SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Auferstehung - zmartwychwstanie
die Auferstehungsmesse - msza rezurekcyjna
das Leiden Christi - Męka Pańska
frohe Ostern! - wesołych świąt Wielkiejnocy!
der Gründonnerstag - Wielki Czwartek
der Karfreitag - Wielki Piątek
die Karwoche - Wielki Tydzień
das Osterei - pisanka, jajko wielkanocne
das Osterfrühstück - śniadanie wielkanocne
der Osterkorb - koszyk ze święconką
das Osterlamm - baranek wielkanocny
der Ostermontag - lany poniedziałek
der Ostersonntag - Niedziela Wielkanocna
der Palmsonntag - Niedziela Palmowa
Triduum Sacrum - triduum paschalne

 
Ahnung die (PL die Ahnungen) przeczucie, wyobrażenie, pojęcie; keine Ahnung! nie mam pojęcia!
alle zaimek wszyscy, wszystkie; alle Kollegen/Kolleginnen wszyscy koledzy/wszystkie koleżanki; alle, die... wszyscy, którzy...; przymiotnik pot. wykończony, wyczerpany; ich bin total alle jestem wykończony; es ist alle skończyło się, nie ma; die Seife ist alle mydło się skończyło
Atmosphäre die (PL die Atmosphären) atmosfera; die Atmosphäre der Venus atmosfera Wenus; der Satellit verglühte beim Wiedereintritt in die Atmosphäre satelita spalił się przy ponownym wejściu w atmosferę; eine kühle/angespannte Atmosphäre przen. chłodna/napięta atmosfera; eine Atmosphäre des Vertrauens przen. atmosfera zaufania; diese Stadt hat keine Atmosphäre przen. to miasto nie ma klimatu
basteln czasownik bastelt, bastelte, hat gebastelt majsterkować; er bastelt gern on chętnie majsterkuje; selbst gebastelt samodzielnie wykonany
bedeuten czasownik bedeutet, bedeutete, hat bedeutet znaczyć, oznaczać, symbolizować, wróżyć, zwiastować, mieć znaczenie, dawać do zrozumienia; was bedeutet dieses Wort? co znaczy to słowo?; das hat nichts zu bedeuten to nie ma znaczenia
Beweismaterial das (nur Singular) materiał dowodowy; Vernichtung von Beweismaterial prawn. niszczenie materiału dowodowego
brummen czasownik brummt, brummte, hat gebrummt mruczeć, warczeć, ryczeć, bzyczeć, buczeć, nucić, fałszować, mamrotać, bąknąć, pot. siedzieć w mamrze; vor sich (AKK) hin brummen mamrotać pod nosem; in den Bart brummen mamrotać pod nosem; der Bär brummt niedźwiedź ryczy; mir brummt der Schädel/Kopf przen. huczy mi w głowie; das Brummen der Motoren pomruk silników; eine Hummel brummt durch das Zimmer trzmiel bzyczy przez pokój; er brummte, er habe keine Lust bąknął, że nie ma ochoty; die Wirtschaft brummt pot. gospodarka przeżywa rozkwit
dagegen przysłówek przeciw temu, przeciwko temu, w porównaniu z, wobec, w zamian, w przeciwieństwie (do czegoś); spójnik natomiast, zaś; dagegen sein, dass... być przeciw temu, żeby...; hoffentlich hast du nichts dagegen mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko temu; sie sprach fließend Französisch, dagegen konnte sie kein Englisch płynnie mówiła po francusku, natomiast nie znała angielskiego
danken czasownik dankt, dankte, hat gedankt dziękować; danke! dziękuję!; nichts zu danken! nie ma za co!
