SŁOWNIK DEPL.PL
stellen czasownik stellt, stellte, hat gestellt stawiać, nastawiać; sich stellen ustawiać się; sich zu etwas stellen ustosunkować się do czegoś; zur Verfügung stellen oddawać do dyspozycji; eine Frage stellen stawiać pytanie; sich der Polizei stellen oddać się w ręce policji; jemandem ein Bein stellen podkładać komuś nogę
fertig stellen czasownik stellt fertig, stellte fertig, hat fertiggestellt kończyć
Verfügung die (PL die Verfügungen) rozporządzenie, dyspozycja, zarządzenie; jemandem etwas zur Verfügung stellen udostępniać komuś coś; sein Amt zur Verfügung stellen ustępować z urzędu
zufrieden przymiotnik zadowolony, ukontentowany, rad, kontent, usatysfakcjonowany; zufrieden stellen zaspokajać, zadowalać, satysfakcjonować; sich zufrieden geben zadowalać się, poprzestawać
dumm przymiotnik, przysłówek (dümmer, dümmste) głupi, głupio; sich dumm stellen udawać głupiego, robić z siebie durnia
Aufrührer der (PL die Aufrührer) buntownik, wichrzyciel; die Aufrührer vor Gericht stellen stawiać wichrzycieli przed sądem
Antrag der (PL die Anträge) wniosek; einen Antrag auf etwas (AKK) stellen stawiać wniosek, składać wniosek, wnioskować; einen Antrag bearbeiten rozpatrywać wniosek; jemandem einen Antrag machen oświadczać się komuś
doof przymiotnik pot. głupi, ograniczony, durny, nudny, beznadziejny; so was Doofes! coś tak głupiego!; eine doofe Sache głupia sprawa; doofe Fragen stellen zadawać durne pytania; an dieser doofen Kante habe ich mich gestoßen uderzyłem się o ten głupi kant; wir haben jetzt so einen doofen Lehrer mamy teraz tak beznadziejnego nauczyciela; Mathe ist doof matma jest nudna
Hinterbein das (PL die Hinterbeine) tylna noga; sich auf die Hinterbeine stellen pot. stanąć okoniem
Änderungsantrag der (PL die Änderungsanträge) polit. wniosek o zmianę ustawy; einen Änderungsantrag stellen składać wniosek o zmianę ustawy
Täter der (PL die Täter) sprawca; ein unbekannter/jugendlicher Täter nieznany/nieletni sprawca; der mutmaßliche Täter wurde festgenommen domniemany sprawca został aresztowany; den Täter vor Gericht stellen postawić sprawcę przed sądem
leise przymiotnik, przysłówek cichy, cicho; leiser stellen ściszać
Aussicht die (PL die Aussichten) widok, przen. widoki, nadzieja, perspektywa auf etwas (AKK) na coś; etwas in Aussicht haben mieć coś na widoku, mieć nadzieję na coś; jemandem etwas in Aussicht stellen obiecywać coś komuś
Stelle die (PL die Stellen) miejsce, posada, etat, ustęp, fragment tekstu; an erster Stelle na pierwszym miejscu; an dieser Stelle w tym miejscu; auf der Stelle z miejsca, natychmiast; an Ort und Stelle na miejscu, tam gdzie coś jest
kalt przymiotnik, przysłówek (kälter, kälteste) zimny, przen. oziębły, nieczuły, zimno, przen. ozięble, nieczule; kalt stellen studzić, przen. pozbawiać wpływów, odsuwać od władzy; mir ist kalt zimno mi; im Kalten w zimnym pomieszczeniu; der Kalte Krieg hist. zimna wojna; kalt lassen pot. nie wzruszać; kalt bleiben nie wzruszać się, pozostawać nieczułym
Ultimatum das (PL die Ultimatums oder die Ultimaten) ultimatum; jemandem ein Ultimatum stellen postawić komuś ultimatum
Weiche die (nur Singular) miękkość; (PL die Weichen) anat. pachwina, bok (zwierzęcia), tech. zwrotnica, rozjazd; die Weichen für etwas stellen wytyczać kierunek działania czegoś
richtig przymiotnik, przysłówek poprawny, prawidłowy, właściwy, trafny, celny, stosowny, poprawnie, prawidłowo, właściwie, stosownie, słusznie, trafnie, dobrze; richtig stellen nastawić; richtig schön naprawdę ładnie; richtig sprechen mówić prawidłowo; richtige Maßnahme właściwy środek, stosowny środek; es ist sicher richtig, dass... jest z pewnością prawdą, że...
laut przymiotnik, przysłówek głośny, donośny, hałaśliwy, głośno, donośnie, hałaśliwie; ein lautes Lachen donośny śmiech; laut denken przen. głośno myśleć; laut lesen czytać na głos; das Radio lauter stellen nastawiać radio głośniej; laut werden nabierać rozgłosu; przyimek + GEN oder DAT zgodnie z, wedle, w myśl; laut Bestimmung zgodnie z postanowieniem; laut Gesetz w myśl ustawy; lauter machen pogłaśniać
Bedingung die (PL die Bedingungen) warunek; unter der Bedingung pod warunkiem; unter keiner Bedingung w żadnym razie, w żadnym wypadku; Bedingungen stellen stawiać warunki
Diskussion die (PL die Diskussionen) dyskusja; zur Diskussion stellen poddać pod dyskusję
Rechnung die (PL die Rechnungen) rachunek, obliczenie, rachuba, faktura; die Rechnung bitte! rachunek proszę!; Proformarechnung faktura pro forma; in Rechnung ziehen uwzględniać, brać w rachubę; etwas (DAT) Rechnung tragen uwzględniać coś; eine Rechnung ausstellen wystawiać rachunek, wystawiać fakturę; jemandem etwas in Rechnung stellen wystawiać komuś rachunek za coś; mit jemandem eine Rechnung zu begleichen haben mieć z kimś rachunki do wyrównania
ausstellen czasownik stellt aus, stellte aus, hat ausgestellt wystawiać, sporządzać; den Personalausweis ausstellen wystawiać dowód osobisty; stellen Sie bitte eine Rechnung aus proszę wystawić rachunek
Polizei die (nur Singular) policja; die Polizei rufen/holen wzywać policję; berittene Polizei policja konna; sie ist bei der Polizei ona pracuje w policji; dümmer, als die Polizei erlaubt pot. żart. głupszy, niż ustawa przewiduje; sich der Polizei stellen oddawać się w ręce policji
Frage die (PL die Fragen) pytanie, kwestia, zagadnienie; eine Frage an jemanden richten kierować do kogoś pytanie; eine Frage zu etwas haben mieć pytanie dotyczące czegoś; etwas in Frage stellen poddawać coś w wątpliwość, kwestionować coś, stawiać coś pod znakiem zapytania, kontestować coś; eine rhetorische Frage pytanie retoryczne; in Frage kommen wchodzić w rachubę; ist noch eine Frage offen geblieben? czy są jeszcze jakieś pytania?
Anforderung die (PL die Anforderungen) żądanie, wymaganie; hohe Anforderungen stellen stawiać wysokie wymagania
fertig przymiotnik gotowy; auf die Plätze, fertig, los! na miejsca, gotowi, start!; fertig sein pot. być wykończonym; etwas fertig stellen kończyć coś
ausrechnen czasownik rechnet aus, rechnete aus, hat ausgerechnet wyliczać; die Chancen ausrechnen oceniać szanse; etwas bis auf zwei Stellen nach dem Komma ausrechnen obliczać coś z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
immer przysłówek zawsze, ciągle, wciąż; immer besser coraz lepiej; immer noch wciąż jeszcze; musst du immer so viele Fragen stellen? musisz ciągle zadawać tyle pytań?; immer wieder wciąż, ciągle, nieustannie, bez przerwy, na okrągło, coraz
infrage przysłówek infrage kommen wchodzić w rachubę; infrage stellen podawać w wątpliwość, kwestionować, kontestować


Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
Grundeigentümer, abspielen, Zahnfleisch, nie wymagać, die Geschäftsreise, Gwinea, bremsbeläge, lody włoskie, Sekundärliteratur, Buslinie, zurückführen auf, Salzteig, ausknobeln, martwić się o, KLAWIATURA, mieć, die Anzüge, wyścig z czasem, Schiff, daumen drücken, Zurückhalten, Sperren, aufnahmeprüfung, Werbung, Jacket, SICHT

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków