dass - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-05 14:17

  • Haseł: 58325


1. dass spójnik że, iż, aby, żeby, ażeby; ich freue mich, dass du da bist cieszę się, że jesteś
2. offenkundig przymiotnik jawny; etwas offenkundig machen wyjawiać coś; es ist offenkundig, dass... to oczywiste, że...
3. erfahrungsgemäß przysłówek z doświadczenia; erfahrungsgemäß weiß ich, dass... z doświadczenia wiem, że...
4. sei forma Konjunktiv I i Imperativ czasownika sein sie spricht so gut Deutsch, als ob sie Deutsche sei ona mówi tak dobrze po niemiecku, jak by była Niemką; sei nett bądź miły; es sei denn, dass... chyba że...
5. gerüchteln czasownik gerüchtelt, gerüchtelte, hat gerüchtelt; es wurde gerüchtelt, dass... pot. plotkowano, że...
6. allerwenigste przymiotnik najmniejsza, minimalna; die allerwenigsten Menschen wissen, dass... tylko nieliczni ludzie wiedzą, że...
7. ohne przyimek + AKK bez; ohne Hast bez pośpiechu; ohne Zweifel bez wątpienia; spójnik ohne dass... mimo że...
8. allgemein przymiotnik, przysłówek powszechny, ogólny, powszechnie, ogólnie; allgemeine Geschichte historia powszechna; im Allgemeinem w ogóle; es ist allgemein bekannt, dass... jest ogólnie wiadome, że...
9. zeigen czasownik zeigt, zeigte, hat gezeigt pokazywać, ukazywać, przedstawiać, wskazywać, nadawać, wyświetlać (film); jemandem etwas zeigen pokazywać coś komuś; auf jemanden zeigen pokazywać kogoś; sich hilfsbereit zeigen okazywać się pomocnym; Interesse zeigen okazywać zainteresowanie; der Versuch zeigt, dass... eksperyment dowodzi, że...; Thermometer zeigt 5°C termometr wskazuje 5°C
10. bearbeiten czasownik bearbeitet, bearbeitete, hat bearbeitet opracowywać, obrabiać; ein Thema bearbeiten opracowywać temat; jemaden bearbeiten, dass er etwas macht urabiać kogoś, aby coś zrobił
11. übereinstimmend przymiotnik, przysłówek zgodny, zgodnie; übereinstimmend erklären, dass... zgodnie oświadczyć, że
12. Einsicht die (PL die Einsichten) wgląd, wejrzenie, rozsądek, zrozumienie; zu der Einsicht kommen, dass... zrozumieć, że...
13. Statistik die (PL die Statistiken) statystyka; Satistiken zeigen, dass... statystyki pokazują, że...
14. bereuen czasownik bereut, bereute, hat bereut żałować; seine Sünden bereuen żałować za grzechy; ich bereue, dass ich das gemacht habe żałuję, że to zrobiłem; etw bitter bereuen gorzko czegoś żałować
15. verlauten czasownik verlautet, verlautete, hat verlautet ogłaszać; es verlautet, dass... mówi się, że...
16. dazu przysłówek do tego, przy tym, prócz tego, nadto; das führte dazu, dass... to doprowadziło do tego, że...
17. herauskommen czasownik kommt heraus, kam heraus, ist herausgekommen wychodzić aus dem Haus z domu, pojawiać się, ukazywać się, pojawiać się (na rynku), wynikać; das kommt aufs Gleiche heraus pot. to na jedno wychodzi; es kam heraus, dass... okazało się, że...
18. dazukommen czasownik kommt dazu, kam dazu, ist dazugekommen nadchodzić, dochodzić do; dazu kommt noch, dass sie gelogen hat do tego dochodzi jeszcze to, że kłamała
19. fassbar przymiotnik konkretny, zrozumiały; es ist kaum fassbar, dass... to nie do pojęcia, że...
20. folgen czasownik folgt, folgte, ist gefolgt iść, następować, wynikać; (hat gefolgt) słuchać (kogoś); daraus folgt, dass... z tego wynika, że...; der Hund folgt mir aufs Wort pies jest mi posłuszny; jemandem folgen podążać za kimś
21. Ergebnis das (PL die Ergebnisse) rezultat, wynik, skutek; zu dem Ergebnis führen, dass... prowadzić do tego, że
22. zusehen czasownik sieht zu, sah zu, hat zugesehen przyglądać się, starać się, usiłować; zusehen, dass... starać się, aby...
23. glauben czasownik glaubt, glaubte, hat geglaubt wierzyć; an Gott glauben wierzyć w Boga; jemandem glauben wierzyć komuś; ich glaube, dass... wierzę, że..., sądzę, że...; ich glaube, ja/nein sądzę, że tak/nie
24. unterliegen czasownik liegt unter, lag unter, hat untergelegen być podłożonym, leżeć pod; (unterliegt, unterlag, ist unterlegen) ulegać, podlegać; es unterliegt keinem Zweifel, dass... nie ulega wątpliwości, że...; einer Strafe unterliegen podlegać karze; der Kontrolle unterliegen podlegać kontroli
25. versteigen czasownik versteigt, verstieg, hat verstiegen; sich versteigen błądzić, pomylić drogę (podczas wspinaczki); sich zu der Behauptung versteigen, dass... przen. posuwać się do stwierdzenia, że..., odważyć się stwierdzić, że...
26. Besen der (PL die Besen) miotła, szczotka do zamiatania; ich fresse einen Besen, dass... dam sobie głowę uciąć, że...
27. Überzeugung die (PL die Überzeugungen) przekonanie; von der Überzeugung geleitet, dass... kierowany przekonaniem, że...
28. hierdurch przysłówek tędy, przez to; hierdurch wird bestätigt, dass... niniejszym potwierdza się, że...
29. Träne die (PL die Tränen) łza; jemanden dazu bringen, dass er Tränen lacht rozśmieszać kogoś do łez; Tränen schießen mir in die Augen łzy cisną mi się do oczu
30. korrekterweise przysłówek prawidłowo; korrekterweise muss man sagen, dass... prawidłowo należy powiedzieć, że...


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.