SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Bisam - Piżmowiec
Frau Filifjonk - Filifionka
Hatifnatten - Hatifnatowie
Hemul - Paszczak
Homsa - Homek
Kleine My - Mała Mi
Mumin - Muminek
die Muminfamilie - rodzina Muminków
Muminmama - Mama Muminka
Muminpapa - Tatuś Muminka
das Mumintal - Dolina Muminków
Mumrik - Włóczykij
Schnüferl - Ryjek
Snork - Migotek
Snorkfräulein - Panna Migotka

 
stand czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika stehen
standhalten czasownik hält stand, hielt stand, hat standgehalten opierać się, wytrzymywać
Fels der (GEN des Felsens, PL die Felsen) lit. skała; er stand da wie ein Fels stał tam nieporuszony jak skała; (GEN des Fels/Felses, nur Singular) skały; der nackte Fels nagie skały; brüchiger Fels kruche skały
feststehen czasownik steht fest, stand fest, hat festgestanden być pewnym, mocno stać na nogach
gegenüberstehen czasownik steht gegenüber, stand gegenüber, hat gegenübergestanden stać naprzeciw; einem Problem gegenüberstehen stać wobec zagadnienia, być konfrontowanym z problemem; jemandem/etwas positiv/negativ gegenüberstehen być pozytywnie/negatywnie nastawionym do kogoś/czegoś; einer Sache (DAT) ratlos gegenüberstehen być wobec czegoś bezradnym; jemandem wohlwollend gegenüberstehen odnosić się życzliwie do kogoś
nachstehen czasownik steht nach, stand nach, hat nachgestanden nie dorównywać, ustępować; jemandem an Intelligenz/Redegewandtheit nicht nachstehen dorównywać komuś inteligencją/elokwencją
beistehen czasownik steht bei, stand bei, hat beigestanden pomagać, wspierać jemandem komuś/kogoś
dastehen czasownik steht da, stand da, hat dagestanden stać, pozostawać, znajdować się; ohne Mittel dastehen pozostawać bez środków do życia; allein dastehen być odosobnionym, żyć samotnie; schweigend dastehen stać w milczeniu; schlecht dastehen lassen źle wypaść, stawiać się w złym świetle
Nummer die (PL die Nummern) numer, liczba; laufende Nummer numer porządkowy; die Nummer auf der Adresse stimmt nicht numer domu w adresie się nie zgadza; der Artikel stand in der letzten Nummer ten artykuł był w ostatnim numerze; haben Sie den Pullover eine Nummer größer? mają Państwo sweter o rozmiar większy?; die Band wird im heutigen Konzert einige beliebte ältere Nummern spielen zespół zagra podczas dzisiejszego koncertu kilka ulubionych starych numerów; eine Nummer schieben pot. mieć z kimś szybki numerek
drinstehen czasownik steht drin, stand drin, hat/austr. płd-niem. szwajc. ist dringestanden znajdować się in etwas (DAT) w czymś
aufstehen czasownik steht auf, stand auf, ist aufgestanden wstawać; vom Tisch/Stuhl aufstehen wstawać od stołu/z krzesła; aus dem Bett aufstehen wstawać z łóżka; früh aufstehen wcześnie wstawać; gegen jemanden aufstehen powstawać przeciw komuś, buntować się przeciw komuś; (hat aufgestanden) stać otworem (drzwi)
vorstehen czasownik steht vor, stand vor, hat / austr. szwajc. ist vorgestanden wystawać, sterczeć, kierować, zarządzać, zawiadywać, być naczelnikiem
Zeitung die (PL die Zeitungen) gazeta, dziennik; die heutige Zeitung gazeta codzienna, dziennik; die Zeitung von gestern wczorajsza gazeta; eine Zeitung herausgeben wydawać gazetę; die Zeitung lesen czytać gazetę; eine Zeitung abonnieren/subskribieren prenumerować gazetę; etwas aus der Zeitung erfahren dowiedzieć się czegoś z gazety; für eine Zeitung schreiben pisać do gazety; bei einer Zeitung arbeiten pracować w redakcji gazety; es stand in der Zeitung, dass... w gazecie pisano, że...
begrüßen czasownik begrüßt, begrüßte, hat begrüßt witać, pozdrawiać, przyjmować pozytywnie, szwajc. radzić się, zasięgać rady; er stand auf, um den Freund zu begrüßen wstał, żeby powitać przyjaciela; die Kinder begrüßen den ersten Schnee mit großem Freudengeschrei przen. dzieci witają śnieg wielkimi okrzykami radości; jemandes Entschluss begrüßen popierać/pozytywnie przyjmować czyjąś decyzję; ich begrüße es sehr, dass... bardzo popieram, że...; es ist zu begrüßen, dass... godne pochwały jest to, że...
ausstehen czasownik steht aus, stand aus, hat ausgestanden wytrzymywać, znosić, cierpieć; jemanden nicht ausstehen können nie cierpieć kogoś, nie znosić kogoś; (ist ausgestanden) brakować, zalegać; Zahlungen stehen noch aus wpłat jeszcze nie dokonano
umstehen czasownik umsteht, umstand, hat umstanden stać naokoło jemanden/etwas kogoś/czegoś, obstępować; steht um, stand um, ist umgestanden reg. austr. pot. odstępować, odchodzić na bok, padać, zdychać
kopfstehen czasownik steht kopf, stand kopf, hat/austr. ist kopfgestanden stać na głowie, pot. być zaskoczonym
bereitstehen czasownik steht bereit, stand bereit, hat bereitgestanden być do dyspozycji
stillstehen czasownik steht still, stand still, hat stillgestanden tech. stać nieruchomo, być nieczynnym, być wyłączonym, stać, zatrzymać się; stillgestanden! mil. baczność!
zustehen czasownik steht zu, stand zu, hat zugestanden przysługiwać, należeć się, mieć prawo, wolno komuś
bevorstehen czasownik steht bevor, stand bevor, hat bevorgestanden zanosić się na coś, nadchodzić
anstehen czasownik steht an, stand an, hat angestanden stać w kolejce, wahać się, czekać na załatwienie, wypadać, uchodzić; nach Brot anstehen stać po chleb; anstehen lassen odsuwać, nie załatwiać; das steht dir nicht an tego nie wypada ci robić; etwas anstehen lassen odkładać coś, zwlekać z czymś
durchstehen czasownik steht durch, stand durch, hat durchgestanden przetrzymywać, wytrzymywać; Qualen durchstehen wytrzymywać męki; etwas durchstehen sprostać czemuś, wytrzymać coś, poradzić sobie z czymś
strammstehen czasownik steht stramm, stand stramm, hat strammgestanden stać prosto
entgegenstehen czasownik steht entgegen, stand entgegen, hat entgegengestanden stać na przeszkodzie einer Sache (DAT) czemuś
hervorstehen czasownik steht hervor, stand hervor, hat hervorgestanden wystawać, sterczeć
hüllenlos przymiotnik, przysłówek bez okrycia, bez osłonek, żart. nagi, nago; hüllenlos stand sie vor ihm stała przed nim nago
einstehen czasownik steht ein, stand ein, hat eingestanden zaręczać für jemanden za kogoś
Stand der (PL die Stände) miejsce, stoisko, stan, pozycja, klasa społeczna, stan konta, stan meczu; nach Stand der Dinge według stanu rzeczy; der Stand der Ermittlungen stan śledztwa; auf dem aktuellen Stand sein być na bieżąco; etwas zu Stande bringen poradzić sobie z czymś; nicht zu Stande kommen nie dojść do skutku
heutig przymiotnik dzisiejszy; die heutige Zeitung dzisiejsza gazeta; für den heutigen Abend na dzisiejszy wieczór; mit dem heutigen Datum z dzisiejszą datą; in der heutigen Zeit w dzisiejszych czasach; der heutige Stand der Forschung obecny stan badań

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
melken, SSD-Festplatte, umfallen, Gehalt, Mühe, überlegen, unsichtbar, rechtzeitig, Erweiterungskarte, durchstreichen, nurkowanie, greifen, inspirujący, beschäftigt, beantragen, durchschauen, satysfakcjonujący, anfassen, seine, farba, Abstieg, gryka, przesiadka, durchschlafen, absagen, beenden

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 18-02-2024 12:28


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków