę z Polski; da kommt der Zug jedzie pociąg; da kommt Agathe idzie Agata
kommt czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika kommen
müssen czasownik (PRÄS ich muss = ja muszę, du musst = ty musisz, er musst = on musi, wir müssen = my musimy, ihr müsst = wy musicie, sie müssen = oni muszą; IMPERF er musste = on musiał; PERF er hat gemusst/müssen = on musiał) musieć, powinien; er musste es tun musiał to zrobić; ich muss immer um sieben Uhr aufstehen muszę codziennie wstawać o siódmej; es kam, wie es kommen musste stało się, co się stać musiało; muss das sein? czy musi tak być?; sie muss gleich kommen powinna zaraz przyjść; jemand muss es ihr gesagt haben ktoś musiał jej to powiedzieć, widocznie ktoś jej to powiedział (wyrażenie przypuszczenia); sie muss krank sein ona musi być chora, ona jest prawdopodobnie chora (wyrażenie przypuszczenia)
sehen czasownik sieht, sah, hat gesehen widzieć, patrzeć, spoglądać, dostrzegać, spostrzegać, miarkować, oglądać, obserwować; es ist zu sehen widać; gut sehen mieć dobry wzrok; ins Gesicht sehen patrzeć w twarz; sie sieht doppelt dwoi jej się w oczach; mal sehen zobaczymy, okaże się; ab und zu sehen widywać; schlecht sehen słabo widzieć, niedowiedzieć; auf dem rechten Auge schlecht sehen niedowidzieć na prawe oko; sich vom Sehen kennen znać się z widzenia; siehe oben/unten patrz wyżej/niżej; sich sehen lassen pokazać się; einen Film sehen oglądać film; na siehst du! no widzisz!; so gesehen z tego punktu widzenia, patrząc na to w ten sposób; nach jemandem/etwas sehen doglądać kogoś/czegoś, pilnować kogoś/czegoś; die Gefahr kommen sehen przeczuwać nadchodzące niebezpieczeństwo; ich habe es kommen sehen wiedziałem/wiedziałam, że tak się stanie
durcheinander kommen czasownik kommt durcheinander, kam durcheinander, ist durcheinander gekommen mieszać się
kam czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika kommen
Himmel der (PL die Himmel) niebo; am Himmel na niebie; unter freiem Himmel schlafen spać pod gołym niebem; um Himmels Willen! wielkie nieba!; aus heiterem Himmel kommen pot. jak grom z jasnego nieba; im siebten Himmel sein pot. być w siódmym niebie; in den Himmel kommen pójść do nieba
Kosten PL koszty, wydatki; auf eigene Kosten na własny koszt; die Kosten tragen/decken ponosić/pokrywać koszty; auf seine Kosten kommen wyjść na swoje; bei etwas nicht auf seine Kosten kommen być stratnym na czymś; auf Kosten von jemandem/etwas kosztem kogoś/czegoś; auf jemandes Kosten na czyjś koszt
gekommen czasownik forma Partizip Perfekt czasownika kommen
Besinnung die (nur Singular) świadomość, przytomność, zastanowienie, zastanowienie się; zur Besinnung kommen odzyskać przytomność; ohne Besinnung bez namysłu
Stocken das (nur Singular) jąkanie się, urywanie się, zatrzymywanie się; ohne Stocken bez zająknięcia; ins Stocken kommen/geraten przen. kuleć, szwankować
zuschulden przysłówek sich (DAT) etwas zuschulden kommen lassen dopuszczać się czegoś, zawinić w czymś
Aas das (PL die Aase) padlina; (PL die Äser) przen. ścierwo; kein Aas wird kommen pot. nawet pies z kulawą nogą nie przyjdzie
Zug der (PL die Züge) pociąg, przeciąg, pochód, przesunięcie, pociągnięcie, ruch (w grze), haust; mit dem Zug pociągiem; den Zug verpassen spóźnić się na pociąg; im Zuge der Verhandlungen w toku pertraktacji; im besten Zuge sein pracować w najlepsze, być w dobrej formie; in Zuge kommen nabierać rozmachu; etwas mit/in einem Zug austrinken wypić coś jednym haustem; etwas in einem Zug machen zrobić coś z rozpędu
Geschmack der (PL die Geschmäcke) smak, zmysł smaku, gust; Geschmack haben mieć gust; einen guten/schlechten Geschmack haben mieć dobry/zły gust; das ist nicht nach meinem Geschmack to nie jest w moim guście; auf den Geschmack kommen zasmakować w czymś
Runde die (PL die Runden) koło, kółko, sport starcie, runda, okrążenie; über die Runde kommen pot. wiązać koniec z końcem; in privater Runde w prywatnym gronie; Runden drehen wykonywać okrążenia
ansegeln czasownik segelt an, segelte an, hat angesegelt zawijać żaglowcem einen Hafen do portu; angesegelt kommen nadpłynąć żaglowcem
Wegfall der (nur Singular) odpadnięcie, pominięcie, skasowanie, uchylenie, ustanie, zniesienie; in Wegfall kommen odpadać
Quere die (nur Singular) in die Quere kommen pot. wchodzić w drogę, włazić w paradę
abhanden przysłówek abhanden kommen ginąć, zapodziewać się, zawieruszać się
Pubertät die (nur Singular) okres dojrzewania; in die Pubertät kommen wchodzić w wiek dojrzewania
Hölzchen das (PL die Hölzchen) drewienko; vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen przen. schodzić z tematu, gubić się w szczegółach
Nähe die (nur Singular) bliskość; in der Nähe w pobliżu; ganz in der Nähe całkiem blisko, w sąsiedztwie; Nähe kommen zbliżać się; Nähe stehen być zaprzyjaźnionym, być bliskim; aus nächster Nähe/aus der Nähe z bliska; in seiner/ihrer Nähe w jego/jej obecności
Vorschein der (nur Singular); zum Vorschein kommen ujawniać się, wychodzić na jaw, odnaleźć się; zum Vorschein bringen ujawniać, wydobywać na jaw
Sprache die (PL die Sprachen) język, mowa; welche Sprachen sprichst du? w jakich językach mówisz?; zur Sprache kommen być omawianym, być przedmiotem dyskusji; eine Sprache radebrechen mówić łamanym językiem; eine Sprache beherrschen władać jakimś językiem, opanować jakiś język
Stand der (PL die Stände) miejsce, stoisko, stan, pozycja, klasa społeczna, stan konta, stan meczu; nach Stand der Dinge według stanu rzeczy; der Stand der Ermittlungen stan śledztwa; auf dem aktuellen Stand sein być na bieżąco; etwas zu Stande bringen poradzić sobie z czymś; nicht zu Stande kommen nie dojść do skutku
Ausbruch der (PL die Ausbrüche) wybuch, ucieczka; zum Ausbruch kommen wybuchnąć
Taste die (PL die Tasten) infor. muz. klawisz; eine Taste drücken nacisnąć klawisz; versehentlich auf eine Taste kommen przypadkowo nacisnąć klawisz; programmierbare Taste klawisz programowalny
Geheimnis das (PL die Geheimnisse) tajemnica; hinter das Geheimnis kommen odkryć tajemnicę; in Geheimnis gehüllt lit. owiany tajemnicą
Kommen das (nur Singular) przybycie, przyjazd, przyjście

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
kommen, verschieden, Bruder, schießen, husten, wnuczka, Barkasse, zerstören, zerstörend, chomik, pies, wujek, Eltern, abhängig, rodzice, ermöglichen, przymiotnik, Ochse, Textmarker, siostra, übrigens, brat, wnuk, koń, nigdy, kaufen

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 28-11-2023 13:37


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków