SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

der Ahorn - klon
der Bergahorn - klon jawor
die Birke - brzoza
die Buche - buk
die Eiche - dąb
die Fichte - świerk
der Kastanienbaum - kasztanowiec
die Kiefer - sosna
die Lärche - modrzew
die Linde - lipa
die Pappel - topola
die Tanne - jodła
die Ulme - wiąz
der Vogelbeerbaum - jarząb, jarzębina
die Zitterpappel - osika

 
liegen czasownik liegt, lag, hat gelegen leżeć auf dem Rücken/auf dem Bauch na plecach/na brzuchu, być położonym, mil. stacjonować; auf dem Bett liegen leżeć na łóżku; im Bett liegen leżeć w łóżku, także chorować; liegen bleiben pozostawać w łóżku, nie wstawać; liegen lassen nie ruszać, nie dotykać, zostawiać; im Krankenhaus liegen leżeć w szpitalu; dieser Ort liegt in Spanien/am Rhein ta miejscowość leży w Hiszpanii/nad Renem; auf dem Tisch liegt ein Buch na stole leży książka; auf den Bergen liegt Schnee w górach leży śnieg; das Originalschreiben liegt in Stuttgart oryginał pisma znajduje się w Stuttgardzie; das Zimmer liegt zur Straße pokój jest położony od strony ulicy; im Hafen liegen stać w porcie, cumować w porcie; das Essen liegt mir schwer im Magen jedzenie zalega mi w żołądku; auf dem ersten Platz liegen zajmować pierwsze miejsce; in Führung liegen być na prowadzeniu; das liegt in der Zukunft to kwestia przyszłości, to kwestia czasu; der Gedanke liegt nahe, dass... przen. nasuwa się myśl, że...; näher liegen przen. być oczywistym; an jemandem/etwas liegen zależeć od kogoś/czegoś; das liegt daran, ob... to zależy od tego, czy...
liegt czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika liegen
fernliegen czasownik liegt fern, lag fern, hat ferngelegen; es liegt mir fern daleki jestem od tego; fernliegend odległy, oddalony
anliegen czasownik liegt an, lag an, hat angelegen być obcisłym, przylegać, przen. pozostawać do załatwienia; es liegt mir daran zależy mi na tym
vorliegen czasownik liegt vor, lag vor, hat vorgelegen zachodzić, być założonym, być w rękach, istnieć, być, ukazywać się; es liegt kein Grund vor brak powodu; es liegen keine Beweise vor nie ma żadnych dowodów; hier muss ein Irrtum vorliegen tu musiała zajść pomyłka
beiliegen czasownik liegt bei, lag bei, hat beigelegen być załączonym
worin przysłówek w czym, na czym, gdzie; worin liegt das Problem w czym tkwi problem
obliegen czasownik obliegt/dawn. liegt ob, oblag/dawn. lag ob, hat oblegen/dawn. obgelegen być obowiązkiem, być powinnością; das obliegt ihr to jest jej obowiązkiem; der Kunst obliegen dawn. oddawać się sztuce
Entscheidung die (PL die Entscheidungen) decyzja, roztrzygnięcie, orzeczenie, postanowienie; eine Entscheidung treffen podejmować decyzję; die Entscheidung liegt bei dir decyzja należy do ciebie
betten czasownik bettet, bettete, hat gebettet kłaść (do łóżka); wie man sich bettet, so liegt man jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz
brachliegen czasownik liegt brach, lag brach, hat brachgelegen leżeć odłogiem, nie być wykorzystywanym
Infanterie die (PL die Infanterien) mil. piechota; feindliche Infanterie liegt im Nachbardorf wroga piechota stacjonuje w sąsiedniej wsi
ausliegen czasownik liegt aus, lag aus, hat ausgelegen być wyłożonym (towar), być zarzuconym (sieci)
Polen (das) (nur Singular) geo. Polska; in Polen w Polsce; ich komme aus Polen pochodzę z Polski; Polen liegt in Europa Polska leży w Europie; Republik Polen Rzeczpospolita Polska; dann ist Polen offen! pot. teraz się zacznie!
unterliegen czasownik liegt unter, lag unter, hat untergelegen być podłożonym, leżeć pod; (unterliegt, unterlag, ist unterlegen) ulegać, podlegać; es unterliegt keinem Zweifel, dass... nie ulega wątpliwości, że...; einer Strafe unterliegen podlegać karze; der Kontrolle unterliegen podlegać kontroli
Bereich der/das (PL die Bereiche) obszar, zakres, zasięg, obręb, zakres władzy, kompetencja, dziedzina; der Bereich um den Äquator obszar wokół równika; das Grundstück liegt im Bereich der Stadt działka leży na obszarze miasta; der politische/soziale Bereich sfera polityczna/socjalna
Hund der (PL die Hunde) pies; da liegt der Hund begraben przen. tu jest pies pogrzebany; mit dem Hund Gassi gehen pot. wyprowadzać psa na spacer; das ist ein dicker Hund! pot. tego już za wiele!, to szczyt wszystkiego!
Luft die (PL die Lüfte) powietrze; verschmutzte Luft zanieczyszczone powietrze; frische Luft świeże powietrze; Luft anhalten wstrzymać oddech; in die Luft gehen pot. zdenerwować się; jemanden wie Luft behandeln traktować kogoś jak powietrze; die Luft ist sauber powietrze jest czyste / w pobliżu nie ma żadnej niepożądanej osoby; etwas liegt in Luft pot. coś wisi w powietrzu; sich in Luft lösen pot. rozpłynąć się w powietrzu
herumliegen czasownik liegt herum, lag herum, hat herumgelegen leżeć naokoło w nieładzie, pot. wylegiwać się den ganzen Tag auf dem Bett cały dzień w łóżku; er lässt immer alles herumliegen on zawsze pozostawia wszystko w nieładzie
Durchschnitt der (PL die Durchschnitte) mat. średnia, przeciętna, przekrój; im Durchschnitt przeciętnie; über/unter dem Durchschnitt liegen sytuować się powyżej/poniżej średniej; der gewogene Durchschnitt średnia ważona; den Durchschnitt ermitteln ustalać średnią; der Durchschnitt seiner Zensuren liegt bei 3,1 średnia jego ocen wynosi 3,1; der Durchschnitt von 5 und 7 ist 6 średnia z 5 i 7 wynosi 6; den Durchschnitt eines Hauses zeichnen rysować przekrój domu
Zunge die (PL die Zungen) anat. język, zool. ozór, icht. sola; auf der Zunge zergehen rozpływać się w ustach; eine belegte Zunge obłożony język; sich (DAT) auf die Zunge beißen także przen. ugryźć się w język; es liegt/schwebt mir auf der Zunge przen. mam to na końcu języka
flachliegen czasownik liegt flach, lag flach, hat/płd-niem. austr. ist flachgelegen pot. leżeć chorym, być przykutym do łóżka
aufliegen czasownik liegt auf, lag auf, ist aufgelegen leżeć (na czymś), być wyłożonym; (hat aufgelegen) sich auflegen nabawić się odleżyn, odleżeć się
gegenüberliegen czasownik liegt gegenüber, lag gegenüber, hat gegenübergelegen leżeć naprzeciwko, być położonym naprzeciwko
Kürze die (PL die Kürzen) krótkość, zwięzłość; in der Kürze liegt die Würze przen. mało słów, dużo treści, lepiej krótko i na temat
Straße die (PL die Straßen) ulica, droga; über die Straße gehen przechodzić przez ulicę; etwas über die Straße verkaufen sprzedawać coś na wynos; er liegt/sitzt auf der Straße pot. on jest bez dachu nad głową, on jest bezdomny, on jest bezrobotny; die Straße von Gibraltar/Hormus geo. Cieśnina Giblartarska/cieśnina Ormuz
rumliegen czasownik liegt rum, lag rum, hat rumgelegen pot. leżeć naokoło w nieładzie, pot. wylegiwać się den ganzen Tag auf dem Bett cały dzień w łóżku; er lässt immer alles rumliegen on zawsze pozostawia wszystko w nieładzie
Problem das (PL die Probleme) problem, zagadnienie, kłopot; kein Problem! nie ma problemu, nie ma sprawy!; vor einem Problem stehen stać przed problemem; das ist nicht mein Problem to nie mój problem; ein Problem in Angriff nehmen zająć się problemem; worin besteht/liegt das Problem? w czym jest problem/kłopot?, w czym tkwi problem/kłopot?; Probleme bekommen wpaść w kłopoty

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
tym samym, dziwne, ojczym, Betriebswirt, hüpfen, netterweise, klicken, Polen, ausplappern, Währung, wenige, verpetzt, konferencja, dodanie, Ärgernis, schweizerisch, wobec, rozliczenie, Schmerzen, pojutrze, zaspać, cały czas, Sachkunde, włamywacz, spektrum, naturell

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 03-06-2024 00:19


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków