SŁOWNIK DEPL.PL
 


 
Gastzugang der (PL die Gastzugänge) infor. dostęp jako gość, logowanie jako gość
kennzeichnen czasownik kennzeichnet, kennzeichnete, hat gekennzeichnet cechować, znamionować, oznaczać, znakować, wyróżniać, charakteryzować; sich durch etwas kennzeichnen cechować się czymś, charakteryzować się czymś, odznaczać się czymś; Waren/Tiere kennzeichnen znakować towary/zwierzęta; jemanden als fleißig charakteryzować kogoś jako pilnego; ihr Verhalten kennzeichnet sie als vertrauenswürdige Person jej zachowanie określa ją jako osobę godną zaufania
Entartung die (PL die Entartungen) wynaturzenie, zwyrodnienie, wypaczenie (jako konkretne przypadki); die Entartungen der Revolution wypaczenia rewolucji; (nur Singular) wynaturzenie, zwyrodnienie (jako cecha); die Entartung der Sitten zwyrodnienie obyczajów
zuerst przysłówek naprzód, najpierw, na początku, po raz pierwszy; ich muss zuerst einmal etwas essen najpierw muszę coś zjeść; was wollen wir zuerst machen? co chcemy najpierw zrobić?; wer zuerst kommt, wird zuerst bedient kto przyjdzie jako pierwszy, zostanie obsłużony jako pierwszy; zuerst durchs Ziel gehen być pierwszym na mecie; zuerst fand sie ihn ganz sympathisch na początku wydał jej się całkiem sympatyczny
entlarven czasownik entlarvt, entlarvte, hat entlarvt demaskować; sich entlarven demaskować się; jemanden als Spion entlarven demaskować kogoś jako szpiega
Leseband das (PL die Lesebänder/Lesebande) tasiemka w książce służąca jako zakładka
Lesebändchen das (PL die Lesebändchen) tasiemka w książce służąca jako zakładka
Vorbildwirkung die (PL die Vorbildwirkungen) działanie jako wzór, dawanie przykładu
beamtet przymiotnik na stałej posadzie jako urzędnik
Grütze die (PL die Grützen) kasza, kaszka; rote Grütze gastr. rodzaj kisielu z czerwonych owoców podawany jako deser w północnych Niemczech
benennen czasownik benennt, benannte, hat benannt nazywać, nadawać nazwę, mat. mianować, oznaczać Ort und Zeit miejsce i czas, wyznaczać, wymieniać; jemanden nach jemandem benennen nazwać kogoś po kimś; jemanden als Kandidaten benennen wymieniać kogoś jako kandydata
kapern czasownik kapert, kaperte, hat gekapert pot. kaperować, kaptować, hist. zabierać jako łup
selbstbewusst przymiotnik, przymiotnik pewny siebie, filoz. samoświadomy, śmiało, pewnie; sie ist eine sehr selbstbewusste Frau jest bardzo pewną siebie kobietą; der Mensch als selbstbewusstes Wesen człowiek jako istota samoświadoma
vorschlagen czasownik schlägt vor, schlug vor, hat vorgeschlagen proponować; jemanden als Kandidaten vorschlagen proponować kogoś jako kandydata, wysuwać czyjąś kandydaturę
abtun czasownik tut ab, tat ab, hat abgetan załatwiać, zbywać, pot. zdejmować die Brille / den Hut okulary/kapelusz; damit ist es noch nicht abgetan na tym jeszcze nie koniec; etwas als Scherz abtun zbywać coś jako żart
Dreisprung der (PL die Dreisprünge/jako dyscyplina nur Singular) sport trójskok
vordrucken czasownik druckt vor, druckte vor, hat vorgedruckt drukować jako wzór
arbeitslos przymiotnik bezrobotny; sich arbeitslos melden rejestrować się jako bezrobotny
jähren czasownik sich jähren; jährt sich, jährte sich, hat sich gejährt powracać jako rocznica
Begleiter der (PL die Begleiter) osoba towarzysząca, muz. akompaniator, jęz. rodzajnik (jako składnik frazy nominalnej)
agieren czasownik agiert, agierte, hat agiert działać, postępować, gestykulować; als Vermittler agieren działać jako pośrednik
demaskieren czasownik demaskiert, demaskierte, hat demaskiert demaskować; jemanden als Verräter demaskieren demaskować kogoś jako zdrajcę
hauptberuflich przymiotnik jako główny zawód; hauptberufliche Tätigkeit podstawowy rodzaj aktywności zawodowej
so przysłówek tak, taki, w taki sposób; so viel tak dużo; wie so oft jak zwykle; so lala pot. taki sobie, jako tako; und so czy coś w tym rodzaju; so oder so w każdym razie, tak czy siak, tak czy owak
Freiwild das (nur Singular) zwierzyna niechroniona, przen. człowiek wyjęty spod prawa; für jemanden Freiwild sein być zdanym na czyjąś łaskę i niełaskę; jemanden als Freiwild betrachten traktować kogoś jako łatwą zdobycz
anschreiben czasownik schreibt an, schrieb an, hat angeschrieben zapisywać, pisać; anschreiben lassen kazać zapisywać jako dług, brać na kredyt
Anlage die (PL die Anlagen) teren, urządzenie, instalacja, lokata, uzdolnienie, talent, wkład (bankowy), inwestycja, zakład (przemysłowy), park, zieleniec, skwer, załącznik; als Anlage w załączeniu, jako załącznik; die öffentlichen Anlagen obiekty publiczne; elektrische Anlage instalacja elektryczna
Sprechzeit die (PL die Sprechzeiten) czas rozmów (telefonicznych, np. jako miernik żywotności baterii telefonu); Sprechzeiten godziny przyjęć (lekarza, psychologa)
avalieren czasownik avaliert, avalierte, hat avaliert ekon. awalizować, podpisywać weksel jako poręczyciel
Muttersprachler der (PL die Muttersprachler) rodzimy użytkownik języka, osoba posługująca się danym językiem jako mową ojczystą, native speaker

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
jako, domy, klebrig, stoły, jedynie, Met, loteria, auslassen, terminal, możesz, Hungertod, wyznawca, Kode, potrafić, überdreht, kosztowność, anrechnen, podpisany, jenseits, przyzwyczajony, Stupsnase, leck, Flechse, unternehmend, Gewichtheber,

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków