SŁOWNIK DEPL.PL
 
Słówka tygodnia

Harsch - szreń
Pulverschnee - puch
Skiausrüstung - ekwipunek narciarski
Skigebiet - ośrodek narciarski
Skihang - stok narciarski
Skipiste - nartostrada
Skischuhe - buty narciarskie
Skischule - szkółka narciarska
Schlepplift - wyciąg orczykowy
Schlitten - sanki
Schlittenfahrt - kulig
Schneegestöber - zamieć
Sessellift - wyciąg kszesełkowy
Winterferien - ferie zimowe
Wintersaison - sezon zimowy

 
Kind das (PL die Kinder) dziecko
dem rodzajnik określony rzeczowników rodzaju męskiego i nijakiego w liczbie pojedynczej w celowniku (Dativ); zaimek względny das Kind, dem diese Puppe gehört dziecko, do którego należy ta lalka; der Kollege, dem ich dieses Buch zurückgeben soll kolega, któremu powinienem oddać tę książkę
Schmuddelkind das (PL die Schmuddelkinder) obdarte dziecko, umorusane dziecko
Alleinerziehende der/die (PL die Alleinerziehenden) matka samotnie wychowująca dziecko / ojciec samotnie wychowujący dziecko
Wunschkind das (PL die Wunschkinder) planowane dziecko, chciane dziecko
Risikokind das (PL die Risikokinder) med. dziecko urodzone z ciąży zagrożonej, socj. dziecko zagrożone wykluczeniem społecznym
Erstling der (PL die Erstlinge) nowalijka, pierwociny, pierwsze dziecko
gesund przymiotnik, przysłówek (gesunder/gesünder, gesundeste/gesündeste) zdrowy, dobry dla zdrowia, w dobrej kondycji, zdrowo; ein gesundes Kind zdrowe dziecko; gesunde Zähne zdrowe zęby; gesund und munter sein być zdrowym i rześkim; sie hat einen gesunden Appetit ona ma dobry apetyt; eine gesunde Lebensweise zdrowy tryb życia; gesund leben żyć zdrowo; Obst essen ist gesund jedzenie owoców jest zdrowe; der gesunde Menschenverstand przen. zdrowy rozsądek; ein gesunder Ehrgeiz przen. zdrowa ambicja; gesundes Misstrauen uzasadniona nieufność
Unband der (PL die Unbande oder die Unbände) niesforne dziecko
Adoptivkind das (PL die Adoptivkinder) dziecko adoptowane
Kommunionskind das (PL die Kommunionskinder) dziecko przystępujące do pierwszej Komunii
Wickelkind das (PL die Wickelkinder) dziecko w powijakach
wickeln czasownik wickelt, wickelte, hat gewickelt zawijać, przewijać; ein Kind wickeln przewijać dziecko
Windelkind das (PL die Windelkinder) dziecko w pieluchach, niemowlę
verwahrlost przymiotnik zaniedbany, zdewastowany, zapuszczony; verwahrlostes Kind zaniedbane dziecko; forma Partizip Perfekt czasownika verwahrlosen
einnässen czasownik nässt ein, nässte ein, hat eingenässt moczyć oddając mocz; das Kind hat das Bett eingenässt dziecko zmoczyło łóżko
unterhalten czasownik unterhält, unterhielt, hat unterhalten utrzymywać (rodzinę, dziecko, znajomość), podtrzymywać (znajomość), bawić, zabawiać; sich unterhalten bawić się, rozmawiać mit jemandem über etwas z kimś o czymś; (hält unter, hielt unter, hat untergehalten) pot. podtrzymywać, podstawiać
Vorschulkind das (PL die Vorschulkinder) dziecko w wieku przedszkolnym, przedszkolak
laufen czasownik läuft, lief, ist gelaufen biec, biegać, biegnąć, pędzić, ganiać, gnać, chodzić, przebiegać, upływać, pot. lecieć, tech. iść, pracować; Ski laufen jeździć na nartach; das Laufen bieganie, bieg; er musste laufen, um den Bus noch zu bekommen musiał biec, żeby zdążyć na autobus; ein neuer Film läuft im Kino nowy film leci w kinie; wir sind 20 km gelaufen przeszliśmy 20 km; das Kind läuft schon dziecko już chodzi; das kleine Stück können wir doch laufen kawałek możemy przejść pieszo; wie liefen die Gespräche? jak przebiegały rozmowy?; es lief alles wie geplant wszystko przebiegało zgodnie z planem; wie lief es? jak poszło?
Kinderschänder der (PL die Kinderschänder) osoba wykorzystująca dziecko, pedofil
alleinerziehend przymiotnik samotnie wychowujący; alleinerziehende Mutter matka samotnie wychowująca dziecko
Pflegekind das (PL die Pflegekinder) przybrane dziecko, wychowanek, wychowanica
Schoß der (PL die Schöße) anat. łono, kraw. poła, pot. kolana; ein Kind auf den Schoß nehmen brać dziecko na kolana
heben czasownik hebt, hob, hat gehoben podnosić, podwyższać, zwiększać; den Kopf heben podnosić głowę; ein Kind zum Fenster heben podnosić dziecko do okna; sich in die Luft heben wznosić się w powietrze; den Wert heben podwyższać wartość; die Augen heben podnosić wzrok; eine Tür aus den Angeln heben wyjmować drzwi z zawiasów; einen Schatz heben wydobywać skarb; die Stimmung heben poprawiać nastrój
pflegeleicht przymiotnik łatwy w pielęgnacji, łatwy w utrzymaniu, łatwy do prania i prasowania, przen. niewymagający, niekłopotliwy, łatwy we współżyciu (o osobie); unser Baby ist wirklich pflegeleicht nasze dziecko naprawdę nie sprawia kłopotów
kindlich przymiotnik, przysłówek dziecięcy, dziecinny, dziecięco, dziecinnie, jak dziecko
Bettnässer der (PL die Bettnässer) dziecko moczące się podczas snu
bockig przymiotnik uparty, narowisty; ein bockiges Kind krnąbrne dziecko
für przyimek + AKK dla, za, na; eine Sendung für Kinder audycja dla dzieci; das Buch ist für dich ta książka jest dla ciebie; für höhere Löhne kämpfen walczyć o wyższe płace; ein Medikament für Rheuma lek na reumatyzm; etwas für sinnvoll halten uważać coś za sensowne; jemanden für klug halten uważać kogoś za mądrego; für zwei arbeiten pracować za dwóch; etwas für 100 Euro kaufen kupować coś za 100 euro; für sein Alter ist das Kind sehr groß jak na swój wiek dziecko jest bardzo duże; für immer na zawsze; für einige Wochen verreisen wyjeżdżać na kilka tygodni; Tag für Tag um 6 Uhr aufstehen dzień w dzień wstawać o szóstej
kriegen czasownik kriegt, kriegte, hat gekriegt; einen Brief kriegen pot. dostawać list; den Dieb kriegen pot. łapać złodzieja ein Kind kriegen pot. rodzić dziecko; ich habe meine Tage gekriegt pot. dostałam okres; keine Luft kriegen nie móc złapać powietrza, dusić się

Twoje ostatnie wyszukiwania:


Wyczyść historię wyszukiwań | Zarządzaj historią

A inni użytkownicy szukali:
dziecko, hoben, Verifizierung, żywioł, Leute, Gegenzeichnung, otwarcie, nadstawiać, ganzjährig, żagiel, dienlich, Gewährleistung, zusammensetzen, Ortsteil, obejmować, darauf, płyn, królik, szczery, prawdomówny, pytanie, erhaben, architektura, pocieszenie, administracyjny, szkic

Zaproponuj hasło | Podgląd propozycji | Oceń Słownik | Quiz - rodzajniki | Odmiana czasowników | Polityka prywatności i zasady korzystania
Copyright © 2001-2022 Maciej Pańków