SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
Wort das (PL die Wörter oder die Worte) wyraz, słowo, słówko; Wort für Wort słowo w słowo; das ist mein letztes Wort to moje ostatnie słowo; das letzte Wort behalten przen. mieć ostatnie słowo; jemandem sein Wort geben dawać komuś swoje słowo; mit anderen Worten innymi słowy; eine Summe in Worten schreiben napisać sumę słownie; ich komme nicht auf das Wort nie mogę znaleźć tego słowa, to słowo nie przychodzi mi do głowy
Ausdruck der (PL die Ausdrücke) wyraz, wyrażenie, sformułowanie; der (PL die Ausdrucke) wydruk; etwas zum Ausdruck bringen wyrazić coś
Lexem das (PL die Lexeme) jęz. leksem, wyraz
Vokabel die (PL die Vokabeln) słowo, wyraz (z obcego języka)
Simplex das (PL die Simplexe/Simplizia) jęz. wyraz prosty, wyraz niezłożony
Erbwort das (PL die Erbwörter) jęz. wyraz odziedziczony, rdzenny wyraz języka rodzimego
Ehrung die (PL die Ehrungen) honorowanie, czczenie, wyraz szacunku
entlehnen czasownik entlehnt, entlehnte, hat entlehnt zapożyczać, przejmować; einen Ausdruck entlehnen zapożyczać wyraz, wyrażenie
Tabuwort das (PL die Tabuwörter) wyraz tabu
entmutigen czasownik entmutigt, entmutigte, hat entmutigt zniechęcać jemanden von etwas kogoś do czegoś; sich nicht entmutigen lassen nie dać się zniechęcić; entmutigender Gesichtsausdruck zniechęcający wyraz twarzy
Tafel die (PL die Tafeln) tablica, tabela, austr. szwajc. znak drogowy, tech. tablica rozdzielcza, miejsce charytatywnego rozdawania niesprzedanych artykułów spożywczych lub posiłków; ein Wort an die Tafel schreiben pisać wyraz na tablicy; eine Tafel der natürlichen Logarithmen tablica logarytmów naturalnych; eine Tafel Schokolade tabliczka czekolady; eine festlich geschmückte Tafel lit. stół biesiadny
Wortungetüm das (PL die Wortungetüme) długie niezrozumiałe słowo, wyraz kobyła
äußerst przysłówek zupełnie, skrajnie, niezmiernie, nad wyraz
ganz przymiotnik, przysłówek cały, zupełny, nienaruszony, pełny, całkiem, całkowicie, kompletnie, zupełnie, bardzo, nad wyraz; den ganzen Tag cały dzień; mit ganzer Kraft z całej siły; ganze Jahre całe lata; in ganz Europa w całej Europie; ganz und gar kompletnie, zupełnie; eine ganz fremde Frau całkiem obca kobieta; im Ganzen war ich viermal hier w sumie byłem tutaj cztery razy; ganz im Gegenteil wprost przeciwnie; es ist ganz wichtig to bardzo ważne
Zusammensetzung die (PL die Zusammensetzungen) złożenie, montaż, skład, struktura, jęz. wyraz złożony, złożenie; die (nur Singular) zestawienie, zestaw
schwierig przymiotnik, przysłówek trudny, z trudnościami; eine schwierige Aufgabe trudne zadanie; ein schwieriger Fall trudny przypadek; sie befindet sich in einer äußerst schwierigen Lage ona znajduje się w nad wyraz trudnej sytuacji; ein schwieriger Mensch człowiek o trudnym charakterze
Verneinungswort das (PL die Verneinungswörter) jęz. wyraz przeczący, negacja
Schmähwort das (PL die Schmähworte) obelżywe słowo, obelżywy wyraz
Gesichtsausdruck der (PL die Gesichtsausdrücke) wyraz twarzy
Ableitung die (PL die Ableitungen) odprowadzenie, mat. pochodna, jęz. derywacja, derywat, wyraz pochodny
überaus przysłówek nader, nad wyraz, nadzwyczaj
Lehnwort das (PL die Lehnwörter) wyraz zapożyczony
trennen czasownik trennt, trennte, hat getrennt rozdzielać, dzielić, przerywać połączenie; sich trennen rozstawać się; etwas/jemanden von etwas/jemandem trennen oddzielać coś/kogoś od czegoś/kogoś; der Ural trennt Europa von Asien Góry Ural oddzielają Europę od Azji; ein Wort trennen przenosić wyraz
Fremdwort das (PL die Fremdwörter) wyraz obcy
Amtsmiene die (PL die Amtsmienen) pot. urzędowa mina, urzędowy wyraz twarzy; eine Amtsmiene aufsetzen przybrać minę urzędową
ausgesprochen przymiotnik, przysłówek wyraźny, prawdziwy, zdecydowany, wybitny, nad wyraz
ausgesucht przymiotnik, przysłówek wykwintny, wyszukany, dobrany, doborowy, nad wyraz
Synonym das (PL die Synonyme oder die Synonyma) jęz. synonim, wyraz bliskoznaczny
Eindeutschung die (PL die Eindeutschungen) wyraz zniemczony; (nur Singular) germanizacja
Grundwort das (PL die Grundwörter) jęz. etymon, wyraz główny

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Mond, sugerować, przyciągać, vorhaben, entfachen, Sachbearbeiter, gegenseitig, weise, Haar, domena, odstępować, beimessen, zukünftig, Phase, Mitgliedsstaat, engmaschig, Bankgeschäft, abschneiden, untersuchen, rock, knüpfen, Eingebung, gumowiec, derzeit, beiseite, gegenüber

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 02-11-2023 00:31


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków