SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Eigentor - bramka samobójcza
der Elfmeter - rzut karny
der Freistoß - rzut wolny
die Fußball-Europameisterschaft - mistrzostwa Europy w piłce nożnej
der Kopfball - strzał głową
die Mannschaft - drużyna
der Mannschaftsführer - kapitan drużyny
der Mittelfeldspieler - pomocnik
die Nationalelf - reprezentacja narodowa
das Spiel - mecz
das Spielfeld - boisko
der Strafraum - pole karne
der Stürmer - napastnik
das Tor - bramka, gol
ein Tor schießen - strzelić gola
der Torraum - pole bramkowe
der Torwart - bramkarz
der Verteidiger - obrońca

 
zeit przysłówek zeit meines Lebens przez całe moje życie, do końca mojego życia
Zeit die (PL die Zeiten) czas, pora, okres, epoka; ich habe keine Zeit mehr nie mam już czasu; Zeit gewinnen zyskać na czasie; sich (DAT) Zeit lassen nie spieszyć się, nie kwapić się; von Zeit zu Zeit od czasu do czasu, raz na jakiś czas; eine Zeit lang przez pewien czas; mitteleuropäische Zeit czas środkowoeuropejski; in guten wie in schlechten Zeiten na dobre i na złe; das waren noch Zeiten! to były czasy!; die ganze Zeit über przez cały czas
Greenwich-Zeit die (nur Singular) czas Greenwich, czas uniwersalny
Sturm-und-Drang-Zeit die (nur Singular) lit. okres burzy i naporu
einige liczebnik, zaimek kilka, kilku, niektórzy, niektóre, pewna, jakaś; nur einige waren noch da pozostało tylko kilka osób; einige Mal kilka razy; einige wenige kilka, kilku; in einger Entfernung w pewnej odległości; vor einiger Zeit jakiś czas temu, niedawno; seit einiger Zeit od jakiegoś czasu
einteilen czasownik teilt ein, teilte ein, hat eingeteilt dzielić, rozdzielać, rozplanować; sich (DAT) die Arbeit/Zeit einteilen podzielić sobie pracę/rozplanować sobie czas; etwas in Klassen einteilen podzielić coś na klasy, sklasyfikować coś
wenig przymiotnik, przysłówek, zaimek mały, mało; zu wenig za mało; wenig Zeit mało czasu; ein wenig trochę, troszkę
z.Z. skrót od zur Zeit obecnie
Wettlauf der (PL die Wettläufe) wyścig; ein Wettlauf mit der Zeit wyścig z czasem
Inanspruchnahme die (PL die Inanspruchnahme) wykorzystanie, wyzyskanie, korzystanie, użytkowanie, tech. obciążenie; die Inanspruchnahme der Zeit zabieranie czasu; die Inanspruchnahme von Einrichtungen użytkowanie obiektów
wegdenken czasownik denkt weg, dachte weg, hat weggedacht; sich wegdenken wyobrażać sobie, że czegoś nie ma; das Internet ist aus unserer Zeit nicht mehr wegzudenken nie można wyobrazić sobie naszych czasów bez Internetu
letzte przymiotnik ostatnia (fem. Sg), ostatnie, ostatni (Pl); in letzter Zeit w ostatnim czasie
vergehen czasownik vergeht, verging, ist vergangen upływać, mijać, przemijać, przechodzić, ustępować, słabnąć; die Tage vergingen mir wie im Fluge dni przeleciały mi jak z bicza strzelił; es vergingen zwanzig Minuten, bis sie endlich kam minęlo dwadzieścia minut, zanim wreszcie przyszła; wie doch die Zeit vergeht! jak ten czas leci!; der Schmerz vergeht wieder ból ustąpi; vor Hunger / Durst / Ungeduld vergehen umierać z głodu / pragnienia / niecierpliwości; als sie auf den Teller sah, verging ihr der Appetit gdy zobaczyła talerz, straciła apetyt; sich gegen das Gesetz vergehen wyłamać się spod prawa; sich an jemandem vergehen dopuścić się czynów nierządnych na kimś
überhaupt przysłówek w ogóle, właściwie, wcale; was soll das überhaupt? co to właściwie ma znaczyć?; ich habe überhaupt keine Zeit w ogóle nie mam czasu; überhaupt nichts w ogóle nic, zupełnie nic; und überhaupt, ... ponadto...; wer hat dir das überhaupt gesagt? kto ci to w ogóle powiedział; wenn überhaupt, dann... jeśli w ogóle, to...
benennen czasownik benennt, benannte, hat benannt nazywać, nadawać nazwę, mat. mianować, oznaczać Ort und Zeit miejsce i czas, wyznaczać, wymieniać; jemanden nach jemandem benennen nazwać kogoś po kimś; jemanden als Kandidaten benennen wymieniać kogoś jako kandydata
vergeuden czasownik vergeudet, vergeudete, hat vergeudet marnotrawić, marnować, trwonić; Geld/Zeit vergeuden trwonić pieniądze / tracić czas
Spanne die (PL die Spannen) rozpiętość, różnica, przedział, odstęp, marża; ich habe nur noch eine kleine Spanne Zeit mam jeszcze tylko chwilkę
kein zaimek żaden; ich habe keine Zeit nie mam czasu; kein Wort ani słowa
zerrinnen czasownik zerrinnt, zerrann, ist zerronnen rozpływać się, upływać, topnieć, przen. rozwiewać się, spełznąć na niczym (o nadziei, planach); der Schnee zerrinnt an der Sonne śnieg topnieje na słońcu; die Zeit zerrann czas upływał; ihre Hoffnungen/Pläne sind in nichts zerronnen jej nadzieje/plany spełzły na niczym
bemessen czasownik bemisst, bemaß, hat bemessen mierzyć, wymierzać, wyznaczać den Preis cenę, odmierzać, szacować; die Zeit ist knapp bemessen jest mało czasu
wegnehmen czasownik nimmt weg, nahm weg, hat weggenommen zabierać, odbierać, konfiskować; viel Zeit wegnehmen zajmować dużo czasu; viel Platz wegnehmen zajmować dużo miejsca
heutig przymiotnik dzisiejszy; die heutige Zeitung dzisiejsza gazeta; für den heutigen Abend na dzisiejszy wieczór; mit dem heutigen Datum z dzisiejszą datą; in der heutigen Zeit w dzisiejszych czasach; der heutige Stand der Forschung obecny stan badań
Lauf der (PL die Läufe) także sport bieg, bieżnik, lufa, muz. pasaż; Lauf der Ereignisse bieg wypadków; Lauf des Flusses bieg rzeki; im Laufe/Lauf der Jahre/Zeit z biegiem lat/czasu; im Lauf des Tages w ciągu dnia; einer Sache (DAT) freien Lauf lassen dać upust czemuś
gleich przymiotnik, przysłówek równy, jednakowy, taki sam, równie, jednakowo, zaraz, natychmiast; das gleiche Ziel haben mieć ten sam cel; in gleicher Weise w ten sam sposób; zur gleichen Zeit w tym samym czasie; gleiches Recht für alle fordern domagać się równego prawa dla wszystkich; der Preis ist seit zehn Jahren gleich geblieben cena jest taka sama od dziesięciu lat; gleich groß równie duży; gleich alt sein być w równym wieku; Gleich und Gleich gesellt sich gern ciągnie swój do swego; das läuft auf das Gleiche hinaus na to samo wychodzi; Gleiches mit Gleichem vergelten odpłacać pięknym za nadobne; gleich neben der Post tuż obok poczty; ich komme gleich zaraz przyjdę
gewöhnlich przymiotnik, przysłówek zwykły, zwyczajny, pospolity, ordynarny, zwykle, zwyczajnie, zazwyczaj; wie gewöhnlich jak zwykle; zur gewöhnlichen Zeit o zwykłej porze
erfordern czasownik erfordert, erforderte, hat erfordert wymagać, potrzebować; etwas von jemandem/etwas erfordern wymagać czegoś od kogoś/czegoś; dieses Projekt erfordert viel Zeit ten projekt wymaga wiele czasu
bequem przymiotnik, przysłówek wygodny, dogodny, wygodnie, dogodnie; zur bequemer Zeit w dogodnym czasie
Stunde die (PL die Stunden) godzina, lekcja, godzina lekcyjna; in einer Stunde za godzinę; eine halbe Stunde pół godziny; anderthalb Stunden półtorej godziny; drei viertel Stunden trzy kwadranse; eine Stunde Zeit haben mieć godzinę czasu; die Stunden dehnten sich endlos godziny ciągnęły się bez końca; 100 km in der Stunde/pro Stunde fahren jechać 100 km na godzinę; 5 mal pro Stunde 5 razy na godzinę; alle drei Stunden co trzy godziny; eine geschlagene Stunde bita/dobra godzina; die Stunde null godzina zero; Stunden nehmen/geben brać/dawać lekcje
jüngste przymiotnik najmłodsza, najmłodsze; in jüngste Zeit niedawno
eigentlich przymiotnik, przysłówek właściwy, prawdziwy, rzeczywisty, faktyczny, pierwotny, właściwie, zazwyczaj; die eigentliche Bedeutung eines Wortes właściwe znaczenie słowa; er heißt eigentlich Miller on w rzeczywistości nazywa się Miller; ich habe eigentlich keine Zeit właściwie to nie mam czasu; wie alt bist du eigentlich? ile ty masz właściwie lat?

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
zeit, Zeichen, ernähren, nowicjusz, odżywianie, Barrierefreiheit, ausstellen, Haferflocken, einfüllen, weniger, monitoring, erzählen, überfällig, Stundung, biodro, sorgen, cmentarz, Ereignisse, azot, verbinden, manch, schuften, Heimat, Vaterland, verfassen, melden

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 16-06-2024 16:51


Wesprzyj Słownik, przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2024 Maciej Pańków