Ulubione
Dodaj do ulubionych

Modyfikacja: 12-10 16:39

Haseł: 66985
R E K L A M A


R E K L A M A

1. stehen czasownik steht, stand, hat gestanden stać, wystawać, być napisanym, pasować, mil. stacjonować; stehen bleiben zatrzymywać się, stawać, przystawać; es steht geschrieben jest napisane; auf etwas (AKK) stehen szaleć na punkcie czegoś; positiv zu etwas stehen być pozytywnie nastawionym do czegoś; zu/hinter jemandem stehen popierać kogoś
2. steht czasownik forma 3. osoby l.p. czasu teraźniejszego czasownika stehen
3. stand czasownik forma czasu przeszłego Imperfekt czasownika stehen
4. gestanden czasownik forma Partizip Perfekt czasownika stehen
5. Scheinwerferlicht das (PL die Scheinwerferlichter) światło reflektorów; im Scheinwerferlicht stehen przen. być w centrum uwagi
6. Knute die (PL die Knuten) knut, bat; unter jemandes Knute stehen przen. być pod czyimś panowaniem
7. Pantoffel der (PL die Pantoffeln) pantofel, bambosz; unter dem Pantoffel stehen być pod pantoflem
8. handbreit przymiotnik szeroki jak dłoń, na szerokość dłoni; handbreit offen stehen być uchylonym
9. aufrecht przymiotnik, przysłówek prosty, prosto, przen. prawy, uczciwy; aufrecht sitzen siedzieć prosto; aufrecht stehen stać wyprostowanym; sich aufrecht halten trzymać się prosto; ein aufrechter Mensch prawy człowiek
10. Bein das (PL die Beine) noga, kość, nogawka; mit beiden Beinen im Leben stehen przen. twardo stąpać po ziemi; jemanden wieder auf die Beine bringen pot. postawić kogoś na nogi; von einem Bein auf das andere treten przestępować z nogi na nogę
11. Kopf der (PL die Köpfe) głowa, zool. pej. łeb, tech. głowica; den Kopf schütteln kiwać głową, kręcić głową; sich an den Kopf greifen łapać się za głowę; Kopf stehen stać na głowie, przen. tracić głowę; sich (DAT) den Kopf über etwas zerbrechen pot. łamać sobie głowę nad czymś; Kopf oder Zahl? orzeł czy reszka?
12. aufreihen czasownik reiht auf, reihte auf, hat aufgereiht ustawiać, nawlekać; aufgereiht vor jemandem stehen stać przed kimś w szeregu
13. Berufsleben das (nur Singular) życie zawodowe; im Berufsleben stehen pracować zawodowo
14. Ruch der (nur Singular) lit. zła opinia; im Ruch der Korruption stehen być posądzanym o korupcję
15. Herd der (PL die Herde) piec kuchenny, kuchnia, kuchenka, piekarnik, przen. med. ognisko; am heimischen/häuslichen Herd przy domowym ognisku; ein eigener Herd ist Goldes wert lepszy ciasny, ale własny; am Herd stehen pot. stać przy garach
16. Einfluss der (PL die Einflüsse) wpływ; auf jemanden/etwas einen Einfluss ausüben/nehmen wywierać na kogoś/coś wpływ; unter jemandes Einfluss stehen być pod czyimś wypływem; seinen Einfluss geltend machen użyć swoich wpływów
17. Nähe die (nur Singular) bliskość; in der Nähe w pobliżu; ganz in der Nähe całkiem blisko, w sąsiedztwie; Nähe kommen zbliżać się; Nähe stehen być zaprzyjaźnionym, być bliskim
18. Alkoholeinfluss der (nur Singular) wpływ alkoholu; unter Alkoholeinfluss stehen być pod wpływem alkoholu
19. Chance die (PL die Chancen) szansa, okazja; wie stehen die Chancen? pot. jakie są szanse?
20. anwurzeln czasownik wurzelt an, wurzelte an, ist angewurzelt zakorzeniać się; wie angewurzelt stehen bleiben/dastehen przen. stanąć jak wryty, stać jak wryty, stać jak słup soli
21. Ufer das (PL die Ufer) brzeg; der Fluss tritt über die Ufer rzeka występuje z brzegów; sicher ans Ufer kommen dotrzeć bezpiecznie do brzegu; etwas ans Ufer schwemmen wyrzucać coś na brzeg; am Ufer stehen stać na brzegu; vom anderen Ufer sein pot. być gejem/lesbijką
22. Zugzwang der (nur Singular) przymus; unter Zugzwang stehen być pod presją
23. Abschluss der (PL die Abschlüsse) zakończenie, koniec, ustanowienie, umowa; Abschluss eines Vertrags zawarcie umowy; kurz vor dem Abschluss stehen finalizować zawieranie umowy
24. neben przyimek + DAT/AKK obok, przy, oprócz, poza; links neben dem Eingang na lewo przy wejściu; neben jemandem/etwas stehen stać obok kogoś/czegoś; er sitzt neben seinem Bruder on siedzi obok swojego brata; wir brauchen neben Papier und Schere auch Leim oprócz papieru i nożyczek potrzebujemy też kleju; neben ihm siehst du aus wie ein Riese przy nim wyglądasz jak olbrzym, w porównaniu z nim jesteś olbrzymem
25. beratend przymiotnik doradczy; jemandem beratend zur Seite stehen posłużyć komuś swoją radą
26. Gevatter der (PL die Gevatter) dawn. ojciec chrzestny, kum, krewny; bei jemandem Gevatter stehen trzymać kogoś do chrztu
27. Tagesordnung die (PL die Tagesordnungen) porządek dnia, porządek obrad; auf der Tagesordnung stehen być punktem obrad; an der Tagesordnung sein być na porządku dnia
28. Kreuzweg der (PL die Kreuzwege) rel. Droga Krzyżowa, rozdroże, rozstaje; am Kreuzweg stehen znaleźć się na rozdrożu
29. Opposition die (PL die Oppositionen) opozycja; in Opposition zu jemandem stehen być w opozycji do kogoś
30. Strafe die (PL die Strafen) kara; zur Strafe za karę; unter Strafe stehen być karalnym, podlegać karze

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada


Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną
wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces" F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu
R E K L A M A