•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 02-17 08:59

  • Haseł: 65410


Testy językowe
1. geraten czasownik gerät, geriet, ist geraten udawać się, wpadać, być podobnym; schlecht/gut geraten wypadać nie po myśli / wypadać po myśli; in Wut geraten wpadać we wściekłość; er ist der Mutter geraten jest podobny do matki; mit jemandem in Konflikt geraten wchodzić z kimś w konflikt; mit dem Gesetz in Konflikt geraten popadać w konflikt z prawem; forma Partizip Perfekt czasownika raten
2. Falle die (PL die Fallen) pułapka, potrzask, zatrzask, pot. wyrko; in eine Falle geraten przen. wpaść w potrzask; jemanden in eine Falle locken przen. wciągnąć kogoś w pułapkę; in die Falle gehen pot. iść do wyrka
3. Konkurs der (PL die Konkurse) prawn. upadłość, postępowanie upadłościowe; Konkurs anmelden/eröffnen zgłaszać/ogłaszać upadłość; in Konkurs geraten/gehen być postawionym w stan upadłości, podlegać procedurze upadłościowej
4. Gefahr die (PL die Gefahren) niebezpieczeństwo, ryzyko; auf eigene Gefahr na własne ryzyko; in Gefahr bringen narażać na niebezpieczeństwo; Gefahr bringend grożący niebezpieczeństwem, niebezpieczny; in Gefahr geraten / Gefahr laufen narażać się na niebezpieczeństwo, wystawiać się na ryzyko, ryzykować
5. Vergessenheit die (nur Singular) niepamięć, zapomnienie; in Vergessenheit geraten popadać w zapomnienie, popadać w niepamięć
6. Gehege das (PL die Gehege) wybieg, zagroda, rewir łowiecki; jemandem ins Gehege geraten wchodzić komuś w drogę
7. Wallung die (nur Singular) przen. wrzenie; in Wallung geraten wzburzyć się
8. Fadenkreuz das (PL die Fadenkreuze) krzyż nitkowy; ins Fadenkreuz geraten przen. znaleźć się na celowniku
9. Gesellschaft die (PL die Gesellschaften) społeczeństwo, towarzystwo, spółka; Gesellschaft mit beschränkter Haftung spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. z o.o.; Gesellschaft bürgerlichen Rechts spółka prawa cywilnego, spółka cywilna; jemandem Gesellschaft leisten dotrzymywać komuś towarzystwa; in schlechte Gesellschaft geraten wpaść w złe towarzystwo
10. Abweg der (PL die Abwege, mst PL) auf Abwege geraten schodzić na manowce
11. raten czasownik rät, riet, hat geraten radzić, zgadywać, odgadywać; sich (DAT) nicht zu raten wissen nie umieć sobie poradzić, być bezradnym; ein Rätsel raten rozwiązywać zagadkę
12. aneinander przysłówek przy sobie, jeden przy drugim, jeden obok drugiego; aneinander geraten kłócić się ze sobą; aneinander heften zszywać jedno z drugim
13. stottern czasownik stottert, stotterte, hat gestottert jąkać się, wyjąkać; ins Stottern geraten zająknąć się
14. Fang der (PL die Fänge) łów, połów, zdobycz, paszcza, kieł, pazur, szpon; in jemandes Fänge geraten przen. wpaść w czyjeś szpony
15. Bedrängnis die (PL die Bedrängnisse) lit. opresja, tarapaty, opały; in Bedrängnis geraten popaść w tarapaty
16. schwärmen czasownik schwärmt, schwärmte, ist geschwärmt roić się, poruszać się gromadnie, gromadzić się, unosić się w powietrzu; (hat geschwärmt) hulać, snuć marzenia, zachwycać się; ins Schwärmen geraten wpadać w zachwyt; für jemanden schwärmen zachwycać się kimś, przepadać za kimś; von etwas schwärmen zachwycać się czymś
17. Trott der (nur Singular) trucht, przen. tryb, zwyczaj; immer im alten Trott normalnym trybem; in einen Trott geraten popadać w rutynę
18. Kriegsgefangenschaft die (nur Singular) niewola; in Kriegsgefangenschaft geraten dostać się do niewoli
19. Verfall der (nur Singular) upadek, rozkład, data ważności, termin płatności; in Verfall geraten chylić się ku upadkowi; Verfall des Erlangten prawn. przepadek korzyści majątkowej (osiągniętej z popełnienia przestępstwa)
20. Verwunderung die (nur Singular) zdziwienie, zdumienie; in Verwunderung setzen wprawiać w zdumienie, zadziwiać; in Verwunderung geraten dziwić się
21. Beschuss der (PL die Beschüsse) ostrzał, obstrzał; unter Beschuss geraten przen. stawać się celem krytyki, stawać się przedmiotem krytyki
22. Verlegenheit die (nur Singular) zakłopotanie; (PL die Verlegenheiten) kłopot, tarapaty; in Verlegenheit kommen/geraten wpaść w zakłopotanie; jemanden in Verlegenheit bringen wprawić kogoś w zakłopotanie; sie brachte ihn mit ihren Fragen in Verlegenheit wprawiła go swoimi pytaniami w zakłopotanie; in finanzieller Verlegenheit sein być w tarapatach finansowych
23. Seenot die (nur Singular) niebezpieczeństwo na morzu, nagła sytuacja na morzu; in Seenot geraten znaleźć się w niebezpieczeństwie na morzu
24. Sackgasse die (PL die Sackgassen) ślepa uliczka, ślepy zaułek; in eine Sackgasse geraten znaleźć się w ślepej uliczce
25. Armut die (nur Singular) bieda, nędza, ubóstwo, biedota; in Armut geraten popaść w biedę
26. schleudern czasownik schleudert, schleuderte, hat geschleudert rzucać, ciskać, odwirowywać, wpadać; ins Schleudern geraten wpadać w poślizg
27. Schleudern das (PL die Schleudern) mot. poślizg; ins Schleudern geraten wpadać w poślizg, przen. tracić kontrolę; das Schleudern der Wäsche wirowanie prania
28. Wut die (nur Singular) złość, wściekłość, furia, pasja, szał; in Wut geraten wpadać w złość, rozzłościć się
29. Verzückung die (PL die Verzückungen) zachwyt, ekstaza; in Verzückung geraten wpadać w zachwyt, wpadać w ekstazę
30. Verzug der (nur Singular) zwłoka, zaległość; in Verzug geraten mieć zaległości; ohne Verzug bezzwłocznie; Gefahr im Verzug prawn. ryzyko z powodu zwłoki

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.