leben - Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki online 
  • P o l e c a j !
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 12-04 00:09

  • Haseł: 58325


1. Leben das (PL die Leben, mst Singular) życie; ums Leben kommen stracić życie; Leben in etwas bringen ożywiać coś>; jemandem das Leben retten ratować komuś życie; ein Leben lang przez całe życie; Leben spendend NP życiodajny
2. leben czasownik lebt, lebte, hat gelebt żyć; leben und leben lassen żyć i dać żyć innym
3. scheiden czasownik scheidet, schied, hat geschieden oddzielać, rozdzielać, odłączać, prawn. rozwodzić; sich von jemandem scheiden lassen rozwodzić się z kimś, brać z kimś rozwód; (ist geschieden) rozstawać się, rozchodzić się, ustępować, odchodzić; aus dem Leben scheiden rozstawać się z życiem; aus dem Dienst scheiden odchodzić ze służby, opuszczać służbę
4. beuteln czasownik beutelt, beutelte, hat gebeutelt płd-niem. austr. potrząsać, wstrząsać, doświadczać; vom Leben gebeutelt doświadczony przez życie
5. kommen czasownik kommt, kam, ist gekommen przybywać, przychodzić, przyjeżdżać, nadchodzić, nadjeżdżać, pochodzić, wydostawać się; ums Leben kommen tracić życie (w wypadku); auf die Welt kommen przychodzić na świat; ich komme aus Polen pochodzę z Polski; da kommt der Zug jedzie pociąg; da kommt Agathe idzie Agata
6. Exil das (PL die Exile) wygnanie, emigracja; im Exil leben żyć na wygnaniu
7. genießen czasownik genießt, genoss, hat genossen spożywać, cieszyć się, rozkoszować się, kosztować; das Leben genießen korzystać z życia, cieszyć się życiem
8. Luxus der (nur Singular) luksus; im Luxus leben żyć w luksusie
9. Aufwand der (PL die Aufwände) wydatek, nakład, zbytek; ohne Aufwand leben żyć skromnie
10. rufen czasownik ruft, rief, hat gerufen wołać, wzywać, przywoływać, wywoływać; ins Gedächtnis rufen przypominać; um Hilfe rufen wołać pomocy; ins Leben rufen powoływać do życia; zur Ordnung rufen przywoływać do porządku
11. trachten czasownik trachtet, trachtete, hat getrachtet dążyć, ubiegać się, starać się nach etwas (DAT) o coś; jemandem nach dem Leben trachten nastawać na czyjeś życie
12. isolieren czasownik isoliert, isolierte, hat isoliert izolować; isoliert leben żyć w odosobnieniu
13. Eintracht die (nur Singular) zgoda, jednomyślność; in Eintracht leben żyć w zgodzie
14. einbüßen czasownik büßt ein, büßte ein, hat eingebüßt tracić; das Leben einbüßen tracić życie; an Kraft einbüßen tracić na sile
15. lebenswert przymiotnik warty przeżycia, warty żeby żyć; eine lebenswerte Zukunft warta przeżycia przyszłość; das Leben ist lebenswert życie warte jest, żeby je przeżyć
16. riskieren czasownik riskiert, riskierte, hat riskiert ryzykować; Kopf und Kragen riskieren ryzykować głową; sein Leben riskieren ryzykować życiem
17. durchringen czasownik ring durch, rang durch, hat durchgerungen; sich durchringen przebijać się, przedzierać się, iść przebojem, przepychać się durch das Leben przez życie; sich zu etwas durchringen zdobywać się na coś
18. trist przymiotnik, przysłówek ponury, szary, ponuro, szaro; ein tristes Leben ponure, szare życie
19. weiter przymiotnik, przysłówek dalszy, dodatkowy, dalej, następnie, potem; das Leben geht weiter życie toczy się dalej; bis auf weiteres na razie, póki co
20. fristen czasownik fristet, fristete, hat gefristet prolongować spłatę; ein jämmerliches Dasein fristen wieść nędzną egzystencję; kümmerlich sein Leben fristen pędzić nędzny żywot, klepać biedę
21. ausschweifend przymiotnik wybujały, rozpustny, wyuzdany, hulaszczy; ein ausschweifendes Leben führen wieść hulaszcze życie; eine ausschweifende Phantasie wybujała fantazja; ausschweifend erzählen dywagować
22. sollen czasownik soll, sollte, hat gesollt (sollen) mieć obowiązek, mieć powinność, mieć obowiązek moralny; du solltest aufpassen powinieneś uważać; du sollst nicht stehlen! nie kradnij!; hoch soll er leben! niech żyje!; er sollte aufpassen powinien uważać; was soll das heißen? co to ma znaczyć?
23. Diaspora die (nur Singular) diaspora; in der Diaspora leben żyć w diasporze
24. Saus in Saus und Braus leben używać życia
25. Pump der (PL die Pumpe) pot. pożyczka, kredyt; auf Pump nehmen brać na kredyt; auf Pump leben żyć z pożyczek
26. Bein das (PL die Beine) noga, kość, nogawka; mit beiden Beinen im Leben stehen przen. twardo stąpać po ziemi; jemanden wieder auf die Beine bringen pot. postawić kogoś na nogi; von einem Bein auf das andere treten przestępować z nogi na nogę
27. Armutsgrenze die (PL die Armutsgrenzen) granica ubóstwa; unterhalb Armutsgrenze leben żyć poniżej granicy ubóstwa
28. verpatzen czasownik verpatzt, verpatzte, hat verpatzt pot. knocić, psuć; verpatzt sknocony, nieudany (wskutek błędu); ein verpatztes Leben nieudane życie
29. zufolge przyimek + DAT/GEN według; mindestens sieben Menschen kamen Polizeiangaben zufolge ums Leben co najmniej siedem osób, zgodnie z informacjami policji, straciło życie; zufolge des Befehls/dem Befehl zufolge zgodnie z rozkazem, według rozkazu


Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj

Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3
| Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(3,03 MB)


Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.