Partie die (PL die Partien) sport muz. partia, runda, rola (w sztuce teatralnej), partia (towaru); gute Partie dobra partia
Partei die (PL die Parteien) polit. partia, strona (dyskusji, umowy); politische Partei partia polityczna; für jemanden Partei ergreifen stawać po czyjejś stronie
Part der (PL die Parts oder die Parte) rola, muz. partia; der (PL die Parten) udział
Volkspartei die (PL die Volksparteien) polit. partia ludowa, partia typu catch-all
Schub der (PL die Schübe) pchnięcie, popchnięcie, przesuw, przesunięcie, fiz. ciąg, partia, rzut (towarów), med. atak, napad
Koalitionspartei die (PL die Koalitionsparteien) polit. partia koalicyjna
Basspartie die (PL die Basspartien) muz. partia basowa
NSDAP skrót od Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei hist. Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników
Nazipartei die (nur Singular) pot. pej. partia nazistowska
Sopranpartie die (PL die Sopranpartien) muz. partia sopranowa
Tenorpartie die (PL die Tenorpartien) muz. partia tenorowa
Charge die (PL die Chargen) szarża, ranga, ładunek, wsad, partia towaru
Fortschrittspartei die (PL die Fortschrittsparteien) partia postępowa
Posten der (PL die Posten) posada, stanowisko, posterunek, wartownik, pozycja, partia; einen ruhigen Posten haben pot. mieć ciepłą posadkę
Oppositionspartei die (PL die Oppositionsparteien) polit. partia opozycyjna
SPD skrót od Sozialdemokratische Partei Deutschlands Socjaldemokratyczna Partia Niemiec
Bauernpartei die (PL die Bauernparteien) polit. partia chłopska
Schach das (PL die Schachs) szachy, szach; eine Partie Schach partia szachów; dem König Schach bieten dać szacha królowi; Schach spielen grać w szachy
Sopran der (PL die Soprane) muz. sopran, głos sopranowy, partia sopranowa; Sopran singen śpiewać sopranem; ein lyrischer/dramatischer Sopran sopran liryczny/dramatyczny
Schachpartie die (PL die Schachpartien) partia szachów
Schachspiel das (PL die Schachspiele) partia szachów; (nur Singular) gra w szachy
Frame der/das (PL die Frames) infor. ramka, fot. klatka, kadr, sport partia (snookera)
Regierungspartei die (PL die Regierungsparteien) partia rządząca
Solopart der (PL die Soloparts oder die Soloparte) partia solowa, solo
Tenor der (nur Singular) wydźwięk, prawn. sentencja (wyroku); in diesem Tenor w tym sensie; (PL die Tenöre/ austr. Tenore) muz. tenor, głos tenorowy, partia tenorowa; Tenor singen śpiewać tenorem; er hat einen hohen/hellen Tenor on ma wysoki/jasny tenor; den Tenor singen śpiewać partię tenorową; ein berühmter Tenor słynny tenor
Zentrumspartei die (PL die Zentrumsparteien) partia centrowa
Rechtspartei die (PL die Rechtsparteien) partia prawicowa, stronnictwo prawicowe
Arbeiterpartei die (PL die Arbeiterparteien) partia robotnicza


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historiąZaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Quiz - rodzajniki | Oceń Słownik | Polityka prywatności i zasady korzystania


                 


Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków