SŁOWNIK DEPL.PL
Staat der (PL die Staaten) państwo; ein souveräner/demokratischer Staat państwo suwerenne/demokratyczne; einen neuen Staat gründen założyć nowe państwo; den Staat vor inneren und äußeren Feinden schützen chronić państwo przed wrogami wewnętrznymi i zewnętrznymi; den Staat verteidigen bronić państwo; zum Wohle des Staates dla dobra państwa; die Trennung von Kirche und Staat rozdział Kościoła od państwa; der Staat Washington stan Waszyngton
Arbeiter-und-Bauern-Staat der (nur Singular) hist. państwo robotniczo-chłopskie
Pflicht die (PL die Pflichten) obowiązek, powinność; jemanden in die Pflicht nehmen nakładać na kogoś obowiązek; Pflichten gegenüber dem Staat obowiązki wobec państwa; Wahrheit oder Pflicht? prawda czy wyzwanie? (tytuł gry)
Kirche die (PL die Kirchen) rel. kościół; die katholische/orthodoxe Kirche Kościół katolicki / Kościół prawosławny, cerkiew; die evangelische Kirche Kościół ewangelicki; eine katholische/evangelische Kirche kościół katolicki/ewangelicki (o świątyni); eine gotische/romanische Kirche kościół gotycki/romański; eine Kirche bauen/einweihen budować/konsekrować kościół; in der Kirche riecht es nach Weihrauch w kościele pachnie kadzidłem; sonntags in die Kirche gehen chodzić co niedzielę do kościoła; aus der Kirche austreten występować z Kościoła (wspólnoty); die Macht der Kirche im Mittelalter władza Kościoła w średniowieczu; die Trennung von Kirche und Staat rozdział Kościoła od państwa
gescheitert przymiotnik zakończony niepowodzeniem, niedoszły; gescheiterter Staat polit. państwo upadłe; forma Partizip Perfekt czasownika scheitern
islamisch przymiotnik islamski; Islamischer Staat polit. organizacja Państwo Islamskie


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
ślub kościelny, Beschichtung, Sperrung, pulpit, fryzjerka, stilllegen, scheuen, lob, löschen, stanik, jednostka, wyjaśnić, Kampf, Stopp, fall, fahl, Netzwerk, automat, resistent, pole namiotowe, Abarbeitung, Wahrung, grundsätzlich, kleszcz, Zwecke, Kürzel

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków