•  
  • Ulubione
    Dodaj do ulubionych

  • Wersja mobilna

  • Modyfikacja: 04-30 00:48

  • Haseł: 65945


1. Trimm-dich-Pfad der (PL die Trimm-dich-Pfade) ścieżka zdrowia
2. dich zaimek ciebie, cię, siebie, się
3. gedulden czasownik geduldet, geduldete, hat geduldet; sich gedulden czekać cierpliwie; gedulde dich noch einen Augenblick! poczekaj jeszcze chwilę!
4. grüßen czasownik grüßt, grüßte, hat gegrüßt pozdrawiać, kłaniać się, witać; militärisch grüßen salutować; sei mir gegrüßt! witam cię!; grüß dich witaj
5. einmischen czasownik mischt ein, mischte ein, hat eingemischt wtrącać, mieszać; sich in etwas (AKK) się w coś, się do czegoś; sich in fremde Angelegenheiten einmischen wtrącać się w nie swoje sprawy; sich in ein Gespräch einmischen wtrącać się do rozmowy; misch dich nicht ein! nie wtrącaj się!
6. vielleicht przysłówek może, być może, około; vielleicht kommt er morgen może przyjdzie jutro; du hast dich vielleicht geirrt być może pomyliłeś się; sie war vielleicht vierzig ona miała około czterdziestki; es wäre vielleicht besser, wenn er nicht käme może byłoby lepiej, gdyby nie przyszedł; partykuła przypadkiem; hast du vielleicht meinen Schlüssel gesehen? widziałeś przypadkiem mój klucz?; ich war vielleicht aufgeregt! ależ byłem zdenerwowany!; ist das vielleicht dein Ernst? chyba nie mówisz poważnie?
7. Tischlein das (PL die Tischlein) lit. stoliczek; Tischlein, deck dich! stoliczku, nakryj się!
8. hieran przysłówek tu, do tego, o to, przy tym, obok tego; kannst du dich hieran erinnern? przypominasz to sobie?; hieran zweifle ich wątpię w to
9. worüber przysłówek o czym, z czego; worüber freust du dich? z czego się cieszysz?
10. segnen czasownik segnet, segnete, hat gesegnet błogosławić, święcić; Gott segne dich niech Bóg cię błogosławi
11. für przyimek + AKK dla, za, na; eine Sendung für Kinder audycja dla dzieci; das Buch ist für dich ta książka jest dla ciebie; für höhere Löhne kämpfen walczyć o wyższe płace; ein Medikament für Rheuma lek na reumatyzm; etwas für sinnvoll halten uważać coś za sensowne; jemanden für klug halten uważać kogoś za mądrego; für zwei arbeiten pracować za dwóch; etwas für 100 Euro kaufen kupować coś za 100 euro; für sein Alter ist das Kind sehr groß jak na swój wiek dziecko jest bardzo duże; für immer na zawsze; für einige Wochen verreisen wyjeżdżać na kilka tygodni; Tag für Tag um 6 Uhr aufstehen dzień w dzień wstawać o szóstej
12. offenbar przymiotnik, przysłówek widoczny, widocznie; da hast du dich offenbar geirrt w tym miejscu najwyraźniej popełniłeś błąd; sie hat offenbar den Bus verpasst najwyraźniej przegapiła autobus
13. vorteilhaft przymiotnik korzystny, twarzowy, korzystnie, twarzowo; ein vorteilhaftes Angebot korzystna oferta; diese Farbe ist vorteilhaft für dich do twarzy ci z tym kolorem
14. gefälligst przysłówek pot. łaskawie, z łaski swojej; sei gefälligst still bądź cicho z łaski swojej; benimm dich gefälligst! zachowuj się!; halt gefälligst deinen Mund! łaskawie się zamknij!
15. lieben czasownik liebt, liebte, hat geliebt kochać, lubić; ich liebe Agathe (AKK) kocham Agatę; ich liebe dich kocham cię
16. beeilen czasownik sich beeilen; beeilt sich, beeilte sich, hat sich beeilt spieszyć się; beeile dich! pospiesz się!
17. versichern czasownik versichert, versicherte, hat versichert zapewniać, ubezpieczać; das Auto versichern ubezpieczać samochód; sich gegen Unfall versichern ubezpieczać się od wypadku; jemandem etwas versichern zapewniać kogoś o czymś; jemandem versichern, dass... zapewniać kogoś, że...; unser Lieferant versicherte mir die Einhaltung der Friesten nasz dostawca zapewniał mnie o dotrzymaniu terminów; jemanden etwas/einer Sache (GEN) versichern lit. zapewniać kogoś o czymś; ich versichere dich meiner Hilfe lit. zapewniam cię o mojej pomocy
18. sichergehen czasownik geht sicher, ging sicher, ist sichergegangen upewniać się, nie ryzykować; um sicherzugehen, erkundige dich lieber erst beim Fachmann żeby nie ryzykować, lepiej zapytaj najpierw fachowca
19. wiedererkennen czasownik erkennt wieder, erkannte wieder, hat wiedererkannt rozpoznać (kogoś/coś wcześniej znanego); ich habe dich sofort wiedererkannt od razu cię rozpoznałem; sie war kaum wiederzuerkennen ledwo można ją było rozpoznać

Odśwież | Twoje ostatnie wyszukiwania | Wyczyść | Organizuj
Quiz 1 | Quiz 2 | Quiz - jaki rodzajnik? | Quiz 3 | Quiz 4

Losowa porada

Niemieckie rzeczowniki złożone mają taki rodzaj, jak ostatni budujący je wyraz, np.:

die Reisegepäckversicherung
der Schwangerschaftstest
das Geburtsdatum
Słownik do pobrania
i użytkowania off-line

Pobierz aktualną wersję
(4,89 MB)

Wersja na czytniki
e-booków Amazon Kindle wraz ze słynną powieścią "Proces"
F. Kafki!

Pobierz (3,27 MB)

Wersję przygotował
Robert Kopias.

Wersja na urządzenia
z systemem Android.
Aplikację opracował
Łukasz Głąb.


Copyright © 2001-2020 Maciej Pańków

Polityka prywatności i zasady korzystania z serwisu