deren zaimek tej, tych, której, których, ich; die Kinder, deren Katze... dzieci, których kot...; ich habe deren nicht viele nie mam ich wiele
doch przysłówek, spójnik, partykuła jednak, lecz, jednakże, przecież, ależ; er tat alles, um rechtzeitig fertig zu sein, doch es gelang ihm nicht robił wszystko, aby być gotowym na czas, ale mu to nie wyszło; ich muss schon nach Hause, es ist doch schon sehr spät muszę wracać do domu, jest już bardzo późno; - haben Sie kein Auto? - doch, ich habe eins - nie ma pan samochodu? - ależ nie, mam
Dorn der (PL die Dornen) cierń, kolec; keine Rose ohne Dornen nie ma róży bez kolców; jemandem ein Dorn im Auge sein przen. być komuś solą w oku; (PL die Dorne) tech. sworzeń, trzpień
ebensowenig przysłówek równie mało
Ehegattensplitting das (nur Singular) wspólne opodatkowanie małżonków
eigentlich przymiotnik, przysłówek właściwy, prawdziwy, rzeczywisty, faktyczny, pierwotny, właściwie, zazwyczaj; die eigentliche Bedeutung eines Wortes właściwe znaczenie słowa; er heißt eigentlich Miller on w rzeczywistości nazywa się Miller; ich habe eigentlich keine Zeit właściwie to nie mam czasu; wie alt bist du eigentlich? ile ty masz właściwie lat?
Eingang der (PL die Eingänge) wejście, wstęp, dostęp, dojście, prawn. nadejście, złożenie, wpłynięcie der Klage bei Gericht pozwu do sądu; kein Eingang! wejścia nie ma!
Erfüllung die (nur Singular) spełnienie, wykonanie, ziszczenie się, sprawdzenie się; in Erfüllung gehen spełniać się, ziszczać się; die Erfüllung der Träume spełnienie marzeń; Erfüllung Zug um Zug prawn. spełnienie z ręki do ręki
ersetzbar przymiotnik wymienny, zamienny, dający się zastąpić; jeder Mensch ist ersetzbar nie ma ludzi niezastąpionych
Fernsehen das (nur Singular) telewizja; im Fernsehen übertragen transmitować w telewizji; etwas kommt im Fernsehen pot. coś leci w telewizji; sie arbeitet beim Fernsehen ona pracuje w telewizji; das Fernsehen brachte ein Interview mit dem Minister telewizja nadała wywiad z ministrem; das Spiel wird vom Fernsehen aufgezeichnet mecz będzie rejestrowany przez telewizję; wir haben kein Fernsehen pot. nie mamy telewizora
Fruchtkaltschale die (PL die Fruchtkaltschalen) zimna zupa owocowa, kisiel (nie jest to ścisłe tłumaczenie, nie ma w języku niemieckim dokładnego odpowiednika)
Führung die (nur Singular) prowadzenie, zarządzanie, kierowanie, kierownictwo, przywództwo, sprawowanie, prowadzenie się; die Führung eines Betriebes übernehmen obejmować kierownictwo przedsiębiorstwa; unter jemandes Führung pod czyimś kierownictwem; wegen guter Führung auf Bewährung entlassen zwalniać warunkowo za dobre sprawowanie; (PL die Führungen) zwiedzanie, oprowadzanie; täglich finden Führungen durch den Dom statt codziennie ma miejsce oprowadzanie po katedrze
geben czasownik gibt, gab, hat gegeben dawać, dać jemandem etwas (AKK) komuś coś; nadawać, podawać; es gibt... jest... (Singular) / są... (Plural); wann gibt es Essen? kiedy będzie jedzenie?; in Druck geben oddawać do druku; sich natürlich geben zachowywać się naturalnie; jemandem Schuld geben przypisywać komuś winę; ein gutes Beispiel geben dawać dobry przykład; das gibt es doch nicht! pot. nie ma mowy!, nie wierzę!
gegen przyimek + AKK przeciw, przeciwko, około; gegen jemanden/etwas sein być przeciwko komuś/czemuś; ich habe nichts gegen ihn nie mam nic przeciw niemu; gegen den Strom pod prąd; gegen die Sonne schauen patrzeć pod słońce; das ist gegen das Gesetz to jest sprzeczne z prawem; gegen die Tür schlagen walić w drzwi; gegen die Wand o ścianę; gegen Kaution za kaucją; der Regen klatscht gegen das Fenster deszcz stuka w okno; gegen Ende der Vorstellung pod koniec przedstawienia
gerne przysłówek (lieber, am liebsten) chętnie; etwas gerne tun lubić coś robić; jemanden gerne haben lubić kogoś; gerne gesehen mile widziany; voll gerne! nie ma za co!, proszę bardzo!
