SŁOWNIK DEPL.PL
bringen czasownik bringt, brachte, hat gebracht przynosić, przywozić, przyprowadzać, sprowadzać, donosić, zanosić, podwozić; Glück/Unglück bringen przynosić szczęście / sprowadzać nieszczęście; einen Arzt bringen sprowadzać lekarza; Früchte bringen dawać owoce, wydawać owoce; Hilfe bringen przychodzić z pomocą; zur Welt bringen wydawać na świat, rodzić; jemandem Ruhm bringen przysparzać komuś sławy; etwas zu Ende bringen doprowadzać coś do końca; etwas zu Papier bringen przelewać coś na papier; jemanden um etwas bringen pozbawiać kogoś czegoś; jemanden um die Ecke bringen pot. ukatrupiać kogoś; es zu etwas bringen pot. dorobić się czegoś, wypracować coś
Gleichgewicht das (nur Singular) równowaga; Gleichgewicht halten utrzymać równowagę; Gleichgewicht verlieren stracić równowagę; jemanden aus dem Gleichgewicht bringen wyprowadzać kogoś z równowagi, wytrącać kogoś z równowagi; etwas aus dem Gleichgewicht bringen zachwiać czymś
brachte czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika bringen
Lot das (PL die Lote) pion (kierunek), pion murarski, mat. prostopadła, lut; ins Lot bringen tech. poziomować; etwas/jemanden ins Lot bringen przen. przywracać coś/kogoś do pionu/równowagi/porządku
durcheinander bringen czasownik bringt durcheinander, brachte durcheinander, hat durcheinander gebracht wytrącać z rytmu, zmieszać całkowicie
gebracht czasownik forma Partizip Perfekt czasownika bringen
bringt czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika bringen
Zack der (nur Singular); auf Zack sein/voll auf Zack sein pot. dawać sobie radę, być czujnym, funkcjonować jak należy, być na tip-top; auf Zack bringen pot. doprowadzać do porządku
Zins der (PL die Zinsen, mst Plural) ekon. procent, odsetki; Zinsen bringen przynosić odsetki, procentować; (PL die Zinse) austr. płd-niem. szwajc. czynsz
Bein das (PL die Beine) noga, kość, nogawka; mit beiden Beinen im Leben stehen przen. twardo stąpać po ziemi; jemanden wieder auf die Beine bringen pot. postawić kogoś na nogi; von einem Bein auf das andere treten przestępować z nogi na nogę; die Beine übereinander schlagen zakładać nogę na nogę
Gefahr die (PL die Gefahren) niebezpieczeństwo, ryzyko; auf eigene Gefahr na własne ryzyko; in Gefahr bringen narażać na niebezpieczeństwo; Gefahr bringend grożący niebezpieczeństwem, niebezpieczny; in Gefahr geraten / Gefahr laufen narażać się na niebezpieczeństwo, wystawiać się na ryzyko, ryzykować
Verkehr der (nur Singular) ruch, komunikacja, transport, obieg, spółkowanie; den Verkehr regeln regulować ruch; etwas aus dem Verkehr ziehen wycofywać coś z obiegu; Banknoten in den Verkehr bringen wprowadzać banknoty do obiegu; öffentlicher Verkehr transport publiczny; ruhender Verkehr nieaktywni uczestnicy ruchu drogowego; dienstlicher Verkehr stosunki służbowe; Verkehr mit jemandem haben odbywać z kimś stosunek
Handel der (nur Singular) handel, transakcja, interes, sprawa; freier Handel wolny handel; etwas in den Handel bringen wprowadzać coś do sprzedaży; (PL die Händel) lit. zwada, sprzeczka, burda
kochen czasownik kocht, kochte, hat gekocht gotować, wygotowywać, gotować się, wrzeć; das Wasser zum Kochen bringen doprowadzać wodę do wrzenia; kochend heiß wrzący; vor Zorn kochen przen. kipieć gniewem
Vorschein der (nur Singular); zum Vorschein kommen ujawniać się, wychodzić na jaw, odnaleźć się; zum Vorschein bringen ujawniać, wydobywać na jaw
nahe przymiotnik, przysłówek (näher = bliższy, nächst = najbliższy) bliski, niedaleki, blisko, w pobliżu; nahe am Bahnhof blisko dworca; nahe liegen nasuwać się; nahe liegend blisko położony, nasuwający się, zrozumiały, oczywisty; jemadem etwas näher bringen przybliżać coś komuś, zaznajamiać kogoś z czymś; jemandem nahe gehen poruszyć kogoś, wstrząsnąć kimś; jemandem zu nahe treten urażać kogoś, sprawiać komuś przykrość; przyimek +DAT blisko, w pobliżu
Raserei die (nur Singular) wściekłość; jemanden zur Raserei bringen doprowadzać kogoś do wściekłości
Stand der (PL die Stände) miejsce, stoisko, stan, pozycja, klasa społeczna, stan konta, stan meczu; nach Stand der Dinge według stanu rzeczy; der Stand der Ermittlungen stan śledztwa; auf dem aktuellen Stand sein być na bieżąco; etwas zu Stande bringen poradzić sobie z czymś; nicht zu Stande kommen nie dojść do skutku
Schande die (nur Singular) hańba; jemandem große Schande bringen przynosić komuś wielki wstyd
Räson die (nur Singular) rozum, rozsądek; jemanden zur Räson bringen przemówić komuś do rozsądku
Gang der (PL die Gänge) chód, krok, mot. bieg, korytarz, przejście; im Gange w toku; langsamer Gang wolny krok; der erste/zweite Gang pierwsze/drugie danie; etwas in Gang bringen ruszać coś z miejsca, uruchamiać coś, nadawać czemuś bieg; die (PL die Gangs) gang, banda
Abschlag der (PL die Abschläge) potrącenie, odliczenie, rata, zaliczka, rabat, wyrąb (lasu), odbicie, sport wybicie; in Abschlag bringen potrącić; auf Abschlag kaufen kupować na raty
Ausdruck der (PL die Ausdrücke) wyraz, wyrażenie, sformułowanie; der (PL die Ausdrucke) wydruk; etwas zum Ausdruck bringen wyrazić coś
Äußerste das (nur Singular) ostateczność, najgorsze, wszystko; jemandem zum Äußerste bringen doprowadzić kogoś do ostateczności; das Äußerste versuchen próbować wszystkiego
Licht das (nur Singular) światło, jasność; das (PL die Lichter) pot. oświetlenie, lampa; das Licht der Welt erblicken lit. ujrzeć światło dzienne; die Lichter der Großstadt światła wielkiego miasta; blasses Licht poświata; ans Licht kommen przen. wychodzić na światło dzienne; Licht in eine Sache bringen wyjaśniać sprawę
Nachrede die (PL die Nachreden) posłowie, epilog, obmowa; jemandem in üble Nachrede bringen spotwarzyć kogoś
lachen czasownik lacht, lachte, hat gelacht śmiać się; über jemanden lachen śmiać się z kogoś; zum Lachen bringen rozśmieszać, śmieszyć
Opfer das (PL die Opfer) ofiara; etwas (DAT) zum Opfer fallen paść ofiarą czegoś; jemandem etwas zum Opfer bringen składać coś komuś w ofierze; zahlreiche Opfer fordern pochłaniać wiele ofiar
Versuchung die (PL die Versuchungen) pokusa, kuszenie, pokuszenie; er geriet in Versuchung zu... brała go pokusa, by...; in Versuchung bringen wystawiać na pokuszenie
Bettelstab der (PL die Bettelstäbe) kij żebraczy; jemanden an den Bettelstab bringen przen. puszczać kogoś z torbami


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
überprüfen, beere, angeben, berechenbar, ocet, lotnisko, dojechać, liege, herunterfahren, liebhaber, fachmännisch, herrichten, sukienka, córka, wyrwać, tydzień, angaben, Daten, aufrusten, Ausstattung, miesiąc, verfassen, erudycja, verkorken, verbringen, liebsten

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków