SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Harsch - szreń
Pulverschnee - puch
Skiausrüstung - ekwipunek narciarski
Skigebiet - ośrodek narciarski
Skihang - stok narciarski
Skipiste - nartostrada
Skischuhe - buty narciarskie
Skischule - szkółka narciarska
Schlepplift - wyciąg orczykowy
Schlitten - sanki
Schlittenfahrt - kulig
Schneegestöber - zamieć
Sessellift - wyciąg kszesełkowy
Winterferien - ferie zimowe
Wintersaison - sezon zimowy

 
kommen czasownik kommt, kam, ist gekommen przybywać, przychodzić, przyjeżdżać, nadchodzić, nadjeżdżać, pochodzić, wydostawać się; ums Leben kommen tracić życie (w wypadku); auf die Welt kommen przychodzić na świat; ich komme aus Polen pochodzę z Polski; da kommt der Zug jedzie pociąg; da kommt Agathe idzie Agata
kommt czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika kommen
müssen czasownik (PRÄS ich muss = ja muszę, du musst = ty musisz, er musst = on musi, wir müssen = my musimy, ihr müsst = wy musicie, sie müssen = oni muszą; IMPERF er musste = on musiał; PERF er hat gemusst/müssen = on musiał) musieć, powinien; er musste es tun musiał to zrobić; ich muss immer um sieben Uhr aufstehen muszę codziennie wstawać o siódmej; es kam, wie es kommen musste stało się, co się stać musiało; muss das sein? czy musi tak być?; sie muss gleich kommen powinna zaraz przyjść; jemand muss es ihr gesagt haben ktoś musiał jej to powiedzieć, widocznie ktoś jej to powiedział (wyrażenie przypuszczenia); sie muss krank sein ona musi być chora, ona jest prawdopodobnie chora (wyrażenie przypuszczenia)
durcheinander kommen czasownik kommt durcheinander, kam durcheinander, ist durcheinander gekommen mieszać się
kam czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika kommen
Himmel der (PL die Himmel) niebo; am Himmel na niebie; unter freiem Himmel schlafen spać pod gołym niebem; um Himmels Willen! wielkie nieba!; aus heiterem Himmel kommen pot. jak grom z jasnego nieba; im siebten Himmel sein pot. być w siódmym niebie; in den Himmel kommen pójść do nieba
Kosten PL koszty, wydatki; auf eigene Kosten na własny koszt; die Kosten tragen/decken ponosić/pokrywać koszty; auf seine Kosten kommen wyjść na swoje; bei etwas nicht auf seine Kosten kommen być stratnym na czymś; auf Kosten von jemandem/etwas kosztem kogoś/czegoś; auf jemandes Kosten na czyjś koszt
gekommen czasownik forma Partizip Perfekt czasownika kommen
Besinnung die (nur Singular) świadomość, przytomność, zastanowienie, zastanowienie się; zur Besinnung kommen odzyskać przytomność; ohne Besinnung bez namysłu
Stocken das (nur Singular) jąkanie się, urywanie się, zatrzymywanie się; ohne Stocken bez zająknięcia; ins Stocken kommen/geraten przen. kuleć, szwankować
zuschulden przysłówek sich (DAT) etwas zuschulden kommen lassen dopuszczać się czegoś, zawinić w czymś
Aas das (PL die Aase) padlina; (PL die Äser) przen. ścierwo; kein Aas wird kommen pot. nawet pies z kulawą nogą nie przyjdzie
Zug der (PL die Züge) pociąg, przeciąg, pochód, przesunięcie, pociągnięcie, ruch (w grze), haust; mit dem Zug pociągiem; den Zug verpassen spóźnić się na pociąg; im Zuge der Verhandlungen w toku pertraktacji; im besten Zuge sein pracować w najlepsze, być w dobrej formie; in Zuge kommen nabierać rozmachu; etwas mit/in einem Zug austrinken wypić coś jednym haustem; etwas in einem Zug machen zrobić coś z rozpędu
Geschmack der (PL die Geschmäcke) smak, zmysł smaku, gust; Geschmack haben mieć gust; einen guten/schlechten Geschmack haben mieć dobry/zły gust; das ist nicht nach meinem Geschmack to nie jest w moim guście; auf den Geschmack kommen zasmakować w czymś
Runde die (PL die Runden) koło, kółko, sport starcie, runda, okrążenie; über die Runde kommen pot. wiązać koniec z końcem; in privater Runde w prywatnym gronie
Wegfall der (nur Singular) odpadnięcie, pominięcie, skasowanie, uchylenie, ustanie, zniesienie; in Wegfall kommen odpadać
Quere die (nur Singular) in die Quere kommen pot. wchodzić w drogę, włazić w paradę
abhanden przysłówek abhanden kommen ginąć, zapodziewać się, zawieruszać się
Hölzchen das (PL die Hölzchen) drewienko; vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen przen. schodzić z tematu, gubić się w szczegółach
Nähe die (nur Singular) bliskość; in der Nähe w pobliżu; ganz in der Nähe całkiem blisko, w sąsiedztwie; Nähe kommen zbliżać się; Nähe stehen być zaprzyjaźnionym, być bliskim
Vorschein der (nur Singular); zum Vorschein kommen ujawniać się, wychodzić na jaw, odnaleźć się; zum Vorschein bringen ujawniać, wydobywać na jaw
Sprache die (PL die Sprachen) język, mowa; welche Sprachen sprichst du? w jakich językach mówisz?; zur Sprache kommen być omawianym, być przedmiotem dyskusji; eine Sprache radebrechen mówić łamanym językiem; eine Sprache beherrschen władać jakimś językiem, opanować jakiś język
Stand der (PL die Stände) miejsce, stoisko, stan, pozycja, klasa społeczna, stan konta, stan meczu; nach Stand der Dinge według stanu rzeczy; der Stand der Ermittlungen stan śledztwa; auf dem aktuellen Stand sein być na bieżąco; etwas zu Stande bringen poradzić sobie z czymś; nicht zu Stande kommen nie dojść do skutku
Ausbruch der (PL die Ausbrüche) wybuch, ucieczka; zum Ausbruch kommen wybuchnąć
Taste die (PL die Tasten) infor. muz. klawisz; eine Taste drücken nacisnąć klawisz; versehentlich auf eine Taste kommen przypadkowo nacisnąć klawisz; programmierbare Taste klawisz programowalny
Geheimnis das (PL die Geheimnisse) tajemnica; hinter das Geheimnis kommen odkryć tajemnicę; in Geheimnis gehüllt lit. owiany tajemnicą
Übung die (PL die Übungen) ćwiczenie, wprawa, trening, ćwiczenia (wojskowe, na uczelni); Übung macht den Meister ćwiczenie czyni mistrza; zur Übung dla wprawy; aus der Übung kommen wychodzić z wprawy
Haube die (PL die Hauben) czepek, kołpak; unter die Haube kommen dawn. żart. żenić się, wychodzić za mąż
zugute przysłówek jemandem zugute kommen wychodzić komuś na dobre; jemandem etwas zugute halten nie poczytywać komuś czegoś za złe
Kommen das (nur Singular) przybycie, przyjazd, przyjście

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
ananas, abkommen, podejrzany, Verhinderung, nachsprechen, verhindern, Ernte, zugewandt, ernten, mithilfe, Liquidation, Erzeugnis, hinken, graf, Hocke, Absprache, Sicht, absprechend, Chaot, odjazd, Bedienung, Brief, immer, beschäftigt, Aufbewahrung, fleißig

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków