SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

das Allerheiligen - Wszystkich Świętych
das Allerseelen - Zaduszki
für jemandes Seele beten - modlić się za czyjąś duszę
die Chrysantheme - chryzantema
die Ewigkeit - wieczność
der Friedhof - cmentarz
jemandes gedenken - wspominać kogoś
das Grablicht - znicz
das Grabmal - nagrobek
die Kürbissuppe - zupa dyniowa
leichter Frost - przymrozek
der Novemberabend - listopadowy wieczór
novemberliches Regenwetter - listopadowa słota
die Winterzeit - czas zimowy
die Zeitumstellung - zmiana czasu

 
Ambition die (PL die Ambitionen, mst PL) ambicja; Ambitionen auf etwas (AKK) haben mieć ambicje dokonania czegoś
ansprechen czasownik spricht an, sprach an, hat angesprochen zagadywać, odzywać się do kogoś, prosić, podobać się; jemaden auf der Straße ansprechen zagadywać kogoś na ulicy
anstupsen czasownik stupst an, stupste an, hat angestupst pot. szturchać, zaczepiać; jemanden auf Facebook anstupsen zaczepić kogoś na Facebooku
Arm der (PL die Arme) ramię, ręka; sich (DAT) den Arm brechen złamać sobie rękę; mit jemandem Arm in Arm gehen iść z kimś ramię w ramię; ein Kind im Arm halten trzymać dziecko na rękach; jemanden auf den Arm nehmen brać kogoś na ręce; jemandem unter die Arme greifen wesprzeć kogoś, pomóc komuś; einen langen Arm haben przen. mieć duże wpływy; zwei Arme voll Holz dwa naręcza drewna; jemanden auf den Arm nehmen pot. nabrać kogoś, zrobić kogoś w balona, nabić kogoś w butelkę
aufbahren czasownik bahrt auf, bahrte auf, hat aufgebahrt składać na marach, wystawiać na katafalku; einen Toten aufbahren wystawiać trumnę ze zmarłym
aufblasen czasownik bläst auf, blies auf, hat aufgeblasen nadmuchiwać; einen Luftballon aufblasen dmuchać balon
aufeinanderprallen czasownik prallt aufeinander, prallte aufeinander, hat aufeinandergeprallt wpadać na siebie, zderzać się; die beiden Autos prallten aufeinander oba samochody zderzyły się; die Meinungen prallten hart aufeinander przen. poglądy zderzyły się ze sobą, wystąpiły ostre różnice zdań
Aufenthalt der (PL die Aufenthalte) pobyt, postój; fünf Minuten Aufenthalt haben mieć pięć minut postoju
auffüllen czasownik füllt auf, füllte auf, hat aufgefüllt napełniać, uzupełniać; die Vorräte auffüllen uzupełniać zapasy; Lücken auffüllen wypełniać luki
aufgeben czasownik gibt auf, gab auf, hat aufgegeben zadawać, nadawać, nakazywać, polecać, wysyłać, rezygnować, poddawać się; eine Hausaufgabe aufgeben zadawać pracę domową; die Hoffnung aufgeben tracić nadzieję; seine Pläne aufgeben rezygnować ze swoich planów; sein Studium aufgeben porzucać studia; den Kampf aufgeben zaprzestawać walki; seine Gewohnheiten aufgeben wyzbywać się swoich przyzwyczajeń; das Rauchen aufgeben rzucać palenie
aufgehen czasownik geht auf, ging auf, ist aufgegangen wschodzić, otwierać się, rozwiązywać się, rozpinać się, kiełkować, dzielić się bez reszty; der Mond/die Sonne geht auf Księżyc/słońce wschodzi; das Land der aufgehenden Sonne kraj wschodzącego słońca (o Japonii); plötzlich ging die Tür auf nagle otworzyły się drzwi; die Knospen gehen auf pąki rozwijają się; der Reißverschluss/der Knoten geht immer wieder auf zamek błyskawiczny ciągle się rozpina/węzeł ciągle się rozwiązuje
aufgesetzt przymiotnik, przysłówek nienaturalny, fałszywy, nieprawdziwy, nienaturalnie, fałszywie, nieprawdziwie; ein aufgesetztes Lächeln fałszywy uśmiech
aufhaben czasownik hat auf, hatte auf, hat aufgehabt mieć na sobie, mieć zadane; Hausaufgabe aufhaben mieć zadaną pracę domową; die Augen aufhaben mieć otwarte oczy
aufheben czasownik hebt auf, hob auf, hat aufgehoben podnosić, przechowywać, unieważniać, znosić; die Todesstrafe aufheben znosić karę śmierci; aufgeschoben ist nicht aufgehoben co się odwlecze to nie uciecze; aufgehoben uchylony, zniesiony; ein aufgehobenes Urteil uchylony wyrok; viel Aufheben/Aufhebens von etwas machen robić dużo szumu/hałasu wokół czegoś; nicht viel Aufheben/Aufhebens von etwas machen bagatelizować coś
aufklären czasownik klärt auf, klärte auf, hat aufgeklärt wyjaśniać, naświetlać, oświecać, uświadamiać jemanden kogoś; sie klärte mich über den wahren Sachverhalt auf naświetliła mi faktyczny stan rzeczy; die Bevölkerung über Suchtgefahren aufklären uświadamiać ludność w kwestii zagrożeń nałogami; sich aufklären wyjaśniać się, wypogadzać się; das Wetter klärt sich auf wypogadza się
auflösen czasownik löst auf, löste auf, hat aufgelöst rozwiązywać, rozplątywać, odgadywać, rozpuszczać, unieważniać; den Knoten auflösen rozplątać węzeł; das Parlament auflösen rozwiązać parlament; sich auflösen rozwiązać się, rozpuścić się, rozłożyć się, rozwiewać się; etwas in etwas (DAT) auflösen rozpuszczać coś w czymś; sich in Luft auflösen przen. rozpływać się w powietrzu, znikać
aufmerksam przymiotnik, przysłówek uważny, uprzejmy, uważnie; auf jemanden aufmerksam werden zwracać na kogoś uwagę; jemanden auf etwas aufmerksam machen zwracać czyjąś uwagę na coś; ganz aufmerksam sein przen. zamieniać się w słuch
aufnehmen czasownik nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen przyjmować, podejmować, rejestrować, nagrywać, podnosić; etwas gelassen aufnehmen przyjmować coś ze spokojem; Bilder aufnehmen fotografować; Arbeit aufnehmen podejmować pracę; es mit jemandem/etwas aufnehmen können móc się z kimś/czymś zmierzyć
Aufpreis der (PL die Aufpreise) dopłata, narzut; gegen einen Aufpreis za dopłatą
aufpumpen czasownik pumpt auf, pumpte auf, hat aufgepumpt pompować; einen Reifen aufpumpen pompować oponę
aufräumen czasownik räumt auf, räumte auf, hat aufgeräumt sprzątać, uprzątać, porządkować, robić porządek, przen. przeprowadzać czystkę; das Zimmer aufräumen sprzątać pokój; mit den Mythen aufräumen przen. rozprawiać się z mitami
aufrecht przymiotnik, przysłówek prosty, prosto, przen. prawy, uczciwy; aufrecht sitzen siedzieć prosto; aufrecht stehen stać wyprostowanym; sich aufrecht halten trzymać się prosto; ein aufrechter Mensch prawy człowiek
Aufregung die (nur Singular) zdenerwowanie, podniecenie; jemanden in Aufregung versetzen denerwować kogoś, wprowadzać kogoś w stan zdenerwowania
aufreißen czasownik reißt auf, riss auf, hat aufgerissen otwierać gwałtownie, otwierać szeroko, rozdzierać, zrywać, rysować, kreślić; die Augen aufreißen otwierać szeroko oczy; den Mund aufreißen pot. rozdziawiać gębę; den Boden aufreißen rozorać ziemię
Aufsatz der (PL die Aufsätze) wypracowanie, rozprawka, esej, nasadka; einen Aufsatz besprechen / korrigieren / schreiben omawiać / poprawiać / pisać wypracowanie
aufschlagen czasownik schlägt auf, schlug auf, hat aufgeschlagen otwierać, rozbijać, przybijać, stawiać, uderzać, wzrastać (cena); ein Zelt aufschlagen rozbijać namiot; den Mantelkragen aufschlagen stawiać kołnierz płaszcza; auf etwas aufschlagen uderzać o coś / w coś
aufsitzen czasownik sitzt auf, saß auf, ist/hat aufgesessen wsiadać / siedzieć, przesiadywać; jemanden aufsitzen lassen pot. zostawiać kogoś na lodzie; jemandem aufsitzen pot. dać się komuś nabrać
aufstehen czasownik steht auf, stand auf, ist aufgestanden wstawać; vom Tisch/Stuhl aufstehen wstawać od stołu/z krzesła; aus dem Bett aufstehen wstawać z łóżka; früh aufstehen wcześnie wstawać; gegen jemanden aufstehen powstawać przeciw komuś, buntować się przeciw komuś; (hat aufgestanden) stać otworem (drzwi)
Auftrag der (PL die Aufträge) zlecenie, zamówienie, polecenie, nałożenie, misja; einen Auftrag vergeben zlecać; wichtiger/eiliger Auftrag ważne/nagłe zlecenie; im Auftrag von jemandem na czyjeś zlecenie; er kam im Auftrag seiner Firma przybył z polecania swojej firmy; öffentlicher Auftrag zamówienie publiczne; Kündigung/Widerruf des Auftrags wypowiedzenie/odwołanie zlecenia; ein Auftrag in Höhe von 2 Millionen zamówienie w wysokości 2 milionów; etwas in Auftrag geben zamawiać coś; der gesellschaftliche Auftrag der Partei społeczna misja partii; der Pinsel ermöglicht einen gleichmäßigen Auftrag der Farbe pędzel umożliwia równomierne nałożenie farby
auftreten czasownik tritt auf, trat auf, ist aufgetreten występować na scenie, pojawiać się, występować, następować; bescheiden auftreten zachowywać się skromnie; als Zeuge auftreten występować jako świadek; ein Fehler ist aufgetreten wystąpił błąd; (hat aufgetreten) otwierać kopnięciem
aufwallen czasownik wallt auf, wallte auf, ist aufgewallt burzyć się, kipieć, wrzeć, unosić się; in ihr wallte der Zorn auf uniosła się gniewem
aufwärmen czasownik wärmt auf, wärmte auf, hat aufgewärmt odgrzewać; sich aufwärmen ogrzewać się, sport rozgrzewać się; alte Geschichten aufwärmen pot. przen. odgrzewać stare historie
aufwühlen czasownik wühlt auf, wühlte auf, hat aufgewühlt rozkopywać, poryć, zryć, przen. wstrząsać, wzburzać; Leidenschaften aufwühlen wzniecać namiętności
Ballon der (PL die Ballons/Ballone) balon; einen Ballon aufblasen nadmuchiwać balon; mit dem Ballon fahren lecieć balonem
Bein das (PL die Beine) noga, kość, nogawka; mit beiden Beinen im Leben stehen przen. twardo stąpać po ziemi; jemanden wieder auf die Beine bringen pot. postawić kogoś na nogi; von einem Bein auf das andere treten przestępować z nogi na nogę; die Beine übereinander schlagen zakładać nogę na nogę
Darlehen das (PL die Darlehen) pożyczka; ein Darlehen aufnehmen zaciągnąć pożyczkę
einsetzen czasownik setzt ein, setzte ein, hat eingesetzt wsadzać, wstawiać, wprawiać, umieszczać, ustanawiać, następować, nadchodzić; sich einsetzen angażować się; sich für jemanden einsetzen wstawiać się za kimś; jemanden auf einen Posten wieder einsetzen przywracać kogoś na stanowisko; der Regen hat wieder eingesetzt deszcz ponownie nadszedł
Ellbogen der (PL die Ellbogen) anat. łokieć; ich habe mir den Ellbogen aufgestoßen uderzyłem się w łokieć; die Ellbogen aufstützen podpierać się łokciami; jemanden mit dem Ellbogen knuffen szturchnąć kogoś łokciem; seine Ellbogen gebrauchen przen. rozpychać się łokciami, iść po trupach
Erlebnis das (PL die Erlebnisse) przeżycie, przygoda, wydarzenie; ein aufregendes/schreckliches Erlebnis emocjonujące/straszne przeżycie; dieses Konzert war ein Erlebnis ten koncert był wydarzeniem; die Reise wurde zu einem großen Erlebnis podróż stała się wielką przygodą
erledigen czasownik erledigt, erledigte, hat erledigt załatwiać, wykonywać einen Auftrag zlecenie; den Streit erledigen kończyć spór; Bedenken erledigen rozpraszać wątpliwości; das wird erledigt! pot. zrobi się!
ertappen czasownik ertappt, ertappte, hat ertappt zaskakiwać, łapać; jemanden auf frischer Tat ertappen przyłapywać kogoś na gorącym uczynku
Fenster das (PL die Fenster) okno; zum Fenster hinausschauen wyglądać przez okno; aus dem Fenster fallen wypaść przez okno; die Fenster sehen auf den Garten/zur Straße okna wychodzą na ogród/ulicę; das Geld zum Fenster hinauswerfen przen. wyrzucać pieniądze w błoto; aktives Fenster infor. aktywne okno
Fernsehen das (nur Singular) telewizja; im Fernsehen übertragen transmitować w telewizji; etwas kommt im Fernsehen pot. coś leci w telewizji; sie arbeitet beim Fernsehen ona pracuje w telewizji; das Fernsehen brachte ein Interview mit dem Minister telewizja nadała wywiad z ministrem; das Spiel wird vom Fernsehen aufgezeichnet mecz będzie rejestrowany przez telewizję; wir haben kein Fernsehen pot. nie mamy telewizora
Flur der (PL die Flure) przedpokój, korytarz; die (PL die Fluren) rola, ziemia uprawna, łan, niwa; allein auf weiter Flur sein przen. być sam jak palec
Folter die (PL die Foltern) tortura, męka, katusza, kaźń; jemanden auf die Folter spannen wziąć kogoś na tortury, przen. trzymać kogoś w niepewności, trzymać kogoś w napięciu
Gemüt das (PL die Gemüter) usposobienie, charakter; er hat kein Gemüt jest bez serca; ein zartes/empfindliches Gemüt łagodne/wrażliwe usposobienie; die Gemüter erhitzen podgrzewać emocje, rozpalać umysły; einfachere Gemüter przen. proste umysły, prości ludzie; jemandem aufs Gemüt schlagen przygnębiać kogoś; etwas legt sich jemanden aufs Gemüt pot. coś działa komuś na nerwy
Glatteis das (nur Singular) gołoledź; jemanden aufs Glatteis führen pot. wywieźć kogoś w pole
hinweisen czasownik weist hin, wies hin, hat hingewiesen wskazywać; jemanden auf etwas hinweisen zwracać komuś na coś uwagę
innen przysłówek wewnątrz, w środku; von innen od wewnątrz; nach innen aufgehen otwierać się do wewnąrtrz; der Apfel war innen faul jabłko w środku było zgniłe
Kimme die (PL die Kimmen) mil. szczerbina, szczerbinka; über Kimme und Korn zielen celować przez szczerbinkę i muszkę; jemanden auf der Kimme haben pot. brać kogoś na celownik
klein przymiotnik mały, niewielki, niski, drobny; eine zu kleine Hose za małe spodnie; der kleine Mann niski mężczyzna; als ich klein war gdy byłem mały; von klein auf od małego; ein kleines m małe m klein machen drobno kroić, pot. rozmieniać na drobne; jemandem zehn Euro klein machen rozmienić komuś dziesięć euro
Laden der (PL die Läden) sklep, sklepik, roleta, okiennica; die Läden runterlassen/hochziehen spuszczać/podnosić rolety; (nur Singular) pot. interes; einen Laden aufmachen otwierać interes
niederschlagen czasownik schlägt nieder, schlug nieder, hat niedergeschlagen powalać, zwalać z nóg, chem. wytrącać, prawn. umarzać, wstrzymywać, uspokajać, uśmierzać, przen. wyrażać się, odzwierciedlać się; den Aufstand niederschlagen tłumić powstanie; die Augen niederschlagen spuszczać oczy
oben przysłówek na górze, w górze, u góry; oben auf der Liste na początku listy; nach oben gehen iść na górę (na wyższe piętro); oben erwähnt wyżej wymieniony; siehe oben patrz wyżej; ganz nach oben na sam szczyt
Palette die (PL die Paletten) paleta, paleta ładunkowa; Farben auf der Palette mischen mieszać farby na palecie; breite Palette szeroki wybór; einige Beispiele aus der Palette unseres Angebots przen. przykładowe pozycje z naszej bogatej oferty
Palme die (PL die Palmen) palma; jemanden auf die Palme bringen pot. doprowadzać kogoś do szału
Plan der (PL die Pläne) plan; ein durchdachter/kühner/geheimer Plan przemyślany/zuchwały/tajny plan; einen Plan entwickeln/erarbeiten opracowywać plan; es läuft alles genau nach Plan wszystko idzie zgodnie z planem; jemandes Pläne durchkreuzen pokrzyżować czyjeś plany; was sind deine Pläne für die Zukunft? jakie są twoje plany na przyszłość?; jemanden auf den Plan rufen skłonić kogoś do wkroczenia do akcji
Probe die (PL die Proben) próba, test, próbka; jemanden auf die Probe stellen wystawiać kogoś na próbę; eine Probe entnehmen pobierać próbkę
prüfen czasownik prüft, prüfte, hat geprüft sprawdzać, egzaminować, testować, rozpatrywać einen Antrag wniosek, kontrolować den Reisepass paszport; staatlich geprüft mający dyplom państwowy; die Software prüfen testować oprogramowanie; die Sonderangebote prüfen sprawdzać oferty specjalne; jemanden auf seine Reaktionsfähigkeit prüfen sprawdzać czyjąś zdolność do reakcji; Latein prüfen egzaminować z łaciny
Rad das (PL die Räder) koło, rower; ein Rad wechseln wymieniać koło; das fünfte Rad am Wagen sein przen. być jak piąte koło u wozu; Rad fahren jeździć na rowerze, sport uprawiać kolarstwo; sich aufs Rad schwingen wsiadać na rower; Essen auf Rädern jedzenie na kółkach, jedzenie z dostawą do domu
rauchen czasownik raucht, rauchte, hat geraucht dymić, dymić się, kopcić, kurzyć, palić (o człowieku); Zigaretten rauchen palić papierosy; das Rauchen aufgeben rzucać palenie
Rente die (PL die Renten) renta, emerytura; in Rente gehen iść na emeryturę; auf/in Rente sein pot. być na emeryturze; eine hohe/niedrige/ lohnbezogene Rente wysoka/niska/ zależna od wysokości wynagrodzenia emerytura; Anspruch auf eine Rente haben mieć roszczenie o świadczenie emerytalne; jemanden auf Rente setzen pot. wysyłać kogoś na emeryturę
sächlich przymiotnik jęz. nijaki, rodzaju nijakiego; die Verkleinerungsformen auf „-chen“ haben sächliches Geschlecht/sind sächlich formy zdrobniałe z końcówką „-chen“ mają rodzaj nijaki/są rodzaju nijakiego
Schippe die (PL die Schippen) płn-niem. łopata, łopatka, pik (w kartach); jemanden auf die Schippe nehmen nabijać się z kogoś, nabierać kogoś
schwellen czasownik schwillt, schwoll, ist geschwollen med. nabrzmiewać, puchnąć, pęcznieć, wzdymać się; die Adern auf der Stirn schwollen ihm żyły na czole mu nabrzmiały; der Fluss schwillt rzeka wzbiera; (schwellt, schwellte, hat geschwellt) nadymać (żagle), przepełniać, rozpierać; der Wind schwellte die Segel wiatr nadymał żagle
Schwingung die (PL die Schwingungen) fiz. drganie, wahanie, oscylacja; in Schwingung sein kołysać się; Schwingungen aufnehmen absorbować drgania
Sommerzeit die (nur Singular) okres letni, czas letni; die Uhren auf Sommerzeit umstellen przestawiać zegarki na czas letni
Steuer das (PL die Steuer) ster, kierownica; die (PL die Steuern) podatek; Steuern zahlen płacić podatki; Steuern hinterziehen uchylać się od płacenia podatków; Steuern auf etwas (AKK) erheben podbierać od czegoś podatek, opodatkowywać coś; der Steuer unterliegen podlegać opodatkowaniu
Suche die (PL die Suchen) poszukiwanie, poszukiwania, szukanie, wyszukiwanie; die Suche nach jemandem/etwas poszukiwanie kogoś/czegoś; auf der Suche w poszukiwaniu; auf der Suche nach einem Job/einer Frau/dem Sinn des Lebens/einer Wohnung sein poszukiwać/szukać pracy/żony/sensu życia/mieszkania; eine vergebliche Suche daremne poszukiwania; die Suche nach den Verschütteten aufgeben rezygnować z poszukiwań zasypanych
Tat die (PL die Taten) czyn, uczynek; eine gute Tat tun zrobić dobry uczynek; jemanden auf frischer Tat ertappen przyłapać kogoś na gorącym uczynku; zur Tat schreiten przejść do czynu; eine edle/böse Tat szlachetny/zły czyn; ein Mann der Tat człowiek czynu; der Angeklagte hat die Tat gestanden oskarżony przyznał się do czynu
Tomate die (PL die Tomaten) pomidor; eine reife/faule Tomate dojrzały/zgniły pomidor; Tomaten auf den Augen haben mieć klapki na oczach
Tropfen der (PL die Tropfen) kropla; ein Tropfen auf den heißen Stein kropla w morzu potrzeb; steter Tropfen höhlt den Stein kropla drąży skałę
Tüpfelchen das (PL die Tüpfelchen) plamka, kropka; das Tüpfelchen auf dem i kropka nad i
umschalten czasownik schaltet um, schaltete um, hat umgeschaltet przełączać; vom ersten aufs zweiten Programm umschalten przełączać z programu pierwszego na drugi
Verbrechen das (PL die Verbrechen) przestępstwo, zbrodnia; ein brutales/schweres Verbrechen brutalne/ciężkie przestępstwo, brutalna/ciężka zbrodnia; ein Verbrechen begehen/planen popełniać/planować przestępstwo, popełniać/planować zbrodnię; der Schauplatz eines Verbrechens miejsce przestępstwa, miejsce zbrodni; ein Verbrechen aufklären wyjaśniać przestępstwo; ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit zbrodnia przeciwko ludzkości; es ist doch ein Verbrechen, so eine Begabung nicht zu fördern przen. to zbrodnia nie wspierać takiego talentu; (nur Singular) przestępczość; das organisierte Verbrechen przestępczość zorganizowana
vergeben czasownik vergibt, vergab, hat vergeben przebaczać, przydzielać, dawać, przyznawać, rozdawać, marnować, przepuszczać; jemandem etwas vergeben komuś coś przebaczyć; einen Auftrag vergeben dawać zlecenie; sich vergeben mylić się przy rozdawaniu kart; der Friedensnobelpreis wurde an eine Amerikanerin vergeben pokojowa nagroda Nobla została przyznana Amerykance; die Stelle ist schon vergeben stanowisko jest już zajęte; auf den letzten Metern vergab die Läuferin die Chance zum Sieg na ostatnich metrach biegaczka zmarnowała szansę na zwycięstwo; die gewählte Nummer ist nicht vergeben wybrany numer nie został przydzielony/nie jest używany;
verlegen czasownik verlegt, verlegte, hat verlegt przenosić, przekładać, kłaść, wydawać drukiem; die Premiere verlegen przekładać premierę; ein Kabel verlegen kłaść kabel; przymiotnik zakłopotany, zmieszany; das Treffen auf Montag verlegen przełożyć spotkanie na poniedziałek
verweisen czasownik verweist, verwies, hat verwiesen odsyłać, zwracać uwagę, wskazywać, wydalać von der Schule ze szkoły; jemanden auf Platz zwei verweisen spychać kogoś na drugie miejsce; jemanden auf etwas (AKK) verweisen zwaracać komuś uwagę na coś
Wange die (PL die Wangen) lit. policzek, lico, bud. bok (schodów); jemanden auf die Wange küssen całować kogoś w policzek; Wange an Wange twarz przy twarzy
wechseln czasownik wechselt, wechselte, hat gewechselt zmieniać, rozmieniać, wymieniać; das Thema wechseln zmieniać temat; zu einer anderen Firma wechseln przechodzić do innej firmy; Dollar in Euro wechseln wymieniać dolary na euro; an der Grenze Geld wechseln wymieniać pieniądze na granicy; bei einem Auto die Reifen/das Öl wechseln wymieniać w samochodzie opony/olej; mit jemandem Briefe wechseln wymieniać z kimś listy; wir wechselten nur wenige Worte zamieniliśmy ze sobą tylko kilka słów; die Ampel wechselte von Grün auf Gelb światło zmieniło się z zielonego na żółte
Winterzeit die (nur Singular) okres zimowy, czas zimowy; die Uhren auf Winterzeit umstellen przestawiać zegarki na czas zimowy
zusammenziehen czasownik zieht zusammen, zog zusammen, hat zusammengezogen ścieśniać, ściągać, zaciskać, gromadzić, koncentrować; die Augenbrauen zusammenziehen ściągać brwi; einen Aufsatz zusammenziehen skracać referat
aufrühren czasownik rührt auf, rührte auf, hat aufgerührt bełtać, mieszać wzbijając do góry den Bodensatz fusy, lit. poruszać; die Leidenschaften/Erinnerungen aufrühren budzić namiętności/wspomnienia; die Massen aufrühren podburzać tłumy
aufzäumen czasownik zäumt auf, zäumte auf, hat aufgezäumt kiełznać, okiełznywać das Pferd konia; etwas verkehrt/von hinten aufzäumen zabierać się do czegoś na opak
Häutchen das (PL die Häutchen) skórka, błonka, zool. membrana; ein Häutchen auf Milch kożuch na mleku
aufschwemmen czasownik schwemmt auf, schwemmte auf, hat aufgeschwemmt nabrzmiewac, obrzmiewać; ein aufgeschwemmtes Gesicht obrzmiała twarz
Hölzchen das (PL die Hölzchen) drewienko; vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen przen. schodzić z tematu, gubić się w szczegółach
aufbäumen czasownik bäumt auf, bäumte auf, hat aufgebäumt; sich aufbäumen stawać dęba; das Pferd bäumte sich jäh auf koń nagle stanął dęba; sich gegen sein Schicksal aufbäumen buntować się przeciw losowi; alles in ihr bäumte sich dagegen auf wszystko się w niej burzyło przeciw temu
festnageln czasownik nagelt fest, nagelte fest, hat festgenagelt przybijać gwoździami; jemanden auf etwas (AKK) festnageln pot. zmuszać kogoś do czegoś
aufplatzen czasownik platzt auf, platzte auf, ist aufgeplatzt pękać, otwierać się; die Knospen platzen auf pąki otwierają się; die Wunde ist aufgeplatzt rana otworzyła się
aufeinanderstoßen czasownik stößt aufeinander, stieß aufeinander, ist aufeinandergestoßen zderzać się ze sobą, przen. ścierać się ze sobą; die Autos stießen aufeinander samochody zderzyły się ze sobą
aufrütteln czasownik rüttelt auf, rüttelte auf, hat aufgerüttelt budzić potrząsając, przen. rozruszać, wstrząsać jemanden kimś; jemandes Gewissen aufrütteln poruszyć czyjeś sumienie, wstrząsnąć czyimś sumieniem; jemanden aus der Lethargie aufrütteln wyrwać kogoś z letargu
aufsperren czasownik sperrt auf, sperrte auf, hat aufgesperrt pot. rozdziawiać, otwierać den Schnabel dziób, gębę; die Augen aufsperren pot. wybałuszać oczy; die Ohren aufsperren pot. nastawiać uszu, mieć uszy otwarte
aufbinden czasownik bindet auf, band auf, hat aufgebunden rozwiązywać die Krawatte krawat, rozsznurowywać, bindować; jemandem einen Bären aufbinden pot. nabrać kogoś, nabić kogoś w butelkę
Fährte die (PL die Fährten) ślad, trop; auf der richtigen/falschen Fährte sein być na dobrym/złym tropie; jemanden auf die richtige Fährte bringen naprowadzać kogoś na trop; jemandem/etwas auf der Fährte sein być na tropie kogoś/czegoś
aufschwimmen czasownik schwimmt auf, schwamm auf, hat aufgeschwimmt być wypieranym przez wodę, być wodowanym, ślizgać się po mokrej powierzchni; die luftgefüllten Behälter schwimmen auf pojemniki wypełnione poowietrzem unoszą się na wodzie; auf der Werft schwimmt heute schon der zweite Frachter auf już drugi frachtowiec jest dziś wodowany w stoczni
aufschütteln czasownik schüttelt auf, schüttelte auf, hat aufgeschüttelt wstrząsać; das Kissen aufschütteln wstrząsnąć poduszką

R E K L A M A

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Website, topić się, właściwy, melken, fortbilden, Realschulabschluss, kontaktfreudig, twoja, Ernährungsberater, Kauffrau, abgehen, Vorurteil, schwerfallen, ausgesprochen, äußerst, vereitern, Pomp, zgnilizna, rozpoznawać, tilgen, Baute, maj, Bayern, burmistrz, broń, Sprecher

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania

Ostatnia modyfikacja bazy wyrazów: 03-12-2023 00:03


Przekaż datek autorowi!

Postaw mi kawę na buycoffee.to
Copyright © 2001-2023 Maciej Pańków