SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

die Biologie - biologia
die Chemie - chemia
das Deutsch - język niemiecki
das Englisch - język angielski
die Erdkunde - geografia
die Ethik - etyka
die Geschichte - historia
die Informatik - informatyka
die Klassenlehrerstunde - godzina wychowawcza
die Mathematik - matematyka
die Physik - fizyka
das Polnisch - język polski
der Religionsunterricht - religia
die Sozialkunde - wiedza o społeczeństwie
der Sportunterricht - wychowanie fizyczne

Funktion die (PL die Funktionen) funkcja, stanowisko, mat. funkcja; in Funktion treten obejmować stanowisko; eine Funktion ausüben sprawować funkcję; partielle Funktion mat. funkcja częściowa
Aufrundungsfunktion die (PL die Aufrundungsfunktionen) mat. funkcja zaokrąglająca
Feature die/das (PL die Features) film dokumentalny, dodatek specjalny, infor. cecha, funkcja, właściwość; die neue Version der Software hat einige interessante zusätzliche Features nowa wersja oprogramowania posiada kilka interesujących dodatkowych funkcji
linear przymiotnik liniowy, linearny; lineare Funktion mat. funkcja liniowa
Winkelfunktion die (PL die Winkelfunktionen) mat. funkcja trygonometryczna
Eigenschaft die (PL die Eigenschaften) właściwość, cecha, przymiot, charakter, funkcja, rola; eine gute/schlechte Eigenschaft dobra/zła cecha; sie hat auch gute Eigenschaften ona ma również dobre cechy; Wasser hat die Eigenschaft, bei 0°C zu gefrieren woda ma taką właściwość, że przy 0°C zamarza; er ist in amtlicher Eigenschaft hier on jest tu w charakterze urzędnika, on jest tu urzędowo
Exponentialfunktion die (PL die Exponentialfunktionen) mat. funkcja wykładnicza
Kontrollfunktion die (PL die Kontrollfunktionen) funkcja kontrolna
Suchfunktion die (PL die Suchfunktionen) infor. funkcja wyszukiwania, wyszukiwarka
Polynomfunktion die (PL die Polynomfunktionen) mat. funkcja wielomianowa
konkav przymiotnik, przysłówek wklęsły, wklęsło; konkave Funktion mat. funkcja wklęsła

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
knapp, krnąbrnie, sekcja, hinfügen, löschen, sofort, Skizze, marzec, Rat, auf, idea, aspiryna, fryzjer, Netzwerk, bedauerlicherweise, Mediziner, kościół, rynek, sposób użycia, kilka, Eins, Forschung, in Anspruch nehmen, mózg, prześladowca, erforderlich

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków