dass - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 01-28 18:51

  • Haseł: 58325


1. dass spójnik że, iż, aby, żeby, ażeby; ich freue mich, dass du da bist cieszę się, że jesteś
2. zeigen czasownik zeigt, zeigte, hat gezeigt pokazywać, ukazywać, przedstawiać, wskazywać, nadawać, wyświetlać (film); jemandem etwas zeigen pokazywać coś komuś; auf jemanden zeigen pokazywać kogoś; sich hilfsbereit zeigen okazywać się pomocnym; Interesse zeigen okazywać zainteresowanie; der Versuch zeigt, dass... eksperyment dowodzi, że...; Thermometer zeigt 5°C termometr wskazuje 5°C
3. erfahrungsgemäß przysłówek z doświadczenia; erfahrungsgemäß weiß ich, dass... z doświadczenia wiem, że...
4. darin przysłówek w tym, w nim, wewnątrz; es besteht darin, dass... to polega na tym, że...
5. glauben czasownik glaubt, glaubte, hat geglaubt wierzyć; an Gott glauben wierzyć w Boga; jemandem glauben wierzyć komuś; ich glaube, dass... wierzę, że..., sądzę, że...; ich glaube, ja/nein sądzę, że tak/nie
6. bearbeiten czasownik bearbeitet, bearbeitete, hat bearbeitet opracowywać, obrabiać; ein Thema bearbeiten opracowywać temat; jemaden bearbeiten, dass er etwas macht urabiać kogoś, aby coś zrobił
7. versteigen czasownik versteigt, verstieg, hat verstiegen; sich versteigen błądzić, pomylić drogę (podczas wspinaczki); sich zu der Behauptung versteigen, dass... przen. posuwać się do stwierdzenia, że..., odważyć się stwierdzić, że...
8. beruhen czasownik beruht, beruhte, hat beruht polegać, zaniechać; etwas auf sich beruhen lassen zaniechać czegoś, pozostawiać coś; die Aufgabe beruht darauf, dass... zadanie polega na tym, że...
9. Überzeugung die (PL die Überzeugungen) przekonanie; von der Überzeugung geleitet, dass... kierowany przekonaniem, że...
10. Bewusstsein das (nur Singular) przytomność, świadomość; bei Bewusstsein przytomny; das Bewusstsein verlieren stracić świadomość; mir kam zum Bewusstsein, dass... uświadomiłem sobie, że...
11. einwenden czasownik wendet ein, wendete ein, hat eingewendet sprzeciwiać się, protestować; einwenden, dass... zaprzeczyć, że...
12. gerüchteln czasownik gerüchtelt, gerüchtelte, hat gerüchtelt; es wurde gerüchtelt, dass... pot. plotkowano, że...
13. hierdurch przysłówek tędy, przez to; hierdurch wird bestätigt, dass... niniejszym potwierdza się, że...
14. vermuten czasownik vermutet, vermutete, hat vermutet przypuszczać, podejrzewać, przewidywać, sądzić; die Umstände lassen vermuten, dass... okoliczności każą przypuszczać, że...
15. Ergebnis das (PL die Ergebnisse) rezultat, wynik, skutek; zu dem Ergebnis führen, dass... prowadzić do tego, że
16. allerwenigste przymiotnik najmniejsza, minimalna; die allerwenigsten Menschen wissen, dass... tylko nieliczni ludzie wiedzą, że...
17. einzeln przymiotnik, przysłówek pojedynczy, poszczególny, osobny, odosobniony, sporadyczny, pojedynczo, osobno; jeder einzelne każdy (z osobna); einzelne sagen, dass... niektórzy mówią, że...
18. unterliegen czasownik liegt unter, lag unter, hat untergelegen być podłożonym, leżeć pod; (unterliegt, unterlag, ist unterlegen) ulegać, podlegać; es unterliegt keinem Zweifel, dass... nie ulega wątpliwości, że...; einer Strafe unterliegen podlegać karze; der Kontrolle unterliegen podlegać kontroli
19. offenkundig przymiotnik jawny; etwas offenkundig machen wyjawiać coś; es ist offenkundig, dass... to oczywiste, że...
20. rechnen czasownik rechnet, rechnete, hat gerechnet liczyć, liczyć się, rachować, wyliczać; damit rechnen, dass... liczyć się z tym, że...
21. allgemein przymiotnik, przysłówek powszechny, ogólny, powszechnie, ogólnie; allgemeine Geschichte historia powszechna; im Allgemeinem w ogóle; es ist allgemein bekannt, dass... jest ogólnie wiadome, że...
22. folgen czasownik folgt, folgte, ist gefolgt iść, następować, wynikać; (hat gefolgt) słuchać (kogoś); daraus folgt, dass... z tego wynika, że...; der Hund folgt mir aufs Wort pies jest mi posłuszny; jemandem folgen podążać za kimś
23. bekommen czasownik bekommt, bekam, hat bekommen dostawać, otrzymywać, uzyskać; (ist bekommen) służyć, wychodzić na zdrowie; die Nachricht bekommen, dass... otrzymywać wiadomość że..., dostawać wiadomość, że...; ein Kind bekommen urodzić dziecko; eine Krankheit bekommen nabawić się choroby; Lust bekommen nabierać ochoty; das wird dir gut bekommen to ci dobrze zrobi; Kälte bekommt mir nicht chłód mi nie służy
24. sei forma Konjunktiv I i Imperativ czasownika sein sie spricht so gut Deutsch, als ob sie Deutsche sei ona mówi tak dobrze po niemiecku, jak by była Niemką; sei nett bądź miły; es sei denn, dass... chyba że...
25. zusehen czasownik sieht zu, sah zu, hat zugesehen przyglądać się, starać się, usiłować; zusehen, dass... starać się, aby...
26. bereuen czasownik bereut, bereute, hat bereut żałować; seine Sünden bereuen żałować za grzechy; ich bereue, dass ich das gemacht habe żałuję, że to zrobiłem; etw bitter bereuen gorzko czegoś żałować
27. ohne przyimek + AKK bez; ohne Hast bez pośpiechu; ohne Zweifel bez wątpienia; spójnik ohne dass... mimo że...
28. sorgen czasownik sorgt, sorgte, hat gesorgt troszczyć się, starać się, wywoływać, powodować; für etwas sorgen troszczyć się o coś; für jemanden sorgen dbać o kogoś; dafür sorgen, dass... dbać o to, by...; sich sorgen martwić się, niepokoić się; sich um jemanden sorgen martwić się o kogoś, niepokoić się o kogoś
29. korrekterweise przysłówek prawidłowo; korrekterweise muss man sagen, dass... prawidłowo należy powiedzieć, że...
30. verwunderlich przymiotnik dziwny; es ist nicht verwunderlich, dass... nic dziwnego, że...


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.