geschehen czasownik geschieht, geschah, ist geschehen wydarzać się, zdarzać się, stać się; als ob nichts geschehen wäre jak gdyby nic się nie stało; etwas geschehen lassen pozwalać na coś, tolerować coś; gern geschehen! nie ma za co!
handeln czasownik handelt, handelte, hat gehandelt działać, postępować, handlować, prowadzić handel, obchodzić się, traktować, omawiać; richtig handeln postępować słusznie; von/über etwas handeln traktować o czymś; es handelt sich um... chodzi o...; bei diesen Symptomen handelt es sich nicht um eine wirkliche Grippe przy tych symptomach nie mamy tak naprawdę do czynienia z grypą; bei der Anruferin handelte es sich um meine Schwester dzwoniącą okazała się moja siostra; mit etwas handeln handlować czymś
handgemalt przymiotnik ręcznie malowany
Heiratsanzeige die (PL die Heiratsanzeigen) zawiadomienie o ślubie, ogłoszenie matrymonialne
Heiratsvermittlung die (PL die Heiratsvermittlungen) kojarzenie małżeństw, biuro matrymonialne
hinzufügen czasownik fügt hinzu, fügte hinzu, hat hinzugefügt uzupełniać, dodawać (komentarz); ich habe nichts hinzuzufügen nie mam nic do dodania; einer Sache (DAT) etwas hinzufügen dodawać coś do czegoś
infinitesimal przymiotnik mat. nieskończenie mały
kein zaimek żaden; ich habe keine Zeit nie mam czasu; kein Wort ani słowa
Konkursverwaltung die (PL die Konkursverwaltungen) prawn. zarządzanie masą upadłościową
Lagerabbau der (nur Singular) redukcja składu magazynu, opróżnienie magazynu
Lagerraum der (PL die Lagerräume) pomieszczenie magazynowe, skład
Lagerunterhaltung die (nur Singular) utrzymywanie magazynu
leicht przymiotnik, przysłówek lekki, łatwy, prosty, nieskomplikowany, lekko strawny, lekko, łatwo, prosto; leichte Artillerie lekka artyleria; leichte Musik/Unterhaltung lekka muzyka/rozrywka; leichte Kost lekkostrawna dieta; das kann man leicht lernen tego można się łatwo nauczyć; die Maschine ist leicht zu bedienen ta maszyna jest łatwa w obsłudze; eine leichte Arbeit lekka praca; sie hatte es nicht leicht mit ihrem Mann ona nie ma łatwo ze swoim mężem; einen leichten Gang haben mieć lekki krok; die Frage ist nicht leicht zu beantworten nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie; etwas ist leicht löslich coś jest łatwo rozpuszczalne; er hat einen leichten Akzent on ma lekki akcent
Luft die (PL die Lüfte) powietrze; verschmutzte Luft zanieczyszczone powietrze; frische Luft świeże powietrze; Luft anhalten wstrzymać oddech; in die Luft gehen pot. zdenerwować się; jemanden wie Luft behandeln traktować kogoś jak powietrze; die Luft ist sauber powietrze jest czyste / w pobliżu nie ma żadnej niepożądanej osoby; etwas liegt in Luft pot. coś wisi w powietrzu; sich in Luft lösen pot. rozpłynąć się w powietrzu
Massenbedarf der (nur Singular) ekon. zapotrzebowanie masowe
Massenspeichergerät das (PL die Massenspeichergeräte) infor. urządzenie pamięci masowej, masowe urządzenie magazynujące
Masseuse die (PL die Masseusen) masażystka (w salonie masażu)
Mathematikaufgabe die (PL die Mathematikaufgaben) zadanie matematyczne
Mutterschutzgesetz das (PL die Mutterschutzgesetze) ustawa o ochronie macierzyństwa
Problem das (PL die Probleme) problem, zagadnienie, kłopot; kein Problem! nie ma problemu, nie ma sprawy!; vor einem Problem stehen stać przed problemem; das ist nicht mein Problem to nie mój problem; ein Problem in Angriff nehmen zająć się problemem; worin besteht/liegt das Problem? w czym jest problem/kłopot?, w czym tkwi problem/kłopot?; Probleme bekommen wpaść w kłopoty
Rechenoperation die (PL die Rechenoperationen) operacja arytmetyczna, działanie matematyczne
Rede die (PL die Reden) mowa, przemówienie; eine Rede halten wygłaszać mowę, wygłaszać przemówienie; die Rede ist von... mowa o...; wovon ist die Rede? o czym mowa?; das ist nicht der Rede wert nie warto o tym mówić; davon kann keine Rede sein! nie ma mowy!
Rose die (PL die Rosen) bot. róża, med. róża przyranna; eine blühende/duftende kwitnąca/pachnąca róża; eine weiße/gelbe/rote Rose biała/żółta/czerwona róża; ein Strauß Rosen bukiet róż; jemandem Rosen schenken podarować komuś róże; nicht auf Rosen gebettet sein przen. nie mieć życia usłanego różami; keine Rose ohne Dornen nie ma róży bez kolców
schon przysłówek już, owszem; schon deshalb już z tego powodu; intensyfikator wie heißt sie schon? jakże się ona nazywa?; schon gut dobrze, już dobrze; schon wieder znowu; schon gut! nie ma o czym mówić!, już dobrze!
seinesgleichen zaimek taki jak on, podobny do niego; er hat nicht seinesgleichen nie ma sobie równego; er und seinesgleichen on i jemu podobni
Sorge die (PL die Sorgen) troska, zmartwienie, kłopot, utrapienie, niepokój; sich Sorgen machen troskać się, martwić się, niepokoić się; für etwas Sorge tragen troszczyć się o coś, dbać o coś; keine Sorge! nie martw się, nie martwcie się!; Sorge bereiten martwić
spaßen czasownik spaßt, spaßte, hat gespaßt żartować; mit ihm ist nicht zu spaßen z nim nie ma żartów
Speicherraum der (PL die Speicherräume) pomieszczenie magazynowe, schowek
überdies przysłówek poza tym, oprócz tego, nadto, ponadto; ich habe keine Zeit, und überdies fehlt mir das Geld nie mam czasu, a poza tym brakuje mi pieniędzy
überhaupt przysłówek w ogóle, właściwie, wcale; was soll das überhaupt? co to właściwie ma znaczyć?; ich habe überhaupt keine Zeit w ogóle nie mam czasu; überhaupt nichts w ogóle nic, zupełnie nic; und überhaupt, ... ponadto...; wer hat dir das überhaupt gesagt? kto ci to w ogóle powiedział; wenn überhaupt, dann... jeśli w ogóle, to...
Ursache die (PL die Ursachen) przyczyna, powód; keine Ursache! nie ma za co!, to drobiazg!
vaterlos przymiotnik nie mający ojca, bez ojca
Vermögensaufstellung die (PL die Vermögensaufstellungen) oświadczenie majątkowe
Vermögensbildung die (PL die Vermögensbildungen) tworzenie majątku
Vermögensverschleierung die (PL die Vermögensverschleierungen) prawn. zatajenie majątku
Vermögensverwaltung die (PL die Vermögensverwaltungen) administrowanie majątkiem, zarządzanie majątkiem
Volksverhetzung die (PL die Volksverhetzungen) podburzanie mas
vorliegen czasownik liegt vor, lag vor, hat vorgelegen zachodzić, być założonym, być w rękach, istnieć, być, ukazywać się; es liegt kein Grund vor brak powodu; es liegen keine Beweise vor nie ma żadnych dowodów; hier muss ein Irrtum vorliegen tu musiała zajść pomyłka
wegdenken czasownik denkt weg, dachte weg, hat weggedacht; sich wegdenken wyobrażać sobie, że czegoś nie ma; das Internet ist aus unserer Zeit nicht mehr wegzudenken nie można wyobrazić sobie naszych czasów bez Internetu
weilen czasownik weilt, weilte, hat geweilt przebywać, gościć, bawić; er weilt nicht mehr unter den Lebenden nie ma go już wśród żyjących
Werkstoffprüfung die (PL die Werkstoffprüfungen) badanie tworzyw, badanie materiałów
Werkzeug das (PL die Werkzeuge) narzędzie; es mit einem Werkzeug versuchen wypróbować narzędzie; welchem Zweck dient dieses Werkzeug? jakie zastosowanie ma to narzędzie?
Zeit die (PL die Zeiten) czas, pora, okres, epoka; ich habe keine Zeit mehr nie mam już czasu; Zeit gewinnen zyskać na czasie; sich (DAT) Zeit lassen nie spieszyć się, nie kwapić się; von Zeit zu Zeit od czasu do czasu, raz na jakiś czas; eine Zeit lang przez pewien czas; mitteleuropäische Zeit czas środkowoeuropejski; in guten wie in schlechten Zeiten na dobre i na złe; das waren noch Zeiten! to były czasy!; die ganze Zeit über przez cały czas
Zukunft die (PL die Zukünfte, mst Singular) przyszłość, jęz. forma czasu przyszłego; in Zukunft w przyszłości; das hat keine Zukunft to nie ma przyszłości; abwarten, was die Zukunft bringt czekać, co przyniesie przyszłość; eine unsichere/ungewisse Zukunft niepewna przyszłość; auf eine bessere Zukunft hoffen mieć nadzieję na lepszą przyszłość; Zukunft in düsteren Farben malen przedstawiać przyszłość w ciemnych barwach
zusammenhangslos przymiotnik, przysłówek nie mający związku, bez związku
Zweck der (PL die Zwecke) cel, przeznaczenie, zastosowanie; zu diesem Zweck w tym celu; es hat keinen Zweck to bez sensu; etwas seinem Zweck entsprechend verwenden stosować coś zgodnie z przeznaczeniem; welchem Zweck dient dieses Gerät? jakie zastosowanie ma to urządzenie?; der Zweck heiligt die Mittel cel uświęca środki
Materialermüdung die (nur Singular) tech. zmęczenie materiału
Rätselraten das (nur Singular) rozwiązywanie zagadek, rozwiązywanie krzyżówek, zgadywanie; ich habe keine Lust zum Rätselraten! nie mam ochoty na zgadywanie!
Ehegattennachzug der (PL die Ehegattennachzüge) sprowadzenie małżonka do kraju
Vermögensaneignung die (PL die Vermögensaneignungen) zawłaszczenie majątku, przywłaszczenie majątku
herbeisehnen czasownik sehnt herbei, sehnte herbei, hat herbeigesehnt tęsknie marzyć jemanden/etwas o kimś/czymś, czekać z tęsknotą
geschweige spójnik a co dopiero, nie mówiąc już o; sie haben nicht einmal Geld zum Leben, geschweige (denn) für ein Auto nie mają pieniędzy nawet na życie, a co dopiero na samochód
Magnetresonanztomographie die (PL die Magnetresonanztomographien) med. obrazowanie magnetyczno-rezonansowe
aufschaukeln czasownik schaukelt auf, schaukelte auf, hat aufgeschaukelt rozkołysać się, wpadać w kołysanie/oscylację; beim Bremsen schaukelt sich das Fahrzeug auf przy hamowaniu samochód wpada w kołysanie; die Erregung der Massen schaukelte sich immer mehr auf przen. wzburzenie mas wzmagało się
Ehegattenbesteuerung die (nur Singular) opodatkowanie małżonków

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
nie ma, Streit, Waise, martwa natura, fossil, Säugetier, Reptil, Amphibie, Hagebutte, Knochenfisch, nasze, einteilen, Nervenfaser, Nervenstrang, Wüstling, Schatz, genüsslich, genussfreudig, nałóg, równowaga, Wirbeltier, abspalten, olfaktorisch, Männchen, ergiebig, budowla

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 23-03-2024 09:28


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków