SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
Geduld die (nur Singular) cierpliwość; Geduld üben okazywać cierpliwość; meine Geduld ist am Ende moja cierpliwość się kończy; du stellst meine Geduld auf eine harte Probe wystawiasz moją cierpliwość na próbę; keine Geduld zu etwas haben nie mieć do czegoś cierpliwości; nur Geduld! cierpliwości!
meine zaimek moja, moje, moi
wollen czasownik will, wollte, hat gewollt (wollen) chcieć, mieć zamiar, pragnąć; ich will meine Ruhe haben chcę mieć spokój; przymiotnik wełniany, z wełny; ganz wie Sie wollen jak pan/pani chce, jak pan/pani sobie życzy
handeln czasownik handelt, handelte, hat gehandelt działać, postępować, handlować, prowadzić handel, obchodzić się, traktować, omawiać; richtig handeln postępować słusznie; von/über etwas handeln traktować o czymś; es handelt sich um... chodzi o...; bei diesen Symptomen handelt es sich nicht um eine wirkliche Grippe przy tych symptomach nie mamy tak naprawdę do czynienia z grypą; bei der Anruferin handelte es sich um meine Schwester dzwoniącą okazała się moja siostra; mit etwas handeln handlować czymś
Ressource die (PL die Ressourcen, mst PL) zasób, zasoby; meine Ressourcen sind erschöpft moje zasoby finansowe wyczerpały się; natürliche Ressourcen zasoby naturalne; nicht erneuerbare Ressourcen zasoby nieodnawialne
nachgehen czasownik geht nach, ging nach, ist nachgegangen spóźniać się, chodzić za kimś/czymś, wykonywać, zajmować się; meine Uhr geht nach mój zegarek spóźnia się; einer Frage nachgehen badać/analizować jakąś kwestię
verderben czasownik verdirbt, verdarb, hat verdorben psuć, rujnować, niszczyć; (ist verdorben) psuć się, marnować się, niszczeć, przen. deprawować się; das Spiel verderben psuć zabawę; sich (DAT) die Gesundheit verderben rujnować sobie zdrowie; meine Stimmung/Laune ist verdorben nastrój mi się popsuł
versterben czasownik verstirbt, verstarb, ist verstorben lit. umrzeć, zemrzeć; meine verstorbenere Mutter moja zmarła matka
zerschlagen czasownik zerschlägt, zerschlug, hat zerschlagen rozbijać, tłuc, przen. udaremniać; sich zerschlagen rozbijać się, rozbić się, zbić się; meine Hoffnungen haben sich zerschlagen moje nadzieje prysły
das rodzajnik określony rzeczowników rodzaju nijakiego w liczbie pojedynczej; zaimek to, tego, które, którego; das Haus, das ich gekauft habe dom, który kupiłem; das ist meine Familie to jest moja rodzina
operierbar przymiotnik med. dający się zoperować, operowalny; meine Augenkrankheit ist nicht operierbar moja choroba oczu jest nie do zoperowania
Schwester die (PL die Schwestern) siostra, siostra zakonna, pielęgniarka; meine jüngere Schwester moja młodsza siostra; ist sie deine Schwester? czy ona jest twoją siostrą?
kriegen czasownik kriegt, kriegte, hat gekriegt; einen Brief kriegen pot. dostawać list; den Dieb kriegen pot. łapać złodzieja ein Kind kriegen pot. rodzić dziecko; ich habe meine Tage gekriegt pot. dostałam okres; keine Luft kriegen nie móc złapać powietrza, dusić się
plagen czasownik plagt, plagte, hat geplagt męczyć, dręczyć, pognębiać; sich plagen męczyć się, dręczyć się; mich plagt die Sorge um meine Familie dręczy mnie troska o moją rodzinę
vereinnahmen czasownik vereinnahmt, vereinnahmte, hat vereinnahmt pobierać, inkasować, pozyskiwać, absorbować; meine Arbeit vereinnahmt mich völlig moja praca całkowicie mnie absorbuje
verkrampfen czasownik verkrampft, verkrampfte, hat verkrampft; sich verkrampfen kurczyć się, kurczyć się konwulsyjnie, sztywnieć; sich in etwas (AKK) verkrampfen wpijać się w coś kurczowo; meine Hand verkrampft sich łapie mnie skurcz ręki
ihre zaimek jej; meine Bluse ist hübscher als ihre moja bluza jest ładniejsza od jej bluzy
Verschwiegenheit die (nur Singular) dyskrecja; meine Freundin erwartet Verschwiegenheit von mir moja przyjaciółka oczekuje ode mnie dyskrecji
Ihre zaimek pana, pani, państwa; meine Katze ist älter als Ihre mój kot jest starszy od pani kota
Hälfte die (PL die Hälften) połowa, połówka, jedna druga; zur Hälfte w połowie, do połowy; meine bessere Hälfte przen. moja lepsza połowa, moja druga połówka
Zuständigkeit die (PL die Zuständigkeiten) kompetencja; Bestimmung der Zuständigkeit określenie kompetencji; das fällt nicht in meine Zuständigkeit to nie podlega mojej kompetencji
erinnern czasownik erinnert, erinnerte, hat erinnert przypominać; sie erinnert mich an meine Schwester ona przypomina mi moją siostrę; sich an jemanden erinnern przypominać sobie kogoś, pamiętać kogoś; sich einer Sache (DAT) / an etwas erinnern przypominać sobie coś
selig przymiotnik rel. błogosławiony, pot. błogi, zachwycony, podochocony; mein seliger Vater / meine selige Mutter mój świętej pamięci ojciec / moja świętej pamięci matka; Got hab ihn selig Panie, świeć nad jego duszą; jemanden selig sprechen beatyfikować kogoś
Angelegenheit die (PL die Angelegenheiten) sprawa, problem, przypadek; das ist meine Angelegenheit to moja sprawa
Leiche die (PL die Leichen) trup, zwłoki; nur über meine Leiche! po moim trupie!
Alte der/die (PL die Alten) starzec / staruszka; die Alten starożytni; meine Alten pot. pej. moi starzy
Kehle die (PL die Kehlen) anat. gardło, tchawica, przełyk, tech. wklęska, żłobek, wydrążenie; meine Kehle brennt piecze mnie w gardle

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
baza danych, Stromversorgung, soll ich, łożysko, denkmalgeschützt, tarcza, keine, skanować, abwaschen, vertraulichen, cyfry, dań, wspierający, śnić, Aachen, Abwasch, pobłażać, Übeltäter, świat, kurczyć się, ich habe, demütigen, Demut, sich belaufen, Würdenträger, Zuschlag

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 03-12-2023 00:03


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków