Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 11-16 12:44

Haseł: 66850
R E K L A M A


R E K L A M A

1. sind czasownik wir sind my jesteśmy, jesteśmy; sie sind oni są, są; Sie sind Pani/Pan jest, Państwo są; PATRZ sein
2. sein czasownik (ist, war, ist gewesen) być; gut/klug/nett sein być dobrym/mądrym/uprzejmym; ein Kind sein być dzieckiem; aus Warschau sein pochodzić z Warszawy; 2 und 2 ist 4 2 plus 2 jest 4; ich bin 30 Jahre alt mam 30 lat; wir sind Freunde jesteśmy przyjaciółmi; es wäre schön, wenn... byłoby miło, gdyby...; etwas sein lassen zostawiać coś;

ODMIANA: PRÄS ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind; IMPERF er war, du warst, er war, wir waren, ihr wart, sie waren; PERF er ist gewesen; KONJ I ich sei, du seist/seiest, er sei, wir seien, ihr seiet, sie seien; KONJ II ich wäre, du wärest/wärst, er wäre, wir wären, ihr wäret/wärt, sie wären

zaimek jego
3. Ressource die (PL die Ressourcen, mst PL) zasób, zasoby; meine Ressourcen sind erschöpft moje zasoby finansowe wyczerpały się; natürliche Ressourcen zasoby naturalne; nicht erneuerbare Ressourcen zasoby nieodnawialne
4. fündig przymiotnik wydajny (złoże); fündig werden odkryć coś; Geier sind fündiger als Suchhunde sępy są lepszymi poszukiwaczami od psów tropiących
5. zerrinnen czasownik zerrinnt, zerrinnte, ist zerrinnt rozpływać się, upływać, topnieć, przen. rozwiewać się, spełznąć na niczym (o nadziei, planach); der Schnee zerrinnt an der Sonne śnieg topnieje na słońcu; die Zeit zerrann czas upływał; ihre Hoffnungen/Pläne sind in nichts zerronnen jej nadzieje/plany spełzły na niczym
6. laufen czasownik läuft, lief, ist gelaufen biec, biegać, biegnąć, pędzić, ganiać, gnać, chodzić, pot. lecieć, tech. iść, pracować; Ski laufen jeździć na nartach; das Laufen bieganie, bieg; er musste laufen, um den Bus noch zu bekommen musiał biec, żeby zdążyć na autobus; ein neuer Film läuft im Kino nowy film leci w kinie; wir sind 20 km gelaufen przeszliśmy 20 km; das Kind läuft schon dziecko już chodzi; das kleine Stück können wir doch laufen kawałek możemy przejść pieszo
7. auseinandertreiben czasownik treibt auseinander, trieb auseinander, hat auseinandergetrieben rozpędzać Demonstranten/die Herde demonstrantów/stado; (ist auseinandergetrieben) rozwiewać się, rozpraszać się; die Wolken sind auseinandergetrieben chmury rozwiały się
8. lebhaft przymiotnik, przysłówek żywy, żwawy, żywotny, ruchliwy, ożywiony, wzmożony, gromki, wybujały, bogaty, żywo, żwawo; die Kinder sind sehr lebhaft dzieci są bardzo ożywione; eine lebhafte Fantasie bogata/wybujała fantazja; lebhafte Tätigkeit wzmożona aktywność; ein lebhaftes Rot jaskrawy czerwony; etwas in lebhafter Erinnerung haben mieć żywe wspomnienia czegoś; lebhafter Beifall gromkie oklaski; das interessiert mich lebhaft to żywotnie mnie interesuje
9. Kenntnis die (nur Singular) wiadomość; etwas zur Kenntnis nehmen przyjmować coś do wiadomości; von etwas Kenntnis haben/erhalten wiedzieć/dowiedzieć się o czymś; ohne Kenntnis der Sachlage handeln działać bez wiedzy na temat stanu rzeczy; jemanden von etwas in Kenntnis setzen powiadamiać kogoś o czymś; (PL die Kenntnisse); Kenntnisse wiedza, znajomość rzeczy; seine Kenntnisse in Fremdsprachen sind nicht ausreichend jego znajomość języków obcych jest niewystarczająca; seine Kenntnisse erweitern/vertiefen/auffrischen poszerzać/pogłębiać/odświeżać swoją wiedzę
10. erfrieren czasownik erfriert, erfror, ist erfroren marznąć, przemarznąć, zamarzać na śmierć; ihr sind die Finger erfroren odmroziła sobie palce u rąk; erfrieren lassen wymrażać, powarzyć
11. polen czasownik polt, polte, hat gepolt fiz. ubiegunawiać, polaryzować, przen. ukierunkowywać; in Umweltfragen sind die beiden Parteien nicht gleich gepolt w kwestiach ochrony środowiska stanowiska obu partii nie są jednakowe
12. da przysłówek, spójnik tam, tu, tutaj, wtedy, ponieważ; da sein być obecnym, być na miejscu; wir sind da jesteśmy na miejscu; das ist noch nie da gewesen tego jeszcze nie było
13. Plan der (PL die Pläne) plan; ein durchdachter/kühner/geheimer Plan przemyślany/zuchwały/tajny plan; einen Plan entwickeln/erarbeiten opracowywać plan; es läuft alles genau nach Plan wszystko idzie zgodnie z planem; jemandes Pläne durchkreuzen pokrzyżować czyjeś plany; was sind deine Pläne für die Zukunft? jakie są twoje plany na przyszłość?; jemanden auf den Plan rufen skłonić kogoś do wkroczenia do akcji
14. Kamelle die (PL die Kamellen) reg. karmelek; das sind alte/olle Kamellen pot. to stare historie
15. wegfliegen czasownik fliegt weg, flog weg, ist weggeflogen odlatywać, polecieć, odfruwać; die Zugvögel sind schon alle weggeflogen już wszystkie ptaki wędrowne odleciały
16. Schulleistung die (PL die Schulleistungen) szkolne osiągnięcie; seine Eltern sind nicht zufrieden mit seinen Schulleistungen jego rodzice nie są zadowoleni z jego szkolnych wyników
17. umbrechen czasownik umbricht, umbrach, hat umbrochen łamać (tekst); bricht um, brach um, hat umgebrochen łamać, przeorywać; (ist umgebrochen) załamywać się; die Baumkronen sind unter der Schneelast umgebrochen korony drzew załamały się pod ciężarem śniegu
18. Gott der (PL die Götter) rel. Bóg, bóg; an Gott glauben wierzyć w Boga; zu Gott beten modlić się do Boga; Gott sei Dank! dzięki Bogu!; grüß Gott! austr. płd-niem. szczęść Boże!; Gott hab ihn/sie selig! Panie świeć nad jego/jej duszą!; Gott behüte! uchowaj Boże!; hilf dir selbst, so hilft dir Gott strzeżonego Pan Bóg strzeże; Gottes Wege sind unergründlich niezbadane są wyroki Boże; wie Gott in Frankreich leben żyć jak u Pana Boga za piecem
19. herausfallen czasownik fällt heraus, fiel heraus, ist herausgefallen wypadać aus etwas (DAT) z czegoś; die Äpfel sind aus dem Korb herausgefallen jabłka wypadły z kosza; aus einer Statistik herausfallen wypadać ze statystyki; aus dem üblichen Rahmen herausfallen odbiegać od normy
20. böhmisch przymiotnik czeski, po czesku; das kommt mir böhmisch vor/das sind böhmische Dörfer für mich przen. to jest dla mnie czarna magia, to jest dla mnie chińszczyzna
21. heilfroh przymiotnik uradowany, zadowolony; wir sind heilfroh pot. ulżyło nam
22. Auge das (PL die Augen) oko; blaues Auge podbite oko; blaue/grüne/braune Augen haben mieć niebieskie/zielone/brązowe oczy; die Augen vor etwas verschließen przymykać na coś oko; jemandem in die Augen schauen patrzeć komuś w oczy; unter vier Augen w cztery oczy; die Augen sind das Spiegelbild der Seele oczy są zwierciadłem duszy
23. Spruch der (PL die Sprüche) sentencja, aforyzm, przypowieść, werset, orzeczenie, wyrok, dewiza, hasło, frazes, powiedzenie; einen Spruch fällen wydawać wyrok; das sind doch alles nur Sprüche! to są tylko frazesy!; das Buch der Sprüche rel. Księga Przysłów
24. Dreifache das odmiana przymiotnikowa (nur Singular) trzykrotność; die Kosten sind um das Dreifache gestiegen koszty wzrosły trzykrotnie
25. hinabrollen czasownik rollt hinab, rollte hinab, ist hinabgerollt lit. staczać się; (hat hinabgerollt) lit. staczać; die Steine sind den Hang hinabgerollt kamienie stoczyły się po zboczu; wir haben das Fass in den Keller hinabgerollt stoczyliśmy beczkę do piwnicy
26. Bruder der (PL die Brüder) brat, lit. bliźni, pot. kompan, typek; die beiden sind Brüder obaj są braćmi; mein älterer/leiblicher Bruder mój starszy/rodzony brat; die Brüder Grimm bracia Grimm
27. stecken czasownik steckt, stak/steckte, hat gesteckt wtykać, wkładać, tkwić, być; etwas in eine Schublade stecken chować coś do szuflady; die Hände in die Tasche stecken wkładać ręce do kieszeni; wo steckst du denn? gdzie jesteś?; stecken bleiben ugrzęznąć, utknąć, zaryć (samochodem); stecken bleiben/steckenbleiben przen. uwięznąć; ihr sind die Worte im Hals stecken geblieben / steckengeblieben słowa uwięzły jej w gardle;
28. Beruf der (PL die Berufe) zawód, profesja, powołanie; freier Beruf wolny zawód; - was sind Sie von Beruf? - ich bin Arzt - kim jest Pan/Pani z zawodu? - jestem lekarzem
29. zufällig przymiotnik, przysłówek przypadkowy, przypadkowo, przypadkiem; eine zufällige Begegnung/Bekanntschaft przypadkowe spotkanie/przypadkowa znajomość; Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig podobieństwo do prawdziwych osób jest całkowicie przypadkowe; jemanden zufällig treffen spotkać kogoś przypadkiem; weißt du zufällig, wie viel das kostet? czy wiesz przypadkiem, ile to kosztuje?; störe ich zufällig nicht? czy czasem nie przeszkadzam?

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A