SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
lassen czasownik lässt, ließ, hat gelassen/lassen zostawiać, pozostawiać, kazać, polecać, pozwalać, zaniechać; lass mich! zostaw mnie!; lass uns gehen! chodźmy!; jemandem freie Hand lassen pozostawiać komuś wolną rękę; das Rauchen lassen zaprzestawać palenia; sich gehen lassen pobłażać sobie, folgować sobie; jemanden gehen lassen zostawiać kogoś w spokoju, dawać komuś spokój; sich nicht zuordnen lassen nie dać się przyporządkować; das lässt sich nicht vermeiden tego nie da się uniknąć; das lässt sich machen to da się zrobić; sie haben ihn am Bahnhof stehen lassen zostawiła go na dworcu; den Koffer stehen lassen zostawić walizkę, zapomnieć wziąć walizkę
Stapel der (PL die Stapel) stos, skład, naut. pochylnia, infor. wsad, program wsadowy, pakiet, stos; vom Stapel lassen wodować; einen Fluch vom Stapel lassen rzucać przekleństwo; Witze vom Stapel lassen sypać kawałami; eine Bemerkung vom Stapel lassen pej. rzucić uwagę
ließ czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika lassen
gehen czasownik geht, ging, ist gegangen iść, chodzić, pójść, upływać (czas), być możliwym; schlafen gehen iść spać; einkaufen gehen iść na zakupy; schwimmen gehen iść popływać; gehen lassen puszczać; sich (AKK) gehen lassen zaniedbywać; wie geht es dir? jak Ci idzie, jak Ci się powodzi, jak Ci leci, jak się masz?; das geht nicht to jest niemożliwe; zu Fuß gehen iść pieszo, iść piechotą; das Gehen chodzenie, chód, odejście; es geht um ihn chodzi o niego; in diesen Saal gehen fünfzig Personen ta sala mieści pięćdziesiąt osób; alles ist schnell/leicht gegangen wszystko poszło szybko/łatwo; um was geht es denn? o co chodzi?; das geht dich nichts an! pot. nic ci do tego!, to nie twoja sprawa!, to nie twój interes!; ja, das geht pot. tak, to da się zrobić
zukommen czasownik kommt zu, kam zu, ist zugekommen podchodzić, należeć się; auf jemanden zukommen podchodzić do kogoś; jemandem etwas zukommen lassen przesyłać coś komuś, przyznawać coś komuś, przekazywać coś komuś; jemandem über etwas eine Mitteilung zukommen lassen prawn. powiadomić kogoś o czymś
hängen lassen czasownik lässt hängen, ließ hängen, hat hängen gelassen zwieszać, opuszczać; den Kopf hängen spuszczać głowę
anstehen czasownik steht an, stand an, hat angestanden stać w kolejce, wahać się, czekać na załatwienie, wypadać, uchodzić; nach Brot anstehen stać po chleb; anstehen lassen odsuwać, nie załatwiać; das steht dir nicht an tego nie wypada ci robić; etwas anstehen lassen odkładać coś, zwlekać z czymś
lässt czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika lassen
warten czasownik wartet, wartete, hat gewartet czekać, tech. dokonywać przeglądu, konserwować; mit etwas auf jemanden warten czekać z czymś na kogoś; bitte warten! proszę czekać!; warte mal! poczekaj!; na warte! pot. czekaj no tylko!; da kannst du lange warten! możesz sobie poczekać!, nie licz na to!; auf sich (AKK) warten lassen kazać na siebie czekać; darauf habe ich gerade noch gewartet! pot. tylko na to czekałem!, tylko tego było mi trzeba!; sein Auto warten lassen oddawać samochód do przeglądu
liegen czasownik liegt, lag, hat gelegen leżeć auf dem Rücken/auf dem Bauch na plecach/na brzuchu, być położonym, mil. stacjonować; auf dem Bett liegen leżeć na łóżku; im Bett liegen leżeć w łóżku, także chorować; liegen bleiben pozostawać w łóżku, nie wstawać; liegen lassen nie ruszać, nie dotykać, zostawiać; im Krankenhaus liegen leżeć w szpitalu; dieser Ort liegt in Spanien/am Rhein ta miejscowość leży w Hiszpanii/nad Renem; auf dem Tisch liegt ein Buch na stole leży książka; auf den Bergen liegt Schnee w górach leży śnieg; das Originalschreiben liegt in Stuttgart oryginał pisma znajduje się w Stuttgardzie; das Zimmer liegt zur Straße pokój jest położony od strony ulicy; im Hafen liegen stać w porcie, cumować w porcie; das Essen liegt mir schwer im Magen jedzenie zalega mi w żołądku; auf dem ersten Platz liegen zajmować pierwsze miejsce; in Führung liegen być na prowadzeniu; das liegt in der Zukunft to kwestia przyszłości, to kwestia czasu; der Gedanke liegt nahe, dass... przen. nasuwa się myśl, że...; näher liegen przen. być oczywistym; an jemandem/etwas liegen zależeć od kogoś/czegoś; das liegt daran, ob... to zależy od tego, czy...
fallen czasownik fällt, fiel, ist gefallen padać, upadać, spadać, obniżać się (cena, temperatura), padać (o strzale), mil. polec; im Ansehen fallen tracić na autorytecie; auf einen Feiertag fallen przypadać na święto, wypadać na święto; in Ungnade fallen popadać w niełaskę; fallen lassen poniechać, zaniechać, porzucać, opuszczać, upuszczać etwas auf etwas (AKK) coś na coś; jemandem leicht/schwer fallen łatwo/z trudem komuś przychodzić
zergehen czasownik zergeht, zerging, ist zergangen roztapiać się, rozpuszczać się, rozpływać się; etwas in Wasser zergehen lassen rozpuszczać coś w wodzie
unerörtert przymiotnik nieprzedyskutowany, niewspomniany, nieporuszony; etwas unerörtert lassen nie poruszać czegoś
zuschulden przysłówek sich (DAT) etwas zuschulden kommen lassen dopuszczać się czegoś, zawinić w czymś
gelassen przymiotnik, przysłówek spokojny, opanowany, spokojnie, ze spokojem; forma Partizip Perfekt czasownika lassen
anpinkeln czasownik pinkelt an, pinkelte an, hat angepinkelt pot. obsikiwać; sich von jemandem nicht anpinkeln lassen nie pozwolić się komuś zaczepiać
einfallen czasownik fällt ein, fiel ein, ist eingefallen wpadać, wtargnąć, napadać, dokonywać inwazji, najeżdżać, zawalać się, wpadać na pomysł, przychodzić do głowy; jemandem einfallen przychodzić komuś na myśl; sich (DAT) etwas einfallen lassen wymyślać coś; in ein Land einfallen dokonywać najazdu/inwazji na kraj, najeżdżać na kraj
unterdrücken czasownik unterdrückt, unterdrückte, hat unterdrückt tłumić, powstrzymywać, ukrywać, zatajać, ciemiężyć, gnębić, uciskać; die Tränen unterdrücken powstrzymywać łzy; den Zorn unterdrücken hamować gniew; sich unterdrücken lassen pozwalać się ciemiężyć
Motor der (PL die Motoren) tech. silnik, motor; ein schwacher/starker Motor słaby/mocny silnik; den Motor anlassen/anstellen/abstellen zapuszczać/uruchamiać/zatrzymywać silnik; den Motor eines Wagens warm laufen lassen/strapazieren rozgrzewać/zużywać silnik samochodu; sie ist der eigentliche Motor des Unternehmens przen. ona jest prawdziwą siłą napędową tego przedsiębiorstwa
Bart der (PL die Bärte) broda, bródka, wąs, zarost; sich einen Bart wachsen lassen zapuszczać brodę; den Bart abnehmen golić brodę; der Bart ist ab! pot. dosyć tego!, wystarczy!; das hat ja so einen Bart pot. to jest stare jak świat
Zeit die (PL die Zeiten) czas, pora, okres, epoka; ich habe keine Zeit mehr nie mam już czasu; Zeit gewinnen zyskać na czasie; sich (DAT) Zeit lassen nie spieszyć się, nie kwapić się; von Zeit zu Zeit od czasu do czasu, raz na jakiś czas; eine Zeit lang przez pewien czas; mitteleuropäische Zeit czas środkowoeuropejski; in guten wie in schlechten Zeiten na dobre i na złe; das waren noch Zeiten! to były czasy!; die ganze Zeit über przez cały czas
mitgehen czasownik geht mit, ging mit, ist mitgegangen iść mit jemandem z kimś, przen. dawać się porwać; etwas mitgehen lassen zwędzić coś
unerwähnt przymiotnik niewspomniany, niewymieniony, pominięty; unerwähnt lassen pomijać
vermeiden czasownik vermeidet, vermied, hat vermieden; + AKK unikać; sich nicht vermeiden lassen być nie do uniknięcia
pensionieren czasownik pensioniert, pensionierte, hat pensioniert przenosić w stan spoczynku; pensioniert werden/sich pensionieren lassen przechodzić na emeryturę
hinreißen czasownik reißt hin, riss hin, hat hingerissen porywać, zachwycać, fascynować; sich hinreißen lassen dawać się ponieść emocjom
beiseite przysłówek na boku, na stronie; Scherz beiseite! żarty na bok!; beiseite lassen nie brać pod uwagę; etwas beiseite schieben nie brać pod uwagę, odłożyć
fünf liczebnik pięć; fünf/fünfe gerade sein lassen pot. patrzeć przez palce
unbeeindruckt przymiotnik, przysłówek obojętny, obojętnie; jemanden unbeeindruckt lassen nie robić na kimś wrażenia
Teig der (PL die Teige) ciasto (masa); den Teig gehen lassen dawać ciastu wyrosnąć; den Teig ausrollen rozwałkowywać ciasto

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
zuerst, Verfasser, Fertigung, todschick, zaskarżenie, Weichteile, geehrte, wohnhaft, wydma, hinweisen, obwohl, deutlich, unterbringen, fleißig, przekraczać, miec, verbrauchen, möglicherweise, Betrüger, entgegen, vielleicht, falls, knacken, wahrscheinlich, Austria, damit

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 28-11-2023 13:37


